Het Leiderschap (imamat)

0

In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle


Imamat (Leiderschap)

De Profeet Mohammed (vzmh) is de laatste Profeet gezonden door Allah (swt). Wij hebben echter al besproken dat Allah (swt) rechtvaardig en barmhartig is en ten alle tijde de mensen de leidraad geeft. Hij geeft ze het middel om tot het rechte pad te komen. Hiervoor zijn Imams gekomen, die GEEN Profeten zijn, die de mensen moeten leiden naar de weg die Allah (swt) voor ons heeft gekozen. Imaamat is iets wat er eigenlijk altijd is geweest, ook voor de tijd van de Profeet Mohammed (vzmh). Zo heeft Allah (swt) ook profeten benoemd tot Imams, dus leiders, voor een Ummah. De Profeet Ibrahim (vzmh) was de eerste. Zoals Allah (swt) zegt in de heilige Koran: En toen Abrahams Heer hem met zekere opdrachten beproefde en Abraham deze vervulde, zei Hij: “Ik zal u tot leider der mensen maken”. Abraham vroeg: “En ook van mijn nakomelingen?” Hij zei: “Mijn verbond betreft de overtreders niet”. [Surah Albaqara, vers 124]

Uit dit feit concluderen we dat Profeten ook Imams kunnen zijn, echter zijn Imams zoals, Imam Ali (as) en zijn nageslachten GEEN Profeten. Mohammed (vzmh) is de laatste Profeet die Allah (swt) heeft gestuurd. Echter zijn ook na onze profeten ook Imams op deze wereld. Deze Imams hebben de functie om mensen te begeleiden als opvolgers van Profeet Mohammed (vzmh) zelf. Alleen krijgen zij de kennis niet direct door Allah (swt), maar door de Profeet of de Imam voor hem. Het opvolgen van de Profeet en de Imams is daarom een plicht voor alle moslims, aangezien zij diegenen zijn die zowel op religieus als autoritair niveau door Allah (swt) en een Profeet gekozen zijn. Wij hebben ook geconstateerd dat op basis van de rechtvaardigheid van Allah (swt) er altijd iemand is die de mensen het rechte pad wijst, hen leidt in religieuze normen en waarden, principes en regelgevingen leert en hen leidt in de politieke, sociale en juristische kwesties. Allah (swt) maakt hen ons nog duidelijker in de Heilige Koran;

De Heilige Koran:
“En de ongelovigen zeggen: “Waarom is hem (de Profeet) geen teken van zijn Heer nedergezonden?” Gij zijt waarlijk een waarschuwer en er is voor elk volk een leidsman”. [Surah Ar Ra’d 13e, vers 7]

Ook de Profeet (vzmh) heeft ons verteld, in een van zijn ware overleveringen: “Wie de Imam van zijn tijd niet kent, zal als dood van het onwetenden (Jaheloen) komen te overleiden”

Op basis van het gezond verstand, de woorden van Allah (swt) en de Profeet Mohammed (vzmh) is het een FEIT dat in elke tijdsperk een Imam in de wereld is die de mensen leidt naar het rechte pad van Allah (swt).

De eerste Imam echter is duidelijk gemaakt door Allah (swt) in de verzen van de Koran. Hier zijn er een aantal:

De Heilige Koran:
“Uw meester is slechts Allah en Zijn boodschapper en de gelovigen die het gebed verrichten en de Zakaat betalen terwijl ze buigen”. [Surah Al Maedah, vers 55]

Dit vers is geopenbaard nadat Ali ibn Abutaleb (as) de eerste Imam, neef en de schoonzoon van Profeet Mohammed (vzmh), aan het bidden was. Tijdens het gebed kwam een bedelaar binnen in de moskee en begon geld te vragen. Iedereen was aan het bidden en negeerde de man. Imam Ali (as) hield zijn ringvinger omhoog en liet de man zijn ring nemen als aalmoes (zakaat). Hierna is dit vers geopenbaard en werd duidelijk gemaakt dat Ali, de leider was die de Profeet op zou volgen. Allah (swt) ging verder in de zelfde Surah:

De Heilige Koran:
“O boodschapper, verkondig hetgeen u van uw Heer is geopenbaard en indien gij dat NIET doet, dan hebt gij Zijn boodschap NIET OVERGEBRACHT. Allah zal u tegen de mensen beschermen. Voorzeker, Allah leidt het ongelovige volk niet”.  [Surah Al Maedah, vers 67]

Dit vers is geopenbaard bij Ghadier Khum, na de laatste bedevaart van Profeet Mohammed (vzmh), tijdens de laatste preek van de Profeet (vzmh) voor 1000en moslims. De Profeet (vzmh) kreeg de opdracht te verkondigen wat hem was opgedragen, omdat hij proefde dat mensen dit niet zouden accepteren: Nu heb Ik uw godsdienst voor u vervolmaakt, Mijn gunst aan u voltooid en de Islam voor u als godsdienst gekozen.
daarna zegt de Profeet (vzmh):

“Ik laat aan jullie twee waardevolle dingen (thaqalayn) achter: Het Boek van Allah en mijn AhlalBayt (huisgenoten). Voorwaar, deze twee zullen nooit van elkaar scheiden tot ze naar mij terugkomen bij de wand van de Vijver”.

Heilige Profeet Mohammed (vzmh)

Deze authentieke hadith van Profeet Muhammed (vzmh) is overgeleverd door meer dan 30 van zijn Metgezellen en opgenomen door een groot aantal Sunni geleerden. Enkele van de bekende bronnen van deze hadith zijn:

-al-Hakim al¬Naysaburi, al¬Mustadrak `ala al-Sahihayn (Beirut), volume 3, pagina’s 109-110, 148, en 533). Hij benadrukt dat de overlevering sahih is in navolging van de criteria van al-Bukhari en Muslim; al-Dhahabi heeft deze oordeel bevestigd.

-Muslim, al-Sahih, (English translation), boek 031, nummers 5920-3

-al-Tirmidhi, al-Sahih, vol. 5, pagina’s 621-2, nummers 3786 en 3788; vol 2, p. 219
– al-Nasa’i, Khasa’is ‘Ali ibn Abi Talib, hadith nummer 79

-Ahmad b. Hanbal, al-Musnad, volume 3, pagina’s 14, 17, 26; volume 3, pagina 26, 59; volume 4, pagina 371; volume 5, pagina’s 181-2, 189-190

-Ibn al-Athir, Jamial-‘usul, volume 1, pagina 277

-Ibn Kathir, al¬Bidayah wa al¬nihayah, volume 5, pagina 209. Hij citeert al-Dhahabi en verklaart deze hadith als sahih.

-Ibn Kathir, Tafsir al-Qur’an al-Azim , volume 6, pagina 199

Dit bewijst allemaal dat Imaamat een onderdeel is in de Islam. (een belangrijk zuil). En zonder deze zuil is de Islam niet compeet! Ook heeft de Profeet (vzmh) talloze overleveringen die bewijzen dat Imam Ali (as) zijn opvolger moet zijn: “O’ Ya Ali, jij bent voor mij als Haroen was voor Musa, alleen is er GEEN Profeet na mij”.. Van zulk soort ahadith hebben we veel.

De Profeet (vzmh) zegt daarna wijzend naar Imam Ali (as): “Dit is mijn broeder, en mijn opvolger, dus luister naar hem en gehoorzaam. Natuurlijk maakt Allah (swt) het duidelijk dat leiderschap niet eindigt bij Imam Ali (as), maar uitgaat naar de Ahlalbayt (huisgenoten) van de Profeet (vzmh).

De Heilige Koran: “O Ahlalbayt, Allah wenst alleen onreinheid van u te verwijderen, en u schoon en zuiver te maken”. [Surah al-Ahzab 33.33]

Door dit vers is het duidelijk gemaakt dat de Ahlalbayt feilloos zijn gemaakt door Allah (swt) en dat ze geen zondes zullen begaan noch overtredingen. En als we dit vers naast de vers van Profeet Ibrahim (vzmh) plaatsen, komen we er achter wie Allah bedoelde met …

Abraham vroeg: “En ook onder mijn nakomelingen?” Hij zeide: “Mijn verbond betreft de overtreders niet”. [Surah Albaqara, vers 124]

Want via de zoon van Profeet Ibrahim, dus zijn zoon Ismaiel, is onze Profeet Mohammed (vzmh) en zijn Ahlalbayt uiteindelijk de nakomelingen van Profeet Ibrahim (vzmh).

De Heilige Koran: Of benijden zij de mensen om hetgeen Allah hun vanuit Zijn overvloed heeft gegeven? Waarlijk, Wij gaven aan de kinderen van Abraham het Boek en de Wijsheid en Wij gaven hun ook een groot koninkrijk. Surah Al Nisa [04-54]

Wij geloven volgens de Koran en overleveringen dat leiderschap altijd bestaat tot de dag des oordeels. Dit betekent dat Imamat (leiderschap) ook geldt, zelfs wanneer de Imam niet tussen de mensen is. Imam Mahdi (as) is onze laatste Imam en hij is voor ons niet zichtbaar. Door de wil van Allah is hij nu niet zichtbaar aanwezig tussen de mensen echter leeft hij wel en is hij onze Imam, diegene die wij gehoorzamen. Op een dag zal hij terug keren samen met Profeet Isa (Jezus) (vzmh) die ook nog leeft en de wereld zal bevrijden van de onrechtvaardigheid. Na zijn komst krijgen we dan te maken met de dag des oordeels. En dan zal de wereld vergaan. Voor de mensen die niet voor de weg van Ahlalbayt (as) hebben gekozen met het kennis over hun, zullen verdrinken in de blubber vuur. Want zij mogen de ark van Profeet Mohammed (vzmh) niet meer betreden.


Bron: Wat moet een jong moslim weten

Share.

About Author

Wij zijn tot uw dienst! Deel deze informatie a.u.b. met uw vrienden en familie. Heeft u een vraag, opmerking of een klacht? Stuur ons via de contactformulier een email. Wij zullen het snel beantwoorden, Dank U!

Leave A Reply