De oorsprong van Sjia

0

Sjiisme en de oorsprong ervan..

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle.


Islam is een religie die voorbijging aan 124.000 Profeten. Het kwam beetje bij beetje. Je kunt het vergelijken met een puzzel, elke profeet bracht een stuk van de puzzel.
Dit begon bij Profeet Adam (as) en het laatste stuk van de puzzel werd door Profeet Mohammed (vzmh) gelegd. De rol van Profeet Mohammed (vzmh) werd prachtig uitgelegd door de Profeet (vzmh) zelf:

” Mijn verhouding tot de lange keten van profeten kan het beste uitgelegd worden d.m.v. een parabel over een paleis. Het paleis was prachtig gebouwd. Alles daarin was compleet behalve de plaats van 1 steen. Ik heb die plaats ingevuld en nu is het paleis compleet”.
Towards understanding Islam by Abu’l Ala Maudoodi, page 49 Editors footnote quoting Sahih Bukhari and Muslim (Islamic Foundation publishers)

 

De voltooiing van het paleis symboliseert de voltooiing van Allah’s religie, Islam. Terwijl er geen twijfels zijn dat Profeet Mohammed (vzmh) de definitieve boodschapper is, is er dan nog steeds geen risico van individuen, die het paleis onwettig binnen willen gaan, het bezetten, het herschikken van zijn stof of slechter nog zijn fundering aanvallen?

Als wij iets van de afgelopen volkeren hebben geleerd, is het wel dat hoewel elke Profeet een baksteen voor de bouw van het paleis bracht, na hun overlijden hun onderwijs werd beschadigd, velen werden onherkenbaar. Het is daarom geen grote verrassing dat de Profeet (vzmh) zijn metgezellen waarschuwde dat zijn aanhangers de weg van de vorige naties zouden volgen, zo erg ‘’dat zelfs als zij het gat van een hagedis ingingen, jullie hen zouden volgen’’ (1). Wanneer Profeet Mohammed (vzmh) de laatste boodschapper is, is het dan niet logisch dat Allah (swt) in zijn oneindige wijsheid beschermers voor het paleis zou aanstellen om er voor te zorgen dat zijn religie beschermd is tegen corruptie?

1. Sahih al Bukhari Arabic-English, Volume 9 hadith nummer 422

Sommige mensen beweren dat deze bescherming is geregeld via de Koran, dit is duidelijk niet het geval. Er is geen specifieke standaard interpretatie van de Koran die alle moslims accepteren. Moslims zijn verdeeld in vele groepen die beweren dat ze zich op de Koran baseren, zij presenteren verschillende interpretaties van verzen die op theologische opvattingen van die leerscholen worden gebaseerd. De Koran is hulpeloos op zichzelf aangezien het een stil boek is, het kan fysiek niet leiden.

Tijdens het leven van de Sahaba was de Profeet (vzmh) de praktische leider voor de inwendige en uitwendige betekenissen van de Koran. Kwam hier een eind aan wanneer hij (vzmh) overleed?

Duidelijk is dat de noodzaak voor leiding veel meer is voor de toekomstige generaties die het bijzijn van de Profeet (vzmh) niet mee hebben gemaakt. Sommigen zeggen dat de Sahaba deze rol van leiding hebben vervuld, maar we kunnen dit niet bewijzen via ahadith, omdat de profeet de Sahaba gewaarschuwd had om ‘’Niet ongelovig te worden door elkaar te vermoorden’’
-Sahih al Bukhari Arabic-English, Volume 9 hadith nummer 198 – 200

Ook zei hij (vzmh) dat kwellingen als regendruppels op hun huizen zouden vallen (1) en dat sommigen na hem afvallig zouden worden (2) en de meerderheid in hel zullen branden (3).

1. Sahih al Bukhari Arabic-English, Volume 9 hadith nummer 182

2. Sahih al Bukhari Arabic-English, Volume 8 hadith nummer 586

3. Sahih al Bukhari Arabic-English, Volume 8 hadith nummer 587

Wanneer een dokter een recept geeft aan zijn patient na het identificeren van de ziekte, op die zelfde manier had de Profeet (vzmh) de Sahaba verteld waar ze na hem naartoe moesten voor leiding en raad. Tijdens zijn afscheidspreek in Araf zei hij (vzmh): ‘’Ik laat voor jullie  twee gewichtige dingen achter, als jullie hen volgen zullen jullie nooit ontsporen. Zij zijn de Koran en mijn Ahlalbayt (as)’’
Sahih al-Tirmidhi, Volume 5, blz 662-663

De preek werd aangekondigd aan de Sahaba , dus bewijst het dat zij de mogelijkheid van dwaling hebben indien ze zich tegen deze twee bronnen keren. De Moslims die zich aan deze twee bronnen hebben vastgeklampt voor de eeuwige leiding worden Sjia (volgelingen) genoemd, beschreven door Soennie geleerde Ibn Manzur als ‘’Degenen die liefhebben wat de nakomelingen van de Profeet liefhebben en loyaal zijn aan dergelijke nakomelingen.
-Lisan al-‘Arab, by Ibn Manzur, Volume 8, blz 189

Wij beschouwen de Ahlalbayt (as) als de leiders aangewezen door Allah (swt). Alhoewel de Khaliefa’s van die tijd in een machtspositie waren, maar ze hebben de kennis, positie en de wijsheid van de heilige Profeet (vzmh) niet geërfd. De Profeet (vzmh) vertelde de Sahaba specifiek dat Imam Ali (as) de Koran en de Soennah van hem heeft geërfd.
-Riyadh al Nadira, by Mohibbudin al Tabari, Volume 3 blz 123

De erfenis van het religieuze leiderschap zijn de 12 aangewezen Imam’s van Ahlalbayt (as). Er zijn vele gezegdes waarin de Profeet vzmh) verklaart dat Islam intact zal blijven tot het voorbijgaan van de tijd van de 12 Khaliefa’s.
-Mishkat al Masabih: (volume 4 blz 576), Hadith 5

Het getal 12 is van speciale betekenis hier, het kan niet (puur) over het politieke leiderschap gaan omdat het aantal ‘’Khaliefas’’ ver boven de 12 gaat.
De Profeet (vzmh) bedoelde niet leiders die door mensen zelf worden aangewezen maar absolute religieuze leiders die door Allah (swt) aangewezen zijn. En hij verklaarde dat in elke generatie de leden van Ahlalbayt (as) elke poging tot het beschadigen van de religie zullen tegengaan.
-al-Sawa’iq al-Muhriqah, by Ibn Hajar, Ch. 11, section 1, p 231 under the commentary of verse: “And stop them, for they shall be questioned [37:24]”

Dit feit wordt ondersteund door de vele gezegdes opgenomen in het werk van bekende Soenni geleerde Al Juwayni ,dat de Profeet (vzmh) o.a. gezegd heeft ‘’Ik heb 12 opvolgers, de eerste is Ali (as) en de laatste is Mahdi (as)’’
-Fara’id al-Simtayn, blz 160.

Over de Sjia van Ahlalbayt (AS)

Verscheidene soennie geleerden hebben de hadith in hun werk opgenomen dat de Profeet (vzmh) gezegd heeft dat de groep die Allah (swt) in 98:7 als volgt beschrijft de volgende zijn: ‘’Doch zij die geloven en goede werken doen, zij zijn de beste der schepselen.‘’Ali en zijn Sjia en zullen het paradijs in gaan’’.

1. Tafsir Ibne Jarir, Volume 33 page 146 (Cairo edition) narrated from Hadhrat Muhammad bin Ali (as)
2. Tafsir Durre Manthur by Jalaladdeen Suyuti, in his commentary of verse 98:7 Volume 6 page 379 -3 separate chains.
3. Tafsir Fatha ul bayan Volume 10 page 333 (Egypt edition)

Wanneer de Profeet (vzmh) zegt dat de beste schepselen Ali (as) en zijn Sjia zijn, op de zelfde manier dat deze vers voor eeuwig geldt, dan op die zelfde manier zal Ali (as) en zijn Sjia eeuwig bestaan om het praktische uitleg te geven. De Soennis geloven dat 70.000 Moslims het paradijs ingaan zonder enige vraag te beantwoorden (1) en Anas ibn Malik ovelevert dat de Profeet (vzmh) gezegd heeft dat die 70.000 Ali (as) en zijn Sjia zijn (2).

1. Islam: The Basic Articles of Faith – According to the Beliefs of the Ahl al Sunna wa al Jama’a – a Modern English translation of Bahar-e-Shariat Part One (Unnamed author) page 67 – quoting a hadith to this effect.
2. Manaqib Ali al Murtaza, page 184 by al Maghazli (An ancient Shafi scholar)

Deze ahadieth bewijzen dat de Sjia geen sekte zijn die door de fictieve Abullah bin Saba zouden zijn uitgevonden maar integendeel, zij zijn volgelingen van Ali (as) die tijdens het leven van de Profeet (vzmh) al bestonden.

Ondanks eeuwenlange onderdrukking en valse propaganda hebben de Sjia hun band aangehouden met de Imam’s van Ahlalbayt (as) en zich vastgeklampt aan ‘’de twee gewichtige dingen’’, zoekend naar troost in de garantie van de heilige Profeet (vzmh): “Erkenning van de familie van Mohammed (vzmh) is vrijheid van het Vuur. Liefde voor de familie van Mohammed (vzmh) is het passeren over de Siraat. Vriendschap met de familie van Mohammed (vzmh) is veiligheid van het Vuur”.

1. Ash-Shifa, page 142 by Qadi Iyad, (d.544 Hijri) English translation by Aisha Bewley, Madinah Press 1991.
2. Yanabi al-Mawaddah, al-Qundoozi al-Hanafi, section 65, p370

Met zulke heldere ahadieth is het niet zo verrassend dat de Profeet (vzmh) zei: ‘’O Ali vier mensen zullen het paradijs het eerst betreden; Ik, jij, Hasan, Husain en jouw nakomelingen zullen ons volgen en onze vrouwen zullen onze nakomelingen volgen en onze Sjia zullen aan onze linker en rechter zijde zijn’’.
al Sawaiqh al Muhriqa page 159, by Ahmad ibn Hajr al Makki (Cairo edition)


-Vertaald door PureIslam.NL

Share.

About Author

Wij zijn tot uw dienst! Deel deze informatie a.u.b. met uw vrienden en familie. Heeft u een vraag, opmerking of een klacht? Stuur ons via de contactformulier een email. Wij zullen het snel beantwoorden, Dank U!

Comments are closed.