Islam Intro

0

Islam is een godsdienst die zijn aanhangers in iedere aspect van hun leven leidt. Het is een manier van leven. Islam is de moderne of de laatste uitvoering met een boodschap gestuurd door God.


In de naam van Allah, De meest Barmhartige, De meest Genadevolle.

Een introductie tot Islam


Wat is Islam?

Islam is een godsdienst die zijn aanhangers in iedere aspect van hun leven leidt. Het is een manier van leven. Islam is de moderne of de laatste uitvoering met een boodschap gestuurd door God via Adam, Noah, Abraham, Mozes en Jezus. Islam werd voor de mensheid gestuurd via Profeet Mohammad (vzmh). Islam is ‘’modern’’ in de zin dat het gekomen is om de leerstellingen aan te vullen, die door Mozes en Jezus voorgesteld waren. Islam is een godsdienst die tot doel heeft om een zinvol doel aan ons leven te geven op deze aarde. Het heeft tot doel om ons te begeleiden door harmonie te creëren tussen ons, onze Schepper en de mede menselijke wezens.

Wat u hier onder zult lezen zijn enkele basis eigenschappen van de Islam.

Eén & Enige God

Islam is een monotheïstische godsdienst. Het onderwijst dat er één God is die de oorsprong en Schepper van het heelal is. Dit is de basis van Islam en is weerspiegelt in de bekende zin die zegt, ‘’Er is geen God dan Allah.’’ (Allah is de Arabische naam voor God). Het geloof in God brengt ons door onze oorsprong met elkaar in verband en begeleidt ons door ons leven heen. Het geloof in één God toont aan dat de mens geen materiële object of persoon zou moeten aanbidden. Door te onderwijzen dat er slechts één God is voor alle mensen, bevordert de Islam de betekenis van broederschap en gelijkheid in de menselijke maatschappij – allen zijn even verwant met God op dezelfde manier. Koran, het heilige boek van de Islam, zegt:‘’Hij (God) is Eén, de God is Eeuwig; Hij verwekte niet; noch werd Hij verwekt; en er is niemand gelijk aan Hem.’’ (Koran Hoofdstuk 112).

 

Het Doel van het Leven

Ons leven op deze aarde heeft een specifiek doel; het is niet het resultaat van het ongeval van de natuur, noch is het een straf voor het eten van het fruit van de verboden boom. Wij zijn hier volgens het plan van God: het wereldlijke leven is een test; het is een kans om ons zelf te bewijzen als verdiener van het eeuwige zalige leven in het hiernamaals. God creëerde ons niet alleen voor enkele weinige jaren van dit leven. Om enkel voor deze wereld geschapen te zijn zou het leven als een grap zijn, waarin de Schepper met de menselijke soorten speelt. Profeet Mohammad (vzmh), de Profeet van de Islam, zei: ‘’Jullie zijn niet geschapen om dood te gaan, integendeel, jullie zijn geschapen voor het eeuwige leven’’

Volgens de Islam, is de definitieve bestemming van de mensheid het leven in het hiernamaals. Aan het einde van de tijd, zullen alle menselijke wezens weer levend worden en verantwoordelijk worden gehouden voor hun wereldlijke leven. Het leven in het hiernamaals zal het eeuwige leven zijn. Nochtans, of het met verdriet of vol van zaligheid zal zijn hangt af van hoe wij ons in het huidige leven doorbrengen.
Het moest de mensheid helpen in het bereiken van dit doel dat God diverse Profeten en boodschappers stuurde om hen te leiden. Profeet Mohammad (vzmh) is de laatste profeet en Islam is het definitieve en volledige versie van de boodschap van God.

 

Status van Mensen in Islam

Eerste Schepping: Het menselijke wezen is de eerste schepping van God.
God zegt: ‘’En inderdaad hebben wij de kinderen van Adam Geëerd en hen gedragen over land en zee, en hun van het goede gegeven en hen verheven boven velen degenen die wij hebben geschapen.’’ (Koran: Hoofdstuk 17, Vers 70).

Zondeloos geboren: Islam onderwijst dat elk menselijk wezen zondeloos is geboren: geen kind draagt de last van de zonden van zijn of haar voorvaders. God zegt, ‘‘Geen last dragende kan de last van een ander dragen.’’ (Koran: Hoofdstuk 35, Vers 18). Elk menselijk wezen is geboren met een zuiver geweten, zodat hij/zij het ware boodschap van God kan absorberen en goedkeuren. Het is mede door sociale en familie invloeden die een persoon van de boodschap van God afkeert.

Verantwoordingsplicht: Islam benadrukt ook op de kwestie van verantwoordelijkheid en verantwoordingsplicht van mensen – elk persoon is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen daden. Hoewel Islam onderwijst dat God de duur van ons leven en de tijd van onze dood vooraf heeft bepaald, betekent het niet dat zelfs onze acties door God vooraf worden bepaald. Wij zijn zeker vrij in onze acties en zijn er daarom verantwoordelijk voor. God geeft slechts raad aan ons om te weten wat goed en wat slecht is.

God zegt: ‘’Wij hebben de mens uit een gemengde levenskiem geschapen…Wij hebben hem de weg getoond. Hij moge dankbaar of wel ondankbaar zijn’’ (Koran: Hoofdstuk 76, Vers 3).

Ras: Islam keurt heel categorisch rassendiscriminatie af. Het bevordert het gevoel van broederschap en gelijkheid onder zijn aanhangers. God zegt duidelijk, ‘’O Mensdom! Wij hebben u uit man en vrouw geschapen en wij hebben u tot volkeren en stammen gemaakt, opdat gij elk ander mocht kennen.’’ (Koran: Hoofdstuk 49, Vers 13)

Daarom kan niemand beweren dat hij/zij enige superioriteit over anderen heeft gebaseerd op ras of verschil in stammen. Een persoon wordt geoordeeld op zijn karakter, niet op zijn kleur of ras. God zegt ‘’ Voorzeker, de godvruchtigste onder u is de eerwaardigste bij Allah. Voorwaar, Allah is alwetend, al kennend.’’ (Koran: Hoofdstuk 49, Vers 13).

Geslacht: Zelfs het geslacht telt niet als criterium van superioriteit. In Islam, zijn de vrouwen even menselijk als mannen. Zij worden niet geëvalueerd op basis van hun geslacht, maar op basis van hun geloof en karakter. 1400 jaar geleden, registreerde Koran de duidelijke verklaring van God over deze kwestie. Uit de vier verzen, zal ik alleen eentje citeren: ‘’Maar, wie goede werken verricht, hetzij man of vrouw, en gelovig is, zal de hemel binnengaan en hem zal niet het geringste onrecht worden aangedaan.’’ (Koran: Hoofdstuk 4, Vers 124). Dus er zijn geen verschillen in de graad of het niveau van de menselijkheid en eer van vrouwen in de Islam.

Het enige verschil dat bestaat betreft de rol die Islam voor de man en vrouw heeft voorzien. Dit heeft niets met superioriteit of minderwaardigheid te maken. In Islam zijn de man en vrouw gelijk in rechten; maar gelijkheid is niet synoniem aan gelijkenis. Islam gelooft dat de man en vrouw gelijk zijn, maar ook verschillend. Islam bekijkt hun verschillende rollen in de maatschappij niet als superieur of inferieur, maar als rollen die elkaar aanvullen.

To_Kaaba_by_raeid

 

De Religie van Vrede

Islam is een religie van vrede. Dit is zelfs duidelijk van de naam ‘’Islam’’ zelf. (‘Islam’ is een Arabische woord.) Het woord ‘Islam’ en het Arabische woord voor vrede, ‘salam’ komen beide uit dezelfde wortel; ‘salima’.

Moslims worden onderwezen om elkaar te begroeten door ‘salamun alaykum’ te zeggen – ‘vrede zij met u’. De dagelijkse gebeden beëindigen ook met dezelfde zin. In Islam, is één van de namen waaronder God gekend is ‘salam’, wat vrede betekent.

Echter, moet men realiseren dat vrede nooit in vacuüm kan worden bereikt. Het wordt ineengestrengeld met rechtvaardigheid. Men kan slechts op basis van rechtvaardigheid vrede bereiken. ‘Rechtvaardigheid’ betekent het zetten van alles in zijne rechtmatige plaats. Als iemand begint dingen op verkeerde plaatsen te zetten, dan verstoort hij de sociale harmonie en stoort dus de vrede.

Islam heeft tot doel om vrede op twee niveaus te bevorderen:

1. Innerlijke vrede:

Een persoon kan innerlijke vrede bereiken door harmonie en evenwicht tussen zijn hoofdemoties (verlangens en woede) en zijn geestelijke zelf te creëren. Met andere woorden, tussen zijn emoties en zijn geweten.

De spirituele kracht of het geweten van de mens is geen statisch fenomeen: het heeft de capaciteit van groei evenals verval. God zweert op de ziel van het menselijk wezen en zegt: ‘’Hij openbaarde haar wat slecht en wat goed (voor haar) is. Voorwaar, geslaagd is hij die haar loutert en voorzeker hij gaat te gronde die haar te gronde richt’’ (Koran: Hoofdstuk 91, Versen 8,9,10).

2. Vrede met anderen:

Islam benadrukt zeer sterk op de rechten die de mensen over elkaar hebben. Het streeft om de vrede in de maatschappij te beschermen door zijn aanhangers op te leiden en aan te sporen om de rechten van God enkel te vervullen: ook moet men de rechten van andere menselijke wezens vervullen.

Helaas, wegens de gebeurtenissen in het Midden Oosten in de laatste decennia, is Islam gebrandmerkt door de media als de godsdienst van geweld. De laatste jaren, is het woord ‘Islamitisch’ één van de kenmerken geworden van ‘terrorisme’. In deze achtergrond, moet men ten eerste realiseren dat de gebeurtenissen in het Midden Oosten zich slechts in het licht van de post-WW I geschiedenis van dat gebied gezien moet worden. Met name de beloften die door de Britten aan de Arabieren werden gedaan. Ten tweede, geen eerlijk persoon zou het toestaan om de religie Islam te beschuldigen, door het wangedrag van diegenen die zich Moslims noemen. Dat is het zelfde als het zeggen dat de Katholieke Kerk geweld en terrorisme bevordert wegens het Iers Republikeinse Leger activiteiten!


Bron:
Oorspronkelijke titel:
An Introduction to Islam
Gepubliceerd:Muhammadi Islamic Centre, Canada, 1992/1412.
Geschreven door:Sayyed Muhammad Rizvi
Vertaald door:Mustafa Alawi

Share.

About Author

Wij zijn tot uw dienst! Deel deze informatie a.u.b. met uw vrienden en familie. Heeft u een vraag, opmerking of een klacht? Stuur ons via de contactformulier een email. Wij zullen het snel beantwoorden, Dank U!

Leave A Reply