Het gebed: Hoe moet ik bidden?

0

Op welke manier moet ik bidden en welke stappen moet ik ondernemen?

Stapsgewijs leren hoe je dagelijkse gebeden moet uitvoeren.


In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle.

“… wanneer gij veilig zijt, houdt het gebed, voorwaar, het gebed is de gelovigen op vastgestelde uren opgelegd.”
-De Heilige Koran: hoofdstuk 4, vers 103

Het is verplicht de volgende vijf gebeden dagelijks uit te voeren tijdens de voorgeschreven tijden:

  1. Ochtendgebed, bestaande uit twee eenheden (elke eenheid van het gebed wordt een rak’ah genoemd)
  2. Middaggebed, bestaande uit vier eenheden
  3. Namiddaggebed, bestaande uit vier eenheden
  4. Avondgebed, die bestaat uit drie eenheden
  5. Nachtgebed, bestaande uit vier eenheden.

Het uitvoeren van de dagelijkse gebeden volgens de islam omvat voorgeschreven stappen in volgorde (tartib) en in regelmatige opvolging zonder onnodige vertraging tussen hen (muwalat). De persoon moet eerst voorlopige reiniging (ghusl, indien nodig, of wudhu) uitvoeren en voldoen aan alle andere vereisten.

 

Voorbereiding

Sta rechtop geconfronteerd met de Qiblah (richting van Mekka) en reciteer de Azan en Iqamah. Houd rekening met het feit dat alle recitaties tijdens het gebed in het Arabisch moeten worden gedaan. Hoewel hieronder een ruwe transliteratie is gegeven voor elke recitatie, is het best om te proberen het Arabische schrift en uitspraken te leren. Niyyah: Vorm de volgende plechtige intentie in je geest: “Ik bied dit (naam van een bepaalde gebed) gebed, van (aantal eenheden) rak’ah zoekend naar de nabijheid van God”.

Klik op de volgende stappen, om te zien hoe je stapsgewijs kan leren om te bidden:

De Eerste Rak’ah

1-Takbiratul Ihram: Til beide handen tot de oren en zeg: Allahu Akbar (God is groot).salat-qiyam
Deze zin, de Takbir, zal meerdere malen worden herhaald tijdens het gebed!
2-Qiyam: Blijf in de staande positie en voer uit de recitaties in de volgende stap, Qira’ah.
Qira’ah: Reciteer eerst het eerste hoofdstuk van de Heilige Koran, Surat al-Fatiha:

Bismillaahi’r-Rahmaani’r-Raheem
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

Al-hamdu lillaahi rabbil-`aalameen
Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden.

Arrahmaanir raheem
De Barmhartige, de Genadevolle.

Maaliki yawmid-deen
Meester van de Dag des Oordeels.

Iyyaaka na`budu wa iyyaaka nasta`een
U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp

Ihdinas-siraat al-mustaqeem
Leid ons op het rechte pad

Siraat al-ladheena an`amta `alayhim ghayril maghdoobi `alayhim wa la’d-daalleen
Het pad dergenen, aan wie Gij gunsten hebt geschonken – niet dat van hen, op wie toorn is nedergedaald, noch dat der dwalenden

Daarna, reciteer een ander volledig hoofdstuk van de Heilige Koran (we kiezen het korte hoofdstuknummer 112, Surat al-Ikhlas).

Bismillaahi’r-Rahmaani’r-Raheem
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

Qul huwallaahu ahad
Zeg: Allah is de Enige.

Allaahus samad
Allah is zichzelf genoeg, Eeuwig.

Lam yalid walam yoolad
Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt.

Wa lam yakullahu kufuwan ahad. 
En niemand is Hem in enig opzicht gelijk.

Ruku’: Na het voltooien van het tweede hoofdstuk, zeg de Takbir (zie hierboven) en vervolgens buig totdat de handensalat-rukuh
kunnen worden geplaatst op de knieën. De volgende dhikr (verheerlijking) moet eenmaal worden gereciteerd in deze positie:

 

Subhaana rabbiy al-`azeemi wa bihamdih
De glorie is aan mijn Heer, de Grote, en lof behoort tot Hem

Hervat de staande positie en reciteer:

Sami`allaahu liman hamidah
God hoort degene die hem prijst

Zeg Takbir, ga dan in prostratie (sujud)

Sujud betekent het plaatsen van iemands voorhoofd op de aarde op een speciale manier, met de bedoeling van nederigheid voor God. salat-sujud

Tijdens het uitvoeren van de sujud, is het verplicht dat zowel de palmen, knieën, en de beide grote tenen op de grond worden geplaatst.

(Wat betreft de vrouwen, vanaf de handpalmen tot aan de ellebogen moeten de grond aanraken tijdens de sujud.)

De volgende dhikr moet eens worden gereciteerd in de sujud:

Subhaana rabbiy al-a`laa wa bihamdih
De glorie is aan mijn verheven Heer, en lof behoort tot Hem

Na de eerste sujud, verhoog het voorhoofd en zit in een knielende positie met de enkel van de rechtervoet in de zool van de linkervoet.

Rust de handen op de dijen en zeg Takbir, eventueel gevolgd door:

Astaghfirullaaha rabbee wa atoobu ilayh
Ik vraag vergeving van God, mijn Heer, en richt mij tot hem

Gevolgd door opnieuw Takbir. Herhaal de sujud en ga dan in een knielende positie zitten en zeg Takbir. salat-tashahhud

Zit voor een moment en stijg terwijl u (optioneel) zegt:

Bihawlillaahi wa quwwatihi aqoomu wa aq`ud
Met Gods hulp en door Zijn macht sta en zit ik

De Tweede Rak’ah

Na het hervatten van de staande positie, reciteer Surat al-Fatiha en een andere Surah van de Heilige Koran als in de eerste rak’ah. Zeg dan Takbir en voer vervolgens Qunut uit.

Qunut: Houd de handen voor het gezicht, draai de handpalmen zodat zij naar boven zijn gericht, en houd handen en vingers dicht bij elkaar. Reciteer het volgende: salat-qunut

Rabbanaa aatinaa fi’d-dunyaa hasanatan wa fi’l-aakhirati hasanatan wa qinaa `adhaab an-naar.
Onze Heer, schenk ons het goede in deze wereld, alsook in de komende wereld en bescherm ons voor de marteling van het Vuur.
[Koran, hoofdstuk 2, vers 201]

[Opmerking: Qunut is een optionele stap]

Zeg Takbir, gevolgd door de ruku’, vervolgens de twee sujud, zoals beschreven voor de eerste rak’ah.

 

Na de tweede prostratie hervat de knielpositie, en reciteer de Tashahhudsalat-tashahhud

Ash hadu al laa ilaaha illallaahu wahdahu laa shareeka lah,
Ik getuig dat er geen God is behalve Allah, uniek en zonder partners.

wa ash hadu anna Muhammadan `abduhu wa rasuluh
Ik getuig ook dat Mohammed zijn dienaar en zijn Profeet is.

Allaahumma salli `alaa Muhammadin wa Aali Muhammad 
O God, zegen Muhammad en de nakomelingen van Muhammad.

Als u het Fajr (ochtend) gebed aan het uitvoeren bent, kunt u de rest overslaan en naar het gedeelte getiteld Voltooiing gaan (zie hiervoor vierde rak’ah).

Als u het Zuhr (middag), ‘Asr (namiddag), Maghreb (avond), of ‘Isha (nacht) gebed wilt uitvoeren, continueer door het opstaan voor de derde eenheid en reciteer Bihawlillahi…. zoals beschreven aan het einde van de Eerste Rak’ah sectie.

De Derde Rak’ah

At-Tasbihat al-Arba’ah: Nadat u de staande positive heeft hervat, reciteer Surat al-Fatiha of reciteer at-Tasbihat al-Arba’ah drie keer, als volgt:

Subhaanallaahi wa’l hamdu lillaahi wa laa ilaaha illallaahu wallaahu akbar
De glorie is aan God, en alle lof zij God; Er is geen God dan Allah en Allah is groot

Voer de ruku’ uit, sta tijdelijk op en voer vervolgens de twee sujud uit. Dit dient precies uitgevoerd te worden zoals beschreven in het artikel eerste Rak’ah. Als u het Maghreb (Avond) gebed uitvoert, reciteer de Tashahhud na de tweede sujud. Sla de rest over en ga naar voltooiing.

Als u het Zuhr (middag), ‘Asr (namiddag), of ‘Isha (nacht) gebed uitvoert, continueer door het opstaan voor de derde eenheid en reciteer Bihawlillahi…. zoals beschreven aan het einde van de Eerste Rak’ah sectie.

De Vierde Rak’ah

Dit is identiek aan de derde rak’ah. Na de tweede sujud hervat de knielende positie, en reciteer de Tashahhud.

Voltooiing

Na het reciteren van de Tashahhud van de laatste rak’ah, reciteer de Taslim (salutatie) wat het gebed voltooit:

Tashahhud:
Ash hadu al laa ilaaha illallaahu wahdahu laa shareeka lah,
Ik getuig dat er geen God is behalve Allah, uniek en zonder partners.

wa ash hadu anna Muhammadan `abduhu wa rasuluh
Ik getuig ook dat Mohammed zijn dienaar en zijn Profeet is.

Allaahumma salli `alaa Muhammadin wa Aali Muhammad
O God, zegen Muhammad en de nakomelingen van Muhamma

Taslim:
Assalaamu `alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullaahi wa barakaatuh

Vrede zij met u, O profeet, en Gods genade en zegen.

Assalamu `alaynaa wa `alaa `ibaadillaahis saaliheen
Vrede zij met ons en met de rechtvaardige dienaren van God.

Assalamu `alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
Vrede zij met u [allen], en Gods genade en zegen. 

Zeg daarna de Takbir drie keer (optioneel).


Bron: Een vertaling van al-islam.org

Share.

About Author

Wij zijn tot uw dienst! Deel deze informatie a.u.b. met uw vrienden en familie. Heeft u een vraag, opmerking of een klacht? Stuur ons via de contactformulier een email. Wij zullen het snel beantwoorden, Dank U!

Comments are closed.