Ayatollah al-Sistani (H.A)

0

Hierbij een korte biografie over het leven van de grote geleerde Ayatollah Said Ali al-Huseini al-Sistani. Moge Allah (swt) hem altijd beschermen en zijn rang meer verheven.


In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle.

Voor meer dan een halve eeuw is de school van de recente Grote Ayatollah Imam abul-Qassim al-Khu’i de onuitputtelijke bron geweest met verrijking van de Islamitische gedachtegoed en kennis. Van zijn school zijn tientallen juristen, geestelijken en hoogwaardigheidsbekleders afgestudeerd die het voortzetten van zijn ideologische weg op zich namen. Deze waren volledig gebaseerd op verwezenlijkingen en offers in de dienst van het geloof, de kennis en de maatschappij. Onder hen bevinden zich eminente professoren van parochiale scholen, met name in het Heilige Najaf en Qom.

Sommige van hen hebben het niveau van ‘ijtiihad’ bereikt – bekwaamheid om onafhankelijk een wettelijk oordeel af te leiden dat hen toelaat om het bureau van opperst godsdienstig gezag aan te nemen. Anderen bereikten zeer hoge niveaus die hen kwalificeerden voor het dragen van de verantwoordelijkheden van het onderwijzen en onderwijs.

De persoon met de meeste onderscheiding onder deze intelligente hoogwaardigheden is Zijne Eminentie Groot Ayatollah al-Sayyid Ali al-Hussani al-Sistani. Hij rangschikt zich als de intelligentste, de meest gekwalificeerde en best geïnformeerde onder de voormalige studenten van Imam al-khu’i. Hier zal getracht worden om een beeld van deze verdienstelijke geestelijke te beschrijven.

 

Geboorte en opvoeding

Groot Ayatollah Sayyid Ali Husaini Sistani is geboren op de 9de Rabi al-Awwal 1349 A.H. in de heilige stad Mashhad, Iran. Hij werd Ali genoemd naar zijn grootvader. Hij is grootgebracht in een familie die bekend was om de godsdienstige achtergrond. Hij leerde theologische en rationele wetenschappen van vele eminente en bekende godsdienstige geleerden.

download

 

Zijn vader werd Sayyid Muhammad Baqir genoemd en zijn grootvader was ‘Groot Sayyid Ali’ van wie de gedetailleerde biografie terug is te vinden in het boek ‘Tabaqaat Al-a’laam Al-Shi`a (Categorieën van Sjiietische Geleerden) (deel 4 pagina 1432) door Aqa Buzurg Tehrani. Hij heeft vermeld dat hij de leer gevolgd heeft bij Ali Nahavandi in Najaf en bij Mujadded Shirazi in Samarra, Irak en tenslotte bij Sayyid Isma`il Sadr. In 1308 A.H. is hij in Mashhad teruggekeerd en daar vestigde hij zich en heeft de reputatie gekregen als leraar van de beroemde geleerden zoals de grote Jurisprudent, Mohammad Reza Aal Yasin (moge Allah hem zegenen).

In 1368 A.H. in de periode van de Grote Jurisprudent, Groot Ayatollah Sayyid Hussayn Burujirdi, is hij naar de heilige stad Qom gegaan waar hij de Kharij lezingen bijwoonde van Fiqh en Usul (Jurisprudentie & Grondbeginselen van Jurisprudentie), die door prominente geleerden van het Godsdienstige Seminarie met inbegrip van Ayatollah Burujirdi (moge Allah hem zegenen) werden gegeven. Hij volgde ook lezingen van Fiqh van de Grote Sayyid Kohkamari waarin hij gedurende deze periode veel uitgebreide kennis en ervaring heeft opgedaan in Fiqh en eveneens in de wetenschappen Rijal en Hadith.

Zijn vrouw en kinderen leefden in Isphahan tijdens de Safavid periode en zijn voortreffelijke grootvader Sayyid Mohammad werd Shaikhul Islam genoemd door Koning Hussain van de Safavid dynastie in de provincie Sistan. Later reisde hij naar Sistan waar hij en zijn kinderen zich vestigden. Sayyid Ali was de eerste van zijn kleinzonen die naar Mashhad migreerde. Hij leefde in de Madresa van Mohammad Baqir Sabsavari waar hij zijn studie voortzette tot hij naar de heilige stad Najaf migreerde voor hoger onderwijs.

Op de leeftijd van 5 begon Zijne Eminentie de Heilige Koran te leren. Een vrouw die ‘Moeder van Aqaye Mudir’ genoemd werd, hielp hem met het leren van de Koran. Hij werd toen toegelaten in een godsdienstig centrum voor lezen, schrijven en het leren van de basis elementen wiskunde en aardrijkskunde. Hij is afgestudeerd bij het centrum, nadat hij kalligrafie van Mirza Ali Aqa Zalim had geleerd. In het begin van 1360 begon hij te studeren met de basislessen van Hawzah.

10945358_557712570997813_2029935103_n

Hij heeft een aantal boeken bestudeerd, namelijk Sharh Alfyyah door Soyuti, Moghni door Ibn-e Hisham, Motawwal door Taftazani, Maqamaat Al-Tabriri en Sharh Al-Nizam. Eén van hen die hem op dit niveau heeft onderwezen is Nishabouri, die gekend werd als literator. Hij bestudeerde Sharh Lum’ah en het boek van Qawanin (Wetten) met Sayyid Ahmad Yazdi, wat bekend was als Nahang. Hij beëindigde de Sath (niveau vóór Kharij niveau) boeken, zoals Makasib, Rasa’iL en Kifayah met Shaykh Hashim die tot één van de grote geleerden behoorde in zijn tijd. Hij heeft tevens een aantal boeken gelezen op het gebied van filosofie, zoals Sharh manzuma-e Sabsavari en Sharh Ishraq en Asfar van Sadrul Mutaallehin met Ayesi. Hij las Shawaqul Elhaam met Shaykh Mujtaba Qazvini en volgde lessen over Goddelijkheid van Allamah Mirza Mahdi Isfahani. Ondertussen woonde hij lezingen bij van Kharij door Mirza Mahdi Ashtiani en Mirza Hashim Qazvini (moge Allah hen allen zegenen).

Aan het einde van 1368 A.H. migreerde hij naar Qom om zijn studies in Fiqh en Usul te verwezenlijken. Hij heeft veel profijt gehad van de twee bekende geleerden, Sayyid Hussan Tabatabaye en Groot Kuhkamari. De eerste gaf lezingen in Fiqh (Jurisprudentie) en Usoul (Grondbeginselen van Jurisprudentie) en de laatste gaf alleen lezingen in Fiqh.

Tijdens zijn verblijf in Qom, correspondeerde hij met Allamah Sayyid Bahbahani (de prominente geleerde van provincie Ahvaz die bekend was als een aanhanger van het gedachtegoed van de school van Hadi Tehrani). Hun correspondentie behandelde kwesties met betrekking tot Qibla. Hij accepteerde geen visie die door Hadi Tehrani werd gehandhaafd. Daarom correspondeerde hij met Sayyid Ali Bahbahani die zijn visies waardeerde en beloofde dat hij hem zou zien bij zijn bezoek aan het heilige heiligdom van Imam Reza (a.s.) in Mashhad, Iran.

In begin 1371 A.H. verliet de Zijne Eminentie Qom voor Najaf al Ashraf en bereikte Karbala ter gelegenheid van Arba’in (40ste dag) van Imam Husayn (a.s.). Eenmaal in Najaf aangekomen, begon hij de lezingen van Ayatollah Khu’i en Shaykh Husayn Hilli betreffende jurisprudentie en de grondbeginselen van jurisprudentie te volgen voor een aanzienlijke lange tijd. Ondertussen woonde hij lezingen bij van andere prominente geleerden als Ayatollah Hakim en Ayatollah Shahryudi (moge Allah hen zegenen).

In 1380 A.H. reisde Ayatollah Sistani terug naar zijn geboortestad, de heilige stad Mashhad, met de gedachte daar te blijven en zich te vestigen. In hetzelfde jaar werd hem een vergunning toegekend door Imam al-Khu’i en een andere door Shayk Hilli, verklarende dat hij het niveau van (ijtihad) -conclusie van wettelijk oordeel in kwesties van godsdienst- had bereikt. Hij kreeg tevens een diploma door onderscheidende traditionalisten en de geleerde Shakh Agha Buzurg Tehrani, getuigend betreffende zijn vaardigheid in de wetenschap van “Rijal” biografieën van ‘hadith’, profetische overleveringen, overleveraars en dat van ‘hadith’.

Bij zijn terugkomst in Najaf al Ashraf in 1381, begon hij met onderzoek en het onderwijzen van jurisprudentie zoals uiteengezet door de grote jurist Shaikh al-Ansari in zijn boek “al-Makasib”. Hij volgde het met een expositie van al-Urwatul Wuthqa boek door de jurist Sayyid Tabatabaye. Hij begon lezingen te geven in de grondbeginselen van jurisprudentie in Sha’ban,1384 A.H. Hij voltooide zijn 3de cursus in 1411 A.H. (1990 A.D.). In 1418 A.H. is hij begonnen met het onderwijzen van Kitab al-E’tikaaf” na de voltooiing van de expositie van ‘Kitab al-Sawm’ niet zo lang geleden.

Tegenwoordig (Sha’baan 1423) onderwijst hij kitab-ul-Zakat van Urwatul Wuthqa. Sommige professoren van Centrum Najaf voor Theologische Studies (Hawza van Najaf) werden geciteerd zeggende dat zij Ayatollah Khu’i adviseerden om iemand te benoemen voor het bureau van het opperste godsdienstige gezag en de directie van Najaf Seminarie. Aldus viel de keus op Zijne Eminentie Groot Ayatollah Sistani om zijn verdiensten, geschiktheid, kennis, en onberispelijk karakter.

Dienovereenkomstig begon hij het gebed in de moskee van Imam al-Khu’i te leiden; al-Khadra in zijn levenstijd in 1408 en continueerde met het leiden van de gebeden tot de moskee gesloten werd in 1414. Voor het eerst in 1384, reisde de Zijne Eminentie naar Makkah voor bedevaart. Vervolgens in 1405 en in 1406 achtereenvolgend reisde hij naar Makkah voor bedevaart voor een tweede en derde keer. Hij begon lezingen te geven in de grondbeginselen van jurisprudentie in Sha’baan, 1384 A.H. Hij beëindigde zijn 3de cursus in 1411 A.H. (1990 A.D.) Zijn lezingen over beide onderwerpen zijn geregistreerd door sommigen van zijn studenten.

 

Wetenschappelijke genie

Ayatollah Sistani is één van een paar studenten die de graad van Ijtihad had. Hij is bekend om zijn intelligentie en overvloedige onderzoeksactiviteiten in biografieën. Hij was tevens goed op de hoogte van vele theorieën over vele wetenschappelijke onderwerpen van Hawzah.

Ayatollah Sistani was betrokken in een wetenschappelijke concurrentie met martelaar Muhammad Baqir al-Sadr. Dit was gediplomeerd door Ayatollah Khu’i en `Allamah shaykh Husayn Hilli, die allebei hadden bevestigd dat hij een Mujtahid is in twee afzonderlijke certificaten gedateerd uit 1960, waarin de twee Ayatollahs zijn persoonlijkheid en kennis hadden gewaardeerd. Het is waardig te vermelden dat tot die datum Ayatollah Khou’i nooit iemand van zijn studenten gecertificeerd heeft voor zijn kennis of Ijtihad, behalve Ayatollah Sistani en Ayatollah shaykh Ali Falsafi (een eminente `alim in de Hawzah van Mashhad). Bovendien schreef de beroemde `Allamah shaykh Agha Buzurg Tehrani een brief aan Ayatollah Sistani in 1960 waarin hij hem loofde voor zijn intellectuele talenten op het gebied van biografie en hadith. Dit betekent dat onze meester, Ayatollah Sistani, zijn hoge wetenschappelijke rang toegekend had gekregen toen hij slechts éénendertig jaar oud was.

 

Religieuze autoriteit

Sommige meesters in Najaf Ashraf vertellen, dat na de teloorgang van Ayatollah Sayyid Nasrullah Mustanbit, vele geleerden bij Ayatollah Khou’i hadden voorgesteld dat hij de aangewezen basis zou moeten voorbereiden door het kiezen van een persoonlijkheid binnen de hawzah (van Najaf), zodat het godsdienstige gezag levend en efficiënt kan blijven. Zijn keus was correct door Sayyid Sistani te verkiezen op basis van zijn kennis, goede manieren, stabiel beleid, en vele andere deugden. Ayatollah Sistani begon destijds de gebeden te verrichten omstreeks het gebied van Ayatollah Khou’i en begon in zijn school te studeren. Later schreef hij commentaar op Resaalah van Ayatollah Khu’i.

Na de dood van Khu’i, was Ayatollah Sistani één van die zes persoonlijkheden die aan de begrafenis deelnamen en hijzelf voerde de gebeden uit op het overleden lichaam. Na dit gebeuren werd Sistani de enige Marja` (religieuze autoriteit). Hij begon salarissen te verzenden en kwam zijn verplichtingen na, en gaf onderwijs in hetzelfde klaslokaal van Ayatollah Khu’i (in Masjid Khadhra’); aldus, zijn aanhangers namen met de dag in aantal toe; vooral in Irak, het gebied van het Perzische Golf, India, … etc. Ayatollah Sistani heeft de hoogste rang onder mujtahids en geleerden in heel de Islamitische wereld, en vooral in hawzahs van Najaf al Ashraf en Qom.

10922183_557712457664491_677522888_n

 

Werken

Ayatollah Sistani begon te onderwijzen op het stadium van Kharij op Fiqh en Usul. Hij hield vele lezingen over het boek met een adellijke titel als “makaasib” , en vele onderwerpen zoals zuiverheid, gebeden, oordeel, khums en andere regels op Fiqh zoals woeker, Taqiyyah (voorzorgsmaatregel) en de regel bekend als ” ilzam” (verplichting).

Sistani onderwees ook Usul in drie volledige cursussen, die voor publicatie klaar zijn, zoals zijn onderzoek naar de wetenschappelijke wortels (principes), “Ta`adul en taraajeeh”, enig onderzoek naar Fiqh, sommige hoofdstukken over gebeden, de regel van Taqiyyah en ilzam. Vele eminente geleerden, zoals `Allamah shaykh Mahdi Murwaarid, `Allamah Sayyid Murtadha al-Mohri, `Allamah Sayyid Habib Husaynan, `Allamah Sayyid Murtadha Isfahani, `Allamah Sayyid Ahmad Madadi, `Allamah Shaykh Baqir Irwaani, en vele andere leraren in hawzah, hebben zijn onderzoek geregistreerd. Ondertussen was Ayatollah Sistani bezig in het compileren van belangrijke boeken en enkele verhandelingen, naast wat hij over Fiqh en Usul had geschreven.

 

-Wij hebben de meeste jurisprudentie (fiqh) regels in de vorm van Vraag & Antwoord vertaald van de officiële website van Ayatollah Sistani: Vraag & Antwoord

[su_divider]

Bron: Biography of Ayatollah al-Sistani

Share.

About Author

Wij zijn tot uw dienst! Deel deze informatie a.u.b. met uw vrienden en familie. Heeft u een vraag, opmerking of een klacht? Stuur ons via de contactformulier een email. Wij zullen het snel beantwoorden, Dank U!

Comments are closed.