Heeft Imam Ali(A) zijn zonen naar Abubakr, Umar en Uthman benoemd?

0

In de naam van Allah (swt), de Barmhartige de Meest Genadevolle,

Heeft Imam Ali(A) zijn zonen naar Abubakr, Umar en Uthman benoemd?

 

Een soenni: De shia beweren dat Abubakr en Umar de huis van Al-Sayyeda Fatima(RA) hebben aangevallen, terwijl het bekend is dat Sayyeduna Ali(RA) een aantal van zijn kinderen naar de Khaliefa’s heeft benoemd. Dit bewijst dat al die beschuldigingen vals zijn! Is het mogelijk dat iemand zijn kinderen benoemt naar degenen die zijn vrouw hebben vermoord?

Antwoord:

Algemene antwoord

Benoeming naar Abubakr:

Ten eerste: Als Imam Ali(A) zijn kind naar Abubakr wilde benoemen zou de Imam(A) zijn kind naar de echte naam van Abubakr noemen! Omdat Abubakr geen naam is maar een ‘’Kunya’’ oftewel een soort bijnaam! Over de echte naam van Abubakr zijn er verschillende meningen: 1. Abdul Ka’ba 2. Atieq 3. Abdullah etc.

Dus de Imam(A) zou dan een van die namen gekozen hebben als hij werkelijk zo veel van Abubakr hield!

Ten tweede: Abubakr was de ‘’Kunya’’ van een van de zonen van de Imam(A), en een ‘’Kunya’’wordt niet exclusief door de vader van een kind gekozen, maar kan ook door de persoon zelf wegens omstandigheden waarmee hij te maken krijgt gekozen worden.

Ten derde: Volgens een overlevering benoemde Amir Al-Mu’minien(A) hem ‘’Abdullah’’. En hij was 25 jaar oud toen hij in Karbala als een martelaar stierf.

Abul Faraj Al-Isfahani zegt:

 

Abdullah Ibn Ali was 25 jaar oud toen hij in karbala stierf.

Maqatil at-Talibiyien V. 1, P. 22

Dus de geboortedag van Abullah was in het begin van de Khilafah van Imam Ali(A), dat is de periode waarin de Imam(A) zijn hardste kritiek tegen Abubakr, Umar en Uthman heeft geuit.

Benoeming naar Umar:

Ten eerste: Een van de gewoontes van Umar was dat hij de namen van mensen veranderde! En volgens sommige historici was Umar degene die hem zo benoemde, en met die naam dus ook onder velen bekend werd.

Al-Baladhari zegt:

Umar noemde de zoon van Ali naar zijn eigen naam.

Ansab Al-Ashraf, van Ahmad Ibn Yahya Ibn Jaber (Overleed in 279 Hijri), V. 1, P. 297.

Al-Dhahabi zegt:

Hij werd in de tijd van Umar geboren en Umar benoemde hem naar zich zelf.

Al-Dhahabi, Shams al-Dien Muhammad Ibn Ahmad Ibn Uthman (Overleed in 748 Hijri), Siyar A’lam an-Nubala’, V. 4, P. 134, Onderzoeker: Shuayb Al-Arnawoet Muhammad Na’im Al-Arqsoosi, Uitgever: Al-Risalah Instituut, Beiroet, 1413 Hijri, 9e druk.

Umar heeft ook de namen van vele andere mensen veranderd zoals dat vastgeled is in de geschiedenis. Wij zullen alleen maar 3 voorbeelden geven.

1.  Ibrahim Ibn Al-Harith

Zijn vader noemde hem Ibrahim, maar Umar veranderde het naar Abdul Rahman.

Al-Asqalani Al-Shafi’ie (Overleed in 852 Hijri), Al-Isabah Fi Tamyiez as-Sahaba, V. 5, P. 29, Onderzoeker: Ali Muhammad Al-Bajawi, Uitgever: Dar Al-Jiel – Beiroet, 1e druk, 1412 – 1992.

2. Al-Ajda’ Ibn Malik

Umar Ibn Khattab veranderde de naam van Ajda’ Ibn Malik en noemde hem Abdul Rahman.

Al-Asqalani Al-Shafi’ie (Overleed in 852 Hijri), Al-Isabah Fi Tamyiez as-Sahaba, V. 1, P. 186, Onderzoeker: Ali Muhammad Al-Bajawi, Uitgever: Dar Al-Jiel – Beiroet, 1e druk, 1412 – 1992.

3. Tha’labah Ibn Sa’d

De naam van Al-Mu’alla is Tha’labah, en dat is hoe Umar hem heeft benoemd.

Al-Sahary Al-Awtaby, Abul Mundhir Salmah Ibn Muslim Ibn Ibrahim (Overleed in 511 Hijri), Al-Ansab, V. 1, P. 250.

Verder heeft Ibn Hajar in zijn boek Al-Isabah de namen van 21 Sahaba opgenoemd die Umar heetten:

1. Umar Ibn Al-Hakam Al-Silmi 2. Umar Ibn Al-Hakam Al-Bihzi 3. Umar Ibn Sa’d Abu Kabsha Al-Anmary4. Umar Ibn Sa’id Ibn Malik 5. Umar Ibn Sufyan Ibn Abdul Asad 6. Umar Ibn Abu Salma Ibn Abdul Asad7. Umar Ibn Akramah Ibn Abu Jahl 8. Umar Ibn Amr Al-Laythi 9. Umar Ibn Umayri Ibn Uday 10. Umar Ibn Umayr Ghayr Mansoeb 11. Umar Ibn Awf an-Nakha’i 12. Umar Ibn Laheq 13. Umar Ibn Malik 14. Umar Ibn Mu’awiyah Al-Ghadhiri 15. Umar Ibn Wahab Al-Thaqafi 16. Umar Ibn Yazid Al-Ka’bi 17. Umar Al-Aslami 18. Umar Al-Jam’i 19. Umar Al-Khath’ami 20. Umar Al-Yamani 21. Umar Ibn Khattab

Al-Asqalani Al-Shafi’ie (Overleed in 852 Hijri), Al-Isabah Fi Tamyiez as-Sahaba, V. 4, P. 587-597, Onderzoeker: Ali Muhammad Al-Bajawi, Uitgever: Dar Al-Jiel – Beiroet, 1e druk, 1412 – 1992.

Waren de namen van al deze mensen Umar omdat zij zoveel van Umar Ibn Khattab hielden?!

Benoeming naar Uthman:

Ten eerste: Hij werd niet Uthman genoemd omdat de Imam(A) zoveel van Uthman Ibn Affan zou houden, maar de Imam(A) noemde hem Uthman ter herinnering van zijn goede vriend die ook Uthman heette.

De Imam(A) zei: Ik noem mijn zoon Uthman omwille van mijn broeder Uthman Ibn Madh’oen.

Maqatel at-Talibiyien van Abul Faraj Al-Isfahani (Overleed in 356 Hijri), V. 1, P. 23.

Ten tweede: Ibn Hajar Al-Asqalani heeft de namen van 26 metgezellen en sahaba opgenoemd die Uthman heetten. Kunnen wij beweren dat al die namen omwille van Uthman Ibn Affan uitgekozen zijn?!

1. Uthman Ibn Abu Jahm Al-Aslami 2. Uthman Ibn Hakim Ibn Abul-Awqas 3. Uthman Ibn Hamid Ibn Zuhayr Ibn Al-Harith 4. Uthman Ibn Hunayf Bil-Muhmala 5. Uthman Ibn Rabi’ah Ibn Ahban 6. Uthman Ibn Rabi’ah Al-Thaqafi 7. Uthman Ibn Sa’id Ibn Ahmar 8. Uthman Ibn Shammas Ibn Al-Rashid 9. Uthman Ibn Talha Abu Talha 10. Uthman Abul-As 11. Uthman Ibn Amer Ibn Amr 12. Uthman Ibn Amer Ibn Mu’tab 13. Uthman Ibn Abd Ghanam 14. Uthman Ibn Ubaydullah Ibn Uthman 15. Uthman Ibn Uthman Ibn Al-Rashid 16. Uthman Ibn Uthman Al-Thaqafi 17. Uthman Ibn Amr Rifa’ah 18. Uthman Ibn Amr Al-Ansari 19. Uthman Ibn Amr Ibn Al-Jomooh 20. Uthman Ibn Qays Ibn Abul-As 21. Uthman Ibn Madh’oen 22. Uthman Ibn Ma’adh Ibn Uthman 23. Uthman Ibn Nawfal Za’m 24. Uthman Ibn Wahab Al-Makhzoomi 25. Uthman Al-Juhani 26. Uthman Ibn Affan.

Al-Asqalani Al-Shafi’ie (Overleed in 852 Hijri), Al-Isabah Fi Tamyiez as-Sahaba, V. 4, P. 447-463, Onderzoeker: Ali Muhammad Al-Bajawi, Uitgever: Dar Al-Jiel – Beiroet, 1e druk, 1412 – 1992.

Verdere uitleg en antwoorden:

1. Alleen de namen van Allah SWT zijn exclusief en beperkt to Allah SWT en verboden om voor anderen gebruikt te worden, maar voor alle andere namen bestaat deze beperking niet. Het is veel voorkomend dat 1 naam voor meerdere personen gebruikt wordt. En dit is iets heel gewoons tussen alle landen en volkeren. De bijnaam en namen zoals Abubakr, Umar en Uthman waren hele normale namen in die tijdperk die door veel mensen gebruikt werden, waaronder vele metgezellen en sahaba van de heilige Profeet(S) en de heilige Imam’s(A).

Voorbeelden: Abubakr Hadhrami, Abubakr Ibn Abu Sammak, Abubakr Ayyash en Abubakr Ibn Muhammad, waren metgezellen en sahaba van Imam al-Baqer(A) en Imam al-Sadeq(A).

Umar Ibn Abdullah Thaqafi, Umar Ibn Qays en Umar Ibn Mu’ammar waren sahaba van Imam al-Baqer(A).

Umar Ibn Aban, Umar Ibn Aban Kalbi, Umar Ibn Abu Hafs, Umar Ibn Abu Shu’ba, Umar Ibn Azinah, Umar Ibn Bara’, Umar Ibn Hafs, Umar Ibn Handhalah en Umar Ibn Salamah etc. waren sahaba van Imam al-Sadeq(A).

Uthman A’ma Basri, Uthman Jabalah en Uthman Ibn Ziad waren sahaba van Imam al-Baqer(A). Uthman Isbahani, Uthman Ibn Yazid en Uthman Nawa waren sahaba van Imam al-Sadeq(A).

2. Er bestaat geen enkele twijfel dat de Shia moslims Yazid Ibn Mu’awiyah lanatollah alayh om zijn misdaden en ongeloof haten en verafschuwen. Maar toch zien we dat er onder de Shia en sahaba van de Imam’s(A) mensen waren die zelfs Yazid heetten.

Bijvoorbeeld: Yazid Ibn Hatam de metgezel van Imam al-Sajjad(A).

Yazid Ibn Abdulmalek, Yazid Sane’ en Yazid Kanasi waren sahaba van Imam al-Baqer(A).

Yazid Al-She’r, Yazid Ibn Khalifah, Yazid Ibn Khalil, Yazid Ibn Umar Ibn Talha, Yazid Ibn Farqad en Yazid Mawla Hakam waren sahaba van Imam al-Sadeq(A).

Een van de sahaba van Imam al-Sadeq(A) heette zelfs ‘’Shemr Ibn Yazid’’!

Al-Ardabili Al-Gharawi, Muhammad Ibn Ali (Overleed in 1101 Hijri), Jame’ Al-Ruwat wa Izahat Al-Ishtibahat Anit-Tariq wal-Isnad, V. 1, P. 402, Uitgever: Maktab al-Muhammadi.

Waren deze personen zo genoemd omdat de Imam’s(A) en de Shia van Yazid Ibn Mu’awiyah lanatollah alayh houden?!

Kunnen deze benoemingen als een bewijs voor de liefde van de Imam’s(A) en de Shia voor Yazid lanatollah alayh gezien worden?!

3. Ouders gaven hun kinderen die namen niet omdat zij een specifieke persoon lief hadden, anders zouden alle Moslims hun kinderen de naam van de heilige Profeet(S) geven en zou iedereen dus Muhammad heten!

Als dit wel het geval was, waarom had Umar Ibn Khattab dan een bevel uitgevaardigd aan alle Islamitische landen dat niemand zijn kind naar de heilige Profeet(S) mag benoemen?!

Ibn Battal en Ibn Hajar in hun sharh en uitleg aan Sahih Al-Bukhari, zeggen:

Umar schreef in een brief naar de mensen van Koefa, dat niemand naar de naam van de Profeet(S) benoemd mag worden.

Ibn Battal Al-Bakri Al-Qurtubi, Abul-Hassan Ali Ibn Khalf Ibn Abdulmalek (Overleed in 449 Hijri), Sharh Sahih Al-Bukhari, V. 9, P. 344, Onderzoeker: Abu Na’im Yaser Ibn Ibrahim, Uitgever: Maktabat Al-Roshd, Saoedie Arabie, Riyadh, 2e druk, 1423 Hijri, 2003.

Al-Asqalani Al-Shafi’ie, Ahmad Ibn Ali Ibn Hajr Abulfadhl (Overleed in 852 Hijri), Fath al-Bari fi Sharh Sahih Al-Bukhari, V. 10, P. 572, Onderzoeker: Muhib ad-Dien Al-Khatieb, Uitgever: Dar al-Ma’rifah, Beiroet.

‘Ayni schrijft in Umdat Al-Qari ook over deze kwestie:

وكان عمر كتب إلى أهل الكوفة لا تسموا أحدا باسم نبي وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم المسمين بمحمد حتى ذكر له جماعة من الصحابة أنه أذن لهم في ذلك فتركهم.

العيني، بدر الدين محمود بن أحمد (متوفاي 855هـ)، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج 15، ص 39، ناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.

Al-Ayni, Badr ad-Dien Mahmoed Ibn Ahmad (Overleden in 855 Hijri), Umdat Al-Qari fi Sharh Sahih Al-Bukhari, V. 15, P. 39, Uitgever: Dar Ihya’ Turath Al-Arabi, Beiroet.

4. Een van de sahaba heette Umar Ibn Abu Salamah Qarashi die tevens ook een stiefzoon van de heilige Profeet(S) via Umm Salamaha(RA) was. Is het niet mogelijk dat Amir Al-Mu’minien Imam Ali(A) zijn zoon naar deze stiefzoon van de heilige Profeet(S) heeft benoemd omdat de Imam(A) de zoon van Umm Al-Mu’minien Umm Salamah(RA) een goed persoon vond?

5. Volgens Al-Sheikh Al-Moefid(RA) heette een van de zonen van Imam Hassan Al-Moejtaba(A) ‘’Amr’’. Kan er iemand beweren dat deze benoeming omwille van Amr Ibn Abd Wud of Amr Ibn Hisham (Abu Jahl) was?!

Al-Sheikh Al-Moefid, Muhammad Ibn Muhammad Ibn Al-Nu’man Ibn Al-Mu’allim Abi Abdillah Al-Akbari Al-Baghdadi (Overleed in 413 Hijri), Al-Irshad fi Ma’rifat Hujajullah alal-Ibad, V. 2, P. 20,

6. Volgens Umar Ibn Khattab in Sahih Muslim was de mening van Imam Ali(A) over Abubakr en Umar als volgt: Dat zij leugenaarszondaarsbedriegers en verraders zijn! Umar zegt dit zelf tegen de Imam(A) en Ibn Abbas:

فَلَمَّا تُوُفِّىَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا وَلِىُّ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَجِئْتُمَا تَطْلُبُ مِيرَاثَكَ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ وَيَطْلُبُ هَذَا مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ». فَرَأَيْتُمَاهُ كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ تُوُفِّىَ أَبُو بَكْرٍ وَأَنَا وَلِىُّ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَوَلِىُّ أَبِى بَكْرٍ فَرَأَيْتُمَانِى كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا.

النيسابوري، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري (متوفاي261هـ)، صحيح مسلم، ج 3، ص 1378، ح 1757، كِتَاب الْجِهَادِ

وَالسِّيَرِ، بَاب حُكْمِ الْفَيْءِ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.

Na het overlijden van de Profeet(S), zei Abubakr: Ik ben de opvolger van de Profeet(S), jullie twee (Abbas en Ali) kwamen, en jij O Abbas vroeg naar de erfenis van jou neef, en jij O Ali vroeg naar de erfenis van jou vrouw. Abubakr zei: De Profeet(S) heeft gezegd: Wij laten geen erfenis achter, alles wat achter blijft is Sadaqah. En jullie beschouwden hem (Abubakr) als een leugenaar, zondaar, bedrieger en verrader. Terwijl Allah SWT weet dat Abubakr oprecht, vroom en volger van de waarheid was. Na Abubakr werd ik de opvolger van de Profeet(S) en Abubakr, en jullie twee beschouwden ook mij als een leugenaar, zondaar, bedrieger en verrader.

Al-Naysaboeri, Muslim Ibn Al-Hajjaj Abul-Husayn Al-Qushayri (Overleed in 261 Hijri), Sahih Muslim, V. 3, P. 1378, Hadieth nr. 1757, Kitab Al-Jihad wal-Siyar, Bab Hukm Al-Fay’, Onderzoeker: Muhammad Fo’ad Abdul-Baqie, Uitgever: Dar Ihya’ Turath Al-Arabi, Beiroet.

En in de overlevering van Sahih Al-Bukhari beschouwde Imam Ali(A) Abubakr als een Tiran:

وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ وَكُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا من رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَصِيبًا.

البخاري الجعفي، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله (متوفاي256هـ)، صحيح البخاري ج 4، ص 1549، ح3998، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، ناشر: دار ابن كثير، اليمامة – بيروت، الطبعة: الثالثة، 1407هـ – 1987م.

Al-Bukhari Al-Ju’fi, Muhammad Ibn Isma’il Abu Abdullah (Overleed in 256 Hijri), Sahih Al-Bukhari, V. 4, P. 1549, Hadieth nr. 3998, Kitab Al-Maghazi, Bab Ghazwat Khaybar, Onderzoeker: Dr. Mustafa Deeb Al-Bagha, Uitgever: Dar Ibn Kathir, Al-Yamama, Beiroet, 3e druk, 1407 Hijri – 1987.

En in een andere overlevering hebben Abubakr en Umar zelf toegegeven dat Imam Ali(A) zelfs het gezicht van Umar niet eens wilde zien:

فَأَرْسَلَ إلى أبي بَكْرٍ أَنْ ائْتِنَا ولا يَأْتِنَا أَحَدٌ مَعَكَ كَرَاهِيَةً لِمَحْضَرِ عُمَرَ.

البخاري الجعفي، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله (متوفاي256هـ)، صحيح البخاري ج 4، ص 1549، ح3998، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، ناشر: دار ابن كثير، اليمامة – بيروت، الطبعة: الثالثة، 1407هـ – 1987م.

Al-Bukhari Al-Ju’fi, Muhammad Ibn Isma’il Abu Abdullah (Overleed in 256 Hijri), Sahih Al-Bukhari, V. 4, P. 1549, Hadieth nr. 3998, Kitab Al-Maghazi, Bab Ghazwat Khaybar, Onderzoeker: Dr. Mustafa Deeb Al-Bagha, Uitgever: Dar Ibn Kathir, Al-Yamama, Beiroet, 3e druk, 1407 Hijri – 1987.

Gezien al deze harde kritiek van Imam Ali(A) tegen de ‘’Khulafa’’, is het mogelijk om te beweren dat de Imam(A) zijn kinderen naar die personen heeft benoemd?!

7. De soennis beweren dat deze namen een bewijs is voor het bestaan van een goede relatie tussen Ahlalbait(A) en de ‘’Khulafa’’. Als dit werkelijk het geval is, waarom hebben de ‘’Kulafa’’ dan niet hun kinderen Hassan en Husayn genoemd?! Is vriendschap alleen maar van een kant?!

Conclusie:

Dat 3 zonen van Imam Ali(A) de zelfde namen hebben als de ‘’Khulafa’’ heeft helemaals niets te maken met het bestaan van een goede relatie tussen Ahlalbait(A) en de ‘’Khulafa’’, en deze kwestie kan dus ook niet gebruikt worden om de Martelaarschap van Al-Sayyeda Fatima Al-Zahra(A) te ontkennen.

Bronnen:

Waliy Al-Asr(A) Instituut

www.valiasr-aj.com

Vertaald door PureIslam.NL

 

Share.

About Author

Comments are closed.