Rouwen om Imam Husain (as)

0

Waarom rouwen om Imam Husain (as) ?

Als we het gaan hebben over tragediën in Islam, dan staat de tragedie van Karbala helemaal bovenaan. De tragedie van Karbala speelt rondom de brute en wrede moord op Imam Husain en zijn familieleden en metgezellen.Toen Yazid ibn Muawiya (la) aan de macht kwam, begon hij het meest bespottelijke gedrag te vertonen. Yazid was een tiran die onrechtmatig aan de leiding is gekomen, en hierdoor bood Imam Husain ook zijn weerstand tegen hem. Yazid zag Husain (as) als zijn allergrootste vijand en wilde hem vernietigen. Yazid ondernam zijn vervloekte wens en vroeg zijn handlangers om het bloed van Imam Husain. Een bloederige slachtveld vond plaats in Karbala (stad in Irak). Niet alleen Husain (as) maar ook vele familieleden en volgelingen (sjiieten) van Husain (as) zijn hier vermoord.

 

-Lees eerst de biografie over Imam Husain (as) om meer kennis te maken met hem [Klik hier]

Deze moord op Imam Husain (as) vond plaats op de 10e dag van de Islamitische maand Muharram. Deze dag wordt ook wel Ashura genoemd in het Arabisch.

muharram 668Voor de Sjiieten (Moslims) staat deze maand in het teken van Imam Husain (as) en de tragedie van Karbala. Deze tragedie staat in het Sjiietische islamitische leerschool als de meest afschuwelijke gebeurtenis aller tijden. Dit is ook de reden waarom de Sjiieten (moslims) ieder jaar tijdens de islamitische maand Muharram bijeen komen om deze tragedie te herdenken. Tegenwoordig snappen de Soennieten en vele andere leerscholen niet waarom wij (Sjia) zo’n waarde hechten aan het rouwen voor Imam Husain. Helaas is de tragedie van Karbala een zeer onbekend onderwerp voor vele moslims. De meerderheid weet namelijk niet dat de dood van Imam Husain niet zomaar een dood was. Het was een dood dat verkondigd is door Allah (swt) aan Zijn boodschapper profeet Mohammad (vzmh). De profeet was in het eind van zijn levensjaren toen hij de openbaring kreeg over zijn kleinzoon Husain ibn Ali (as), die destijds nog een kleuter was. Allah (swt) openbaarde aan de profeet (vzmh) dat zijn kleinzoon Husain (as) vermoord zal worden in Irak. De profeet verkeerde in immense verdriet toen hij deze openbaring van Allah kreeg. De profeet hield namelijk zielsveel van zijn kleinzoon Husain (as) aangezien hijzelf geen eigen zonen had.

In dit artikel zullen wij authentieke bronnen aanleveren die over deze openbaring spreken. We zullen ook aantonen hoe de profeet zich voelde en hoe hij reageerde op deze tragedie. Wij zullen tussendoor ook enkele belangrijke punten bespreken, zodat de lezer beter begrijpt waar de overleveringen op duiden.

Veel leesplezier!

Klik hieronder van welke geleerde je de bronnen wilt zien:

1.Ahmad ibn Hanbal

Overlevert door Wakee, die zei:

Ik hoorde van Abdullah ibn Sa’id, van zijn vader, van Umm Salama of Aisha, die zei dat de profeet (vzmh) zei:

“Een engel dat mij nog nooit heeft bezocht, kwam vandaag naar mijn huis. Hij vertelde mij: “Jouw zoon Husain zal vermoord worden. Als je wil kan ik je wat Turbah (aarde) geven van de plaats waar hij op zal worden vermoord.” De profeet zei: “Vervolgens bracht hij mij Turbah dat rood van kleur was.”

# 1357

“Isnaad Sahih!” (overleveringsketen is authentiek). Hij (Ahmad ibn Hanbal) heeft deze Hadith ook aangeleverd in Musnad, en al-Haythami in zijn Majma al-Zawa’id, en zei: “Ahmad heeft deze Hadith overlevert en de overlevers zijn Sahih!” En Tabarani heeft deze Hadith gebracht via Aisha en het is Sahih! En in Majma al-Zawa’id is het genoemd: “Ahmad heeft het overlevert, zo ook Abu Ya’la, Bazzar en Tabarani, en de overlevers zijn allemaal betrouwbaar!”

-Bron: Fada’il as-Sahaba, Vol. 2, Blz. 965 – 966, # 1357

Zie boekscan (de kaft)

Zie boekscan blz 965

Zie boekscan blz 966


Mohammad ibn Ubayd overlevert van Mohammad ibn Ubayd van Sharhabil ibn Mudrik van Abdullah ibn Nujjay, van zijn vader, die zei:

Hij (mijn vader) vertrok met Ali (as) en zij kwamen aan bij Naynawwa, aangezien ze op weg waren naar Siffeen (om te strijden tegen Muawiya). Toen riep Ali: “Houdt vol Aba Abdillah! Houdt vol Aba Abdillah op de vlaktes van de Eufraat (rivier).” Ik zei (tegen Ali): “Wat is er aan de hand?”

Hij (Ali) antwoordde:

Ik kwam een keer binnen in de kamer bij de profeet en zijn ogen waren overspoeld met tranen. Ik zei: “O profeet, heeft iemand je boos gemaakt? Waarom zijn jouw ogen overspoeld met tranen?” Hij (profeet) zei: “Nee, Jibra’eel vertelde mij dat . Toen zei hij (Jibra’eel): Zal ik jou de Turbah (aarde) laten ruiken (waar Husain op zal sterven)?” Ik (profeet) zei: “Ja!” Dus hij (Jibra’eel) reikte zijn hand uit, nam een beetje van het aarde en gaf het aan mij.”

# 648

Isnaad Sahih! (overleveringsketen is authentiek). Haythami heeft gezegd in Majma al-Zawa’id: “Dit is overlevert door Ahmad, Abu Ya’la, Bazzar en Tabarani hebben het ook overlevert, en de overlevers zijn betrouwbaar, en Nujjay is niet de enige die het heeft overlevert!”

-Bron: Musnad Ahmad ibn Hanbal, Vol. 1, Blz. 446, # 648
2.Al-Haythami

Overlevert door Anas ibn Malik, die zei:

“De engel van de regen vroeg aan zijn Heer om de profeet te bezoeken. Hij (Allah) gaf toestemming. Deze dag was hij (profeet) met Umm Salama, en hij (vzmh) zei tegen Umm Salama: “Bescherm de deur en laat niemand binnenkomen.” Maar Husain ibn Ali deed de deur open en kwam binnen. Hij sprong op de rug van de profeet en op zijn schouders. De engel zei (tegen de profeet): “Houdt je van hem?” Hij (profeet) zei: “Ja!” De engel zei: “Jouw Ummah (volgelingen) zal hem vermoorden! Als je wenst zal ik je de plaats laten zien waar zij hem zullen vermoorden.” De engel gaf hem een beetje Turbah (aarde) dat rood van kleur was. Vervolgens nam Umm Salama het en zij bewaarde het in haar kledij. Thabit zei: “We zeiden dat de Turbah van Karbala was.”

# 15111

“Overlevert door Ahmad, Abu Ya’la, Bazzar, Tabarani met ketens die Imarah bevatten, die geauthenticeerd is door een grote groep geleerden, maar in hem zit zwakte.
En de rest van de overlevers zijn Sahih!”

-Bron: Majma’ al-Zawa’id, Vol. 9, Blz. 217, # 15111

Zie boekscan (de kaft)

Zie boekscan blz 217

3.Abu Ya'la
Overlevert door Shaybaan, overlevert door Imarah ibn Zadhaan, overlevert door Thabit al-Banani van Anas ibn Malik, die zei: De engel van de regen vroeg aan zijn Heer om de profeet te bezoeken. Hij (Allah) gaf toestemming. Deze dag was hij (profeet) met Umm Salama, en zei tegen Umm Salama:

“Bescherm de deur en laat niemand binnenkomen.” Hij zei: Toen zij bij de deur was, kwam Hussein ibn Ali de kamer binnenstormen, dus de profeet begon hem te knuffelen en te kussen. De engel zei: “Houdt je van hem?” Hij (profeet) zei: “Ja!” De engel zei: “Jouw Ummah (volgelingen) zal hem vermoorden! Als je wenst zal ik je de plaats laten zien waar zij hem zullen vermoorden.” Hij (profeet) zei: “Oke!” Dus de engel nam een beetje Turbah (aarde) van de plaats waar hij (Husain) vermoord zal worden, en liet het zien aan de profeet. Het (de Turbah) was rood van kleur. Vervolgens nam Umm Salama het en zij bewaarde het in haar kledij. Thabit zei: “We zeiden dat de Turbah van Karbala was.”

# 647

“Isnaad Hassan!” (de overleveringsketen is goed). Ibn Hibban heeft het Sahih verklaard in nummer 2231. Ook overlevert door Ahmad, Abu Na’eem in ‘Dala’il an-Nubuwwa’, en Ahmad heeft het overlevert met 2 ketens. Al-Haythami heeft het overlevert in Majma al-Zawa’id, en zei: “Ahmad heeft het overlevert, en ook Abu Ya’la, Bazzar, Tabarani met ketens via Imarah ibn Zadhaan, en een groep geleerden heeft hem betrouwbaar verklaard. Er zit wat zwakheid in hem (volgens de verifieerder) en de rest van overlevers van Abu Ya’la zijn Sahih!

-Bron: Musnad Abu Ya’la, Vol. 6, Blz. 129, 130 # 647

Zie boekscan (de kaft)

Zie boekscan blz 129

Zie boekscan blz 130

4.Allamah Al-Albaani

De profeet (vzmh) zei:

“Jibra’eel liet mij weten dat mijn Ummah mijn zoon Husain zal vermoorden. Vervolgens bracht hij mij Turbah (aarde) dat rood van kleur was.”

# 61

“Sahih!”

-Bron: Sahih Jami’ al-Saghir van Al-Albaani, Vol. 1, Blz. 73, # 61

Zie boekscan (de kaft)

Zie boekscan blz 73


De profeet (vzmh) zei:

“Jibra’eel (as) kwam naar mij toe en informeerde mij dat mijn zoon Husain (as) zal worden vermoord door mijn Ummah.” Ik zei: “Deze Husain?” Hij (Jibraeel) zei: “Ja!” Vervolgens bracht hij wat van het aarde van Husain (as), dat rood van kleur was.

Hakim en Bayhaqi hebben het overlevert van Mohammad ibn Mush’ib: Ik hoorde van Al-Awzaa’i van Abi Amaar Shidaad ibn Abd-Allah van Umm al-Fadhl bint al-Harith, die ging naar de profeet, en zei: “O profeet, ik heb een vreemde droom gehad vannacht.” Hij zei: “Wat was het?” Zij zei: “Het was enorm intens!” Hij zei: “Wat was het?” Zij zei: “Ik zag alsof er een stuk van jou lichaam was afgehakt, en op jouw borst is gelegd.” Hij zei: “Je hebt iets goeds gezien! Fatima (sa), als Allah wil, zal een zoon krijgen die op jouw borst zal liggen.” Dus Fatima (sa) baarde Husain (as), en hij zat op mijn borst zoals de profeet (vzmh) mij had verteld. En op een dag ging ik naar de profeet (vzmh), en ik plaatste Husain (as) op zijn borst. Vervolgens draaide zijn hoofd naar de kant, en ik zag de ogen van de profeet (vzmh) overspoeld met tranen! Ik zei: “O profeet, moge mijn ouders voor uw worden opgeofferd, wat is er aan de hand?!” Vervolgens vertelde hij het haar (i.e. een engel kwam met het bericht over de moord op Husain).

# 821

“Al-Hakim zei: Hadith is Sahih volgens de criteria van de twee Sheikhs. Maar Dhahabi zegt dat het zwak is. Maar er zijn vele bewijzen dat het authentiek is, waarvan sommigen afkomstig van Ahmad!”

Overlevert van de profeet (vzmh) die zei: 

“Een engel die mij nooit eerder heeft bezocht, kwam naar mij en zei:

“Deze zoon van jou (i.e. Husain) zal vermoord worden. Als je wil kan ik je het aarde laten zien waarin hij vermoord zal worden.” Hij (vzmh) zei: “Dus hij (de engel) gaf mij wat rode aarde.”

#822

“De keten van deze overlevering is Sahih (authentiek) volgens de criteria van de twee Sheikhs (i.e. Bukhari en Muslim). Abdullah is Sa’id ibn Abi Hind Al-Farazi. Al-Haythami heeft gezegd: “Het is overlevert door Ahmad, en de overlevers zijn de overlevers van Sahih!” En er is een andere eenzelfde vermelding van deze overlevering via Anas. Ahmad heeft het overlevert via Immarah ibn Zadhaan van Thabit. En Immarah is eerlijk en hij heeft vele fouten, zoals gezegd is in “Al-Taqreeb.” En er is een andere vermelding via de overlevering van Abdullah ibn Nujjay van zijn vader die Ali (as) vergezelde. Toen zij bij Naynawa aankwamen… zei hij: “Ik kwam een keer binnen bij de profeet en zag zijn ogen overspoeld…” Dit is overlevert door Ahmad, en ik zeg: “De overlevers zijn betrouwbaar, behalve Nujjay, waarover Al-Hafidh (Ibn Hajar) heeft gezegd: “Hij is aannemelijk.” Dit betekent dat zijn (Nujjay) overleveringen acceptabel zijn, als er (andere) vermeldingen van zijn overlevering zijn. In dit geval heeft zijn overlevering andere vermeldingen, want Al-Haythami heeft gezegd: “Dit is overlevert door Ahmad, Abu Ya’la, Al-Bazzar en Al-Tabarani en de overlevers zijn betrouwbaar, en Nujjay is niet de enige persoon die het heeft overlevert!” Vervolgens noemt hij een overlevering van Umm Salama en een overlevering van Abu Tufayl en zegt: “De overleveringsketen is Hassan (goed).”

-Bron: Silsila Ahadith as-Sahiha, Vol. 2, Blz. 464 – 465 – 466, # 821 – # 822

Zie boekscan (de kaft)

Zie boekscan blz 464

Zie boekscan blz 465

Zie boekscan blz 466

 


De profeet (vzmh) zei:

“Jibra’eel heeft me net verlaten. Hij informeerde mij dat Husain zal worden vermoord op de vlaktes van de Eufraat.”

#1171

Al-Albaani zegt: Overlevert door Ahmad van Abdullah:

“Op een dag ging ik naar de profeet, en zijn ogen waren overspoeld met tranen etc.” De keten van deze (specifieke) Hadith is zwak, want Najiyy (de vader van Abdullah) is onbekend. Niemand weet wie hij is, zoals al-Dhahabi heeft gezegd, en niemand vertrouwt hem behalve Ibn Hibban. Zijn zoon is bekender dan hem, dus als iemand deze keten authenticeert, dan is hij een fout begaan.

Ik (Al-Albaani) zeg:

“Al-Haythami schrijft dat Ahmad deze Hadith ook heeft overlevert, zo ook Abu Ya’la, Bazzar en Tabarani, en de overlevers zijn allemaal betrouwbaar! Najiyy is niet de enige die dit heeft overlevert! Daarom zeg ik dat er vele bewijzen zijn die deze Hadith sterk maakt, en in feite is het ook zo (i.e. sterk!). 

=== Vervolgens noemt Al-Albaani een boel verschillende overleveringsketens van deze Hadith, en Al-Albaani vervolgt:

Ik (Al-Albaani) zeg in één zin:

“Deze Hadith met haar betekenis en uitleg, is Sahih volgens de collectie van alle andere overleveringsketens. Zelfs als sommigen van de overlevers zwakte hebben.”

-Bron: Silsila Ahadith as-Sahiha, Vol. 3, Blz. 159 – 160 – 162, # 1171

Zie boekscan blz 159

Zie boekscan blz 160

Zie boekscan blz 162

5.Imam al-Hakim en al-Dhahabi

Overlevert door Abu Al-Hussain Ali ibn Abdul Rahman Al-Shaybani in Kufa van Ahmad ibn Hazim Al-Ghafari van Khalid ibn Mukhlid Al-Qatwani van Abdullah ibn Wahab ibn Zam’a van Umm Salama, die zei:

“Op een nacht werd de profeet opeens wakker uit zijn slaap met angst en bezorgdheid, en na een tijdje sliep hij weer. Daarna werd hij weer wakker, maar dit keer met minder angst dan de eerste keer. Daarna sliep hij weer, en vervolgens werd hij weer wakker en in zijn hand zat aarde dat hij aan het ruiken en kussen was! Toen vroeg ik hem: “Wat is dat aarde O Boodschapper van Allah?” Hij zei: “Jibra’eel (as) informeerde mij dat Husain (as) vermoord zal worden op het aarde van Irak, en toen zei ik tegen Jibra’eel (as) om mij het aarde te laten zien van het grond waar Husain (as) vermoord zal worden. Hij (Jibra’eel) gaf mij vervolgens dit aarde.”

# 8202

 

Al-Hakim: “Deze overlevering is Sahih (authentiek) volgens de criteria van de twee Sheikhs (i.e Bukhari en Muslim) maar zij hebben het niet overlevert.”

Al-Dhahabi: “Het is Sahih (authentiek) volgens de criteria van Bukhari en Muslim.”

-Bron: Al-Mustadrak ala Sahihain, Vol. 4, Blz. 444, # 8202

Zie boekscan (de kaft)

Zie boekscan blz 440

6.Al-Busayri

Overlevert door Umm Salamah, die zei:

“De profeet (vzmh) was op een nacht aan het slapen in zijn huis. Husain (as) kwam naar de profeet toe, dus ik stond bij de deur en ik hield hem vast uit voorzorg dat hij (Husain) de profeet (vzmh) zou wakker maken. Ik werd afgeleid door iets, en hij (Husain) rende en ging zitten op de buik van de profeet. Ik hoorde de profeet krijsen! Ik zei tegen hem (vzmh): “Ik merkte het niet toen hij binnenkwam.” Hij (vzmh) zei: “De engel Jibra’eel kwam naar mij toe terwijl hij (Husain) op mijn buik zat, en hij (Jibra’eel) vroeg mij: “Houdt je van hem?” Ik zei: “Ja!” Hij zei: “Jouw Ummah zal hem vermoorden!” “Welke Ummah?”, vroeg ik hem. De engel antwoordde: “De Ummah van Islam!” Toen ging hij verder: “Wil je dat ik het aarde laat zien waarop hij als martelaar zal sterven?” De engel waaide met zijn vleugels en bracht mij dit aarde.” Ik (Umm Salama) getuigde dat er rode aarde in zijn hand zat en dat hij aan het huilen was. En toen zei de profeet: “Wie zal jou na mij vermoorden?”

# 9056

 

“Dit is overlevert door Abd ibn Humayd via een Sahih (authentieke) overleveringsketen, en ook overlevert door Ahmad ibn Hanbal, korter via Aisha of Umm Salama.”

-Bron: It’haf Al-Khairat Al-Mahrath, Vol. 9, Blz. 319, # 9056

Zie boekscan (de kaft)

Zie boekscan blz 319

 

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen zijn er vele feiten vermeld die helaas verborgen zijn gehouden voor de Sunni’s.

Wat men moet weten is dat het hier niet meer gaat om de Shia vs. Sunni schisma.

Het gaat hier om Imam al-Husain (as) en om zijn heilige grootvader; profeet Mohammad (vzmh). Sterker nog! Het gaat hier om een openbaring van Allah (swt)!

De dood van Husain (as) was van zo’n grote aard, dat Allah (swt) dit wilde meedelen aan Zijn profeet (vzmh). Er is geen enkele metgezel voor wie Allah de moeite heeft genomen om diens dood te openbaren aan de profeet (vzmh). Deze openbaring over Husain (as) is een unieke openbaring die door verscheidene engelen is afgeleverd aan de profeet (vzmh).

Wat overigens zeer verwerpelijk is het volgende: De Sunni-geleerden bekritiseren ons dat wij teveel huilen om Imam Husain (as), terwijl de profeet (vzmh) liep te krijsen waarbij zijn ogen overspoeld waren met tranen! We worden ook altijd bekritiseerd dat wij teveel waarde hechten aan de Turbah (grond) van Karbala, terwijl je zelf hebt gelezen dat de profeet (vzmh) er aan rook en dat hij het zelfs kuste. Dit grond van Karbala is gebracht naar de profeet door verschillende engelen, zoals o.a. Jibra’eel en de engel van de regen. Wat belangrijk is om op te merken is dat deze Turbah rood van kleur was. De verklaring waarom het rood was, heeft te maken met het bloed van Husain (as) dat er op zou gaan vloeien. Umm Salama (ra) achtte deze grond van Karbala zo belangrijk dat zij het zelfs in haar kledij bewaarde. Dit grond heeft uiteindelijk het bloed van Imam Husain (as) gedronken, nadat de soldaten van Yazid (la) een zwaard begonnen te rijgen in het nek van Husain (as).

Alle gebeurtenissen omtrent deze openbaring van Allah is een enorm belangrijk principe binnen de Islam. De profeet (vzmh) reageerde met intense grief, waarbij hij heeft moeten huilen en krijsen. De persoon die deze feiten lichtjes neemt of zelfs verwerpt, heeft de gevoelens van de profeet (vzmh) als onzinnig en waardeloos beschouwd!

Rood blokje

Foto 1

Momenteel wordt in Karbala waar Imam Husain (as) is begraven in het museum een rood blokje bewaard [zie foto 1]. Het is verbazingwekkend om te zien dat het rode blokje als bloed uitziet. In het blokje zat het zand van de begraffenis van imam Husain (as). Het is van de dichtstbijzijnde plek van het graf afgenomen. Op de 10e dag van Muharram (i.e. Ashura) is het zand automatisch veranderd naar rood kleur.

 

De profeet (vzmh) rouwde om Imam al-Husain (as) op de 10e van Muharram (i.e. Ashura)!

Uiteraard blijft het niet bij deze gebeurtenissen alleen. Deze gebeurtenissen (en openbaring) vonden namelijk allemaal plaats in de laatste levensjaren van de profeet (vzmh). Husain (as) was destijds nog een kleuter. Husain (as) is pas vermoord in het begin van zijn 60er jaren. Dus toen Husain (as) vermoord werd, was de profeet al tientallen jaren heengegaan van dit wereld naar het hiernamaals. De vraag luidt: Waar was de profeet (vzmh) op de dag dat Husain (as) stierf? Waar was hij (vzmh) toen zijn meest geliefde kleinzoon op brute wijze vermoord werd in Karbala?

 

 

Klik hieronder van welke geleerde je de bronnen wilt zien

1.Imam Ahmad ibn Hanbal

Abd al-Rahman en ‘Affan overleverden aan ons van Hamaad ibn Salama van Amaar ibn Abi Amaar van Ibn Abbas, die zei: Ik zag de profeet in een droom, in het midden van de dag, en hij was bedekt met stof (i.e. zand in zijn haar). Hij hield een fles vast, dat gevuld was met bloed! Ik zei: “Moge mijn ouders voor u opgeofferd worden O profeet, wat is dit?!”

Hij (profeet) zei: “Dit is het bloed van Husain en zijn metgezellen. Ik ben nog steeds bezig met het verzamelen van het bloed, sinds het begin van de dag.” 

Amaar zei: “We hebben die dag (van de droom) onthouden, en we kwamen erachter dat Husain inderdaad stierf op die dag (i.e. Ashura).”
# 2165

Shu’aib al-Arna’oot:

“Overleveringsketen is sterk volgens de criteria van Muslim! Overlevert door Tabarani, en Al-Hakim via Hamaad ibn Salama met deze keten. En al-Hakim heeft het Sahih verklaard volgens de criteria van Muslim, en Dhahabi ging ermee akkoord!” 

-Musnad Ahmad, Vol. 4, Blz. 59 – 60, # 2165

Zie boekscan (de kaft)

Zie boekscan blz 59

Zie boekscan blz 60

De bovenstaande overlevering is ook te vinden in het boek “Fada’il as-Sahaba” van Imam Ahmad – # 1380. De verifieerder (Wasiullah Mohammad Abbas) zegt dat de Hadith Sahih is! Vervolgens vermeld de verifieerder een verzameling van deze specifieke Hadith met verschillende overleveringsketens!

-Bron: Fada’il as-Sahaba, Vol. 2, Blz. 977, # 1380

Zie boekscan (de kaft)

Zie boekscan blz 977

2.Al-Hakim

Ammar zei dat Ibn Abbas zei: Op een middag droomde ik over de heilige profeet (vzmh). Hij stond met zijn haar door de war met stof erin, en hij hield een fles vast dat gevuld was met bloed. Ik zei tegen de profeet (vzmh): O Allah’s profeet, wat wat heb je daar vast?” 

De profeet (vzmh) antwoordde:

Dit is het bloed van Husain en zijn metgezellen, dat ik al de hele dag aan het verzamelen ben.” Zij (de mensen) berekenden en kwamen erachter dat hij (Husain) een dag daarvóór vermoord werd. (i.e. een dag vóór de droom). 

 

Al-Hakim: “Deze overlevering is Sahih (authentiek) volgens de criteria van Muslim, maar zij (i.e Bukhari en Muslim) hebben het niet overlevert.”

Al-Dhahabi: “Het is Sahih (authentiek) volgens de criteria van Muslim.”

-Bron: Al-Mustadrak ala Sahihain, Vol. 4, Blz. 439 – 440, # 8201

Zie boekscan (de kaft) 

Zie boekscan blz 430

Zie boekscan blz 440

3.Al-Albaani

Ibn Abbas overlevert:

Op een middag droomde ik over de heilige profeet (vzmh). Hij stond met zijn haar door de war met stof erin, en hij hield een fles vast dat gevuld was met bloed. Ik zei tegen de profeet (saw): O Allah’s profeet, wat wat heb je daar vast?” De profeet (vzmh) antwoordde:

 

Dit is het bloed van Husain en zijn metgezellen, dat ik al de hele dag aan het verzamelen ben.” Zij (de mensen) berekenden en kwamen erachter dat hij (Husain) een dag daarvóór vermoord werd. (i.e. een dag vóór de droom).

# 6172

“De overleveringsketen is Sahih (authentiek)!”

-Bron: Mishkatul Masabih, Vol. 3, Blz. 1741 – 1742, # 6172

Zie boekscan (de kaft)

Zie boekscan blz 1741

Zie boekscan blz 1742

4.Ibn Kathir

Abd al-Rahman en ‘Affan overleverden aan ons van Hamaad ibn Salama van Amaar ibn Abi Amaar van Ibn Abbas, die zei: Ik zag de profeet in een droom, in het midden van de dag, en hij was bedekt met stof (i.e. zand in zijn haar). Hij hield een fles vast, dat gevuld was met bloed! Ik zei: “Moge mijn ouders voor u opgeofferd worden O profeet, wat is dit?!” Hij (profeet) zei:

“Dit is het bloed van Hussein en zijn metgezellen. Ik ben nog steeds bezig met het verzamelen van het bloed, sinds het begin van de dag.” 

Amaar zei: “We hebben die dag (van de droom) onthouden, en we kwamen erachter dat Hussein inderdaad stierf op die dag (i.e. Ashura).” 

Ibn Kathir zegt: “De overleveringsketen is Qawiy (sterk)!” 

Abdulmohsin al-Turki zegt: “De overleveringsketen is Sahih (authentiek)!

=== Ongeveer dezelfde overleveringen zijn ook aanwezig in dit boek. Helaas is er geen oordeel gegeven over de volgende overleveringen, maar we zullen ze desondanks toch plaatsen. 

Overlevert door Abd Allah ibn Mohammad ibn Hani Abu Abd al-Rahman Al-Nahwuyu, van Ma’diyyu ibn Sulayman, van Alu ibn Zayd ibn Jud’aan, die zei:  “Ibn abbas werd wakker van zijn droom en zei: “Wollah! Hussein is vermoord!” Zijn metgezellen zeiden (tegen ibn Abbas): “Nee nee, O ibn Abbas!” Hij (ibn Abbas) zei: “Ik zag de profeet en hij hield een fles vast, dat gevuld was met bloed, en zei: “Weet je wat mijn Ummah na mij heeft gedaan! Ze hebben mijn zoon al-Hussein vermoord, en dit is het bloed van hem en zijn metgezellen. Ik zal dit bloed oprijzen naar Allah!” Dus de exacte dag en tijdstip van de dag dat Ibn Abbas dit zei, werd genoteerd. En niet langer dan 24 dagen reikte ons het nieuws naar Medina dat Hussein is vermoord op die exacte dag, en exacte tijdstip. 

-Bron: Al-Bidaya wa Nihaya, Vol. 11, Blz. 573 – 574 – 575

Zie boekscan (de kaft)

Zie boekscan blz 573

Zie boekscan blz 574

imam husain hadith

Zoals je hebt kunnen lezen heeft Ibn Abbas de profeet (vzmh) gezien in een intens droevige staat op de dag dat Husain (as) vermoord werd. De profeet (vzmh) was bedekt met het aarde van Karbala en hij was het bloed van Imam Husain (as) en zijn metgezellen aan het verzamelen. We willen 3 belangrijke opmerkingen maken over deze feiten:

1. Wij Sjia rouwen op de dag van Ashura (i.e. de dag dat Husain is vermoord), aangezien de profeet (vzmh) ook op deze dag rouwde. Wij (Sjia) gaan ook naar Karbala en bedekken ons met het aarde van Karbala, net zoals de profeet (vzmh) heeft gedaan. Het is niet acceptabel van een mede moslim (Ahlu sunnah broeder of zuster) om ons te bekritiseren voor deze praktijken, terwijl de profeet (vzmh) onze voorganger hierin is! Dus waarom worden wij bekritiseerd terwijl dit de Sunnah van Nabi al-A’dham Mohammad (vzmh) is?

2. Buiten het feit dat de profeet aanwezig was op de 1oe van Muharram (Ashura) en getuige was hoe zijn geliefde kleinzoon als een schaap werd geslacht door zijn Ummah, was hij ook bezig met het verzamelen met het bloed van Husain (as), en hij (vzmh) stopte dit in een fles! De Sunni-geleerden hebben ons al eeuwenlang bekritiseerd dat wij teveel aandacht schenken aan de dood van Husain (as). Zij vinden dit on-Islamitisch. Wij willen vragen aan de Sunni’s of de profeet zich nog binnen de Islam bevindt vanwege al zijn ondernemingen voor Husain!? Want waren zijn (vzmh) handelingen niet gebaseerd op extreme liefde en toewijding voor Husain (as), wat de Sunni’s beoordelen als on-Islamitisch?

3. Iemand kan het argument aanhalen en zeggen: “Het was maar een droom! Dus de profeet was misschien helemaal niet in Karbala toen Imam Husain (as) stierf. Het is enkel gedroomd door Ibn Abbas!” Dit is een geldige opmerking. Ons antwoord:

1.Muslim ibn Hajjaj

Het is overlevert via Abu Huraira, Abu Qutada en Jabir Ibn Abdullah Ansari, die allemaal zeiden:

De profeet (vzmh) zei:

“Wie mij ziet in een droom, heeft mij daadwerkelijk gezien, want Shaytaan is niet in staat om zich voor te doen als mij.”

 

=== De profeet was dus daadwerkelijk aanwezig in Karbala. En dit is ook heel simpel te bewijzen uit de bovenstaande overleveringen, want de mensen hoorden kort na de droom, dat Husain (as) vermoord is in Karbala. Deze droom van Ibn Abbas was derhalve geen normale droom. Het was een unieke en speciale gebeurtenis. 

-Bron: Sahih Muslim, Vol. 2, Blz. 1076 – 1077 

Zie boekscan (de kaft)

Zie boekscan blz 1076

Zie boekscan blz 1077

2.Al-Dhahabi

Het is nu wel bekend dat Ibn Abbas een droom heeft gehad waarin hij de profeet heeft gezien. Maar er is nog een andere persoon die dezelfde droom heeft gehad. Dit was Umm Salama (ra), een vrouw van de profeet:

Overlevert door Abu Khalid Al-Ahmar van Razeen van Salma, die zei:

Ik ging naar Umm Salamah en zij was aan het huilen. Dus ik vroeg: “Wat maakt jou aan het huilen?” Zij zei:

“Ik zag de profeet (vzmh) in een droom, en er zat stof op zijn hoofd en in zijn baard. Ik zei: “Wat is er aan de hand O profeet?” Hij zei: “Ik ben net getuige geweest van de moord op Husain (as).

Al-Dhahabi: “Razeen is Ibn Habib en Ibn Mo’een heeft hem betrouwbaar verklaard.”

“Het is overlevert door Al-Tirmidhi, Salma is niet bekend en de andere overlevers zijn Thiqa (betrouwbaar).” 

=== Al-Dhahabi geeft hierboven aan dat de overlevers betrouwbaar zijn, behalve Salma, aangezien zij niet bekend is volgens hem. Dit zullen wij hieronder even ophelderen. Maar we gaan nu eerst verder met de volgende Hadith op dezelfde pagina, die iets bijzonders bevat:

Overlevert door Hamaad ibn Salama van Amaar ibn Abi Amaar die zei:

“Ik hoorde Umm Salama zeggen: “Ik hoorde Jinn huilen en rouwen om Husain (as).”

 

Footnote: Overlevert in Mu’jam Al-Tabarani en de overlevers zijn Thiqa (betrouwbaar) zoals Al-Haythami heeft gezegd.

-Bron: Siyar A’lam an-Nubala, Vol. 3, Blz. 316

Zie boekscan (de kaft)

Zie boekscan blz 316


Al-Dhahabi gaf aan dat Salma onbekend is, waardoor hij haar niet kon verifiëren. Salma is de vrouw van Abi Rafeh (dienaar van de profeet) en zij was de verzorger van Ibraheem (as), de zoon van de profeet (vzmh).

Sheikh Ali Al-Qari:

“Deze Salma is de vrouw van Abi Rafeh (dienaar van de profeet) en zij was de verzorger van Ibraheem, de zoon van de profeet (vzmh).”

 

-Bron: Mir’qatul Mafatih Sharh Mishkatul Masabih, Vol. 11, Blz. 315

Zie boekscan (de kaft)

Zie boekscan blz 315

3.Al-Mizzi

De overlevering dat Umm Salama (ra) ook een droom heeft gehad over de profeet is te vinden in Tahdheeb al-Kamal van al-Mizzi.

Nadat hij de overlevering vermeld, zegt hij:

“We accepteren deze overlevering vanwege haar hoge (gewaardeerde) keten!” 

-Bron: Tahdeeb Al-Kamal, Vol. 9, Blz. 187

Zie boekscan (de kaft)

Zie boekscan blz 187

 

Het rouwen om Imam Husain (as) is een Kosmische Wet! 

We hadden hierboven al kort vermeld dat de Jinn hebben gerouwd om Imam al-Husain (as). Deze overlevering was afkomstig van Umm Salama (ra). Een andere vrouw van de profeet, genaamd Maymuna (ra), heeft ook Jinn horen rouwen om Imam al-Husain (as).

Zie de overleveringen hieronder: 

1.Al-Haythami

Overlevert van Umm Salama die zei:

“Ik hoorde de Jinn rouwen om Husain ibn Ali (as).”

# 15179

“Overlevert door Tabarani, en de overlevers zijn van Sahih!”

Overlevert van Maymuna, die zei: 

“Ik hoorde de Jinn rouwen om Husain ibn Ali (as).”

# 15180

“Overlevert door Tabarani, en de overlevers zijn van Sahih!” 

-Bron: Majma al-Zawa’id, Vol. 9, Blz. 234

Zie boekscan blz 234


De onderstaande overleveringen hebben geen commentaar, noch introductie nodig! Het rouwen om Imam Husain (as) is een Kosmische Wet! 

Overlevert door al-Zuhri, die zei: Abdul Malik zei: “Wat een (fantastisch) persoon ben jij als je mij vertelt wat voor teken(s) er waren op de dag dat Husain (as) werd vermoord.” Ik zei: 

“Er was geen enkele steen dat opgetild werd bij Bayt al-Muqadas, of zij vonden dat er bloed onder stroomde.”

# 15159

“Overlevert door Tabarani, en de overlevers zijn betrouwbaar!”

Overlevert door al-Zuhri, die zei: 

“Er stroomde bloed onder iedere steen dat getild werd op de dag dat Husain ibn Ali (as) werd vermoord.”
 

# 15160

“Overlevert door Tabarani, en de overlevers zijn van Sahih!”

Overlevert door Umm Hakeem, die zei:

“Ik was een jong meisje op de dag dat al-Hussain (as) vermoord werd, en de lucht veranderde in rood voor dagen!”

# 15161

“Tabarani heeft het vermeld, en de overlevers tot aan Umm Hakim zijn de overlevers van Sahih!”

Overlevert door Abi Qabeel, die zei:

“De zon verduisterde toen Husain ibn Ali (as) werd vermoord, en andere planeten waren te zien in het midden van de dag. Wij dachten dat het (de Dag des Oordeels) was!”

# 15163 

“Overlevert door Tabarani, en de overleveringsketen is Hassan (goed)!”

-Bron: Majma al-Zawa’id, Vol. 9, Blz. 230

Zie boekscan blz 319

Er hoeven geen woorden te worden verspild over deze duidelijke overleveringen over de meest tragische gebeurtenis sinds het bestaan van de mensheid. Het gehele Kosmisch bestaan heeft gerouwd om Imam Husain (as), dus wie is hierop tegen om ons te bekritiseren?

Op Ashura was de profeet (vzmh) bedekt met stof en verzamelde het bloed van zijn geliefde kleinzoon. En wat zouden wij allen moeten doen Ashura, beste mensen..?

 

Het grond van Imam al-Husain (as) geneest!

 

De aarde dat te vinden is in Karbala heeft een gigantisch uitzonderlijk waarde, zoals al gebleken is uit de bovenstaande bronnen. Derhalve heeft deze Heilige grond ook een geneeskrachtige werking. Het is een geneesmiddel voor alle ziektes en kwalen, het is een bron van Goddelijke genade van Allah (swt). We zullen een korte verhaal citeren van een betrouwbare Sunni-Imam, over zijn ervaring met het grond van Husain (as), klik hieronder:

1.Abu Mohammad Ja'far ibn Mohammad

Ik hoorde Ahmad zeggen: Ik hoorde Abu Bakr zeggen: Ik hoorde Al-Khuld (Abu Ja’far) zeggen:

“Ik had last van enorme jeuk. Ik veegde mijzelf met het zand van het graf van Husain. Daarna viel ik in slaap en ik merkte dat ik er niets meer van had (i.e. de jeuk).”

-Bron: Al-Tuyuriyat van Al-Tuyuri,Vol. 3, Blz. 912, # 838

Zie boekscan (de kaft)

Zie boekscan blz 912

 

Imam al-Dhahabi:

“Al-Sheikh, Al-Imam, de rolmodel, de geleerde van Hadith, Sheikh van Sufia, Abu Mohammad Ja’far ibn Mohammad ibn Nusayr ibn Qasim Al-Baghdadi, hij leefde in de regio van Al-Khuld.”

-Bron: Siyar al-A’lam an-Nubala, Vol. 15, Blz. 558, # 333

Zie boekscan (de kaft)

Zie boekscan blz 558

 

Ibn Al-Jawzi:

“… hij rees veel en hij hoorde veel Ahadith, en hij overleverde veel kennis en velen hebben van hem overlevert, zoals Ali ibn Umar Al-Darqutni, Ibn Shaheen en vele anderen, en hij was betrouwbaar en eerlijk en religieus, en hij heeft 60 keer de bedevaart verricht, hij stierf in de maand van Ramadhan.”

-Bron: Al-Muntazah, Vol. 14, Blz. 119, # 2588 

Zie boekscan (de kaft)

Zie boekscan blz 119

 

“En zegt niet over degenen die zijn gedood (gesneuveld) op de Weg van Allah, dat zij dood zijn. Nee, zij leven, maar jullie beseffen het niet” (Heilige Koran, 02:154) 

Martelaren zoals deze Hussain ibn Ali (as) leven nog en daarom herdenken wij de levende ziel die voor Allah (swt) streed. Hij die zich had ingezet voor de vrijgeid van de mensheid, mag nooit worden vergeten. Iedereen had bij hem recht op een kans, ongeacht ras, kleur, of ideologie.

Vrede Zij met u Oh Hussain

Vrede Zij met uw zoon Ali al Zayn al Abidien Oh Hussain.

Vrede Zij met uw huisgenoten Oh Hussain

Vrede Zij met uw metgezellen Oh Hussain

 


-Ahlalbayt4iedereen

 

Share.

About Author

Wij zijn tot uw dienst! Deel deze informatie a.u.b. met uw vrienden en familie. Heeft u een vraag, opmerking of een klacht? Stuur ons via de contactformulier een email. Wij zullen het snel beantwoorden, Dank U!

Comments are closed.