Biografie Imam Jafar al-Sadiq (as)

0

Naam: Ja’far
Titel: Al-Sadiq, Al-Tahir, Al-Fadhil
Agnomen: Abu Abdillah
Vader: Imam al-Baqir (as)
Moeder: Umme Farwa
Geboortedag: 17e Rabiul-Awal 83 AH (Arabische kalender maanden)
Geboorteplaats: Medina
Leiderschap periode: 34 jaar
Levensjaren: 57 jaar
Overleden: 25e Shawal 148 AH (Arabische kalender maanden)
Begraafplaats: Jannatul Baqih in Medina, Saoedi Arabië.


In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

 

Imam Jafar Ibn Muhammad Al Sadiq (as) is de zesde Imam en de zoon van Imam Muhammad Al Baqir (as). Zijn moeder was Umm Farwa Ibn Al-Qasim Ibn Muhammad Ibn Abi Bakr. Hij werd geboren op 83 A.H (After Hijrah) en stierf in het jaar 148 A.H op 65 jarige leeftijd. Hij is begraven in Jannat ul Baqee, Medina. Imam Ja’far As Sadiq moest zijn vader als Imam opvolgen, dit stond geschreven in het testament (wasee) van Imam Muhammad Al Baqir (as). Zijn Leiderschap duurde 34 jaar .

We vinden volgende ahadith terug in Kitab Al Irshad van Sheikh Al Mufid:

Van Hisham Ibn Salim via Jabir Ibn Yazid Al Jufi:
Er werd gevraagd aan Imam Al Baqir(as) wie zijn opvolger zou worden. Hij tikte Al Sadiq(as) aan en zei: “Bij Allah, dit is de man die mijn leiderschap zal overnemen(Al Qaim).”

Ali Ibn Al-Hakam via Tahir, een volgeling van Imam Al Baqir(as) zei: Ik vergezelde Imam Al Baqir(as) toen Imam Al Sadiq(as) ons benaderde, waarop Imam Al Baqir(as) zei:

“Deze man behoort tot de beste creaties.”

Imam Ja’far (as) had drie eretitels: Al-Sadiq, Al-Fadil, en At-Tahir.
Imam Ja’far (as) was de meest gelovige,wijze en intelligente zoon van Imam Muhammad Al Baqir(as). Hij werd door zowel Imami Shia als niet Shia gezien als een zeer betrouwbaar en respectabel man met kennis die niemand tot op de dag van vandaag kan weerleggen of tegenspreken.

Imam Ja’far Al Sadiq (as) had 10 kinderen waarvan 7 jongens en 3 meisjes(andere overleveringen wijzen op 11 kinderen):

• Imam Musa Ibn Ja’far (as): Imam Al Kadhim, de 7de Imam
• Mohamed: Was gekend om zijn schoonheid, hij werd ook El Deebaj genoemd.
• Ishaq
• Ali: Staat bekend om zijn revolutie tegen de Abbasieten in Mekka, Hij werd gevangen genomen door Al Ma’moen maar werd daarna weer vrijgelaten. Hij werd wel verplicht om zich te vestigen in Khorasan waar hij uiteindelijk overleed in 203 A.H.
• Ismail: Stierf tijdens het leven van zijn vader. Volgens De Ismailis is hij de Imam na Imam Al Sadiq (as).
• Abdullah: Imam Ja’far werd Abou Abdullah genoemd.
• Abbas
• Oem Faroeh
• Asma
• Fatima El Soughra
• Fatima El Koubra


Hoe is de Ja’fari Madhab tot stand gekomen?

Imam Al Sadiq (as) leefde in een periode van meer intellectuele “vrijheid” dan zijn voorgangers en nakomelingen. Hierdoor waren zowel Imam Al Baqir (as) als Imam Al Sadiq (as) in staat zich te profileren in de samenleving en officieel naar voor te komen met de juiste leer van RasulAllah (vzmh) en zijn Ahlalbayt (as). De redenen hiervoor zijn:
• Imam Al Sadiq (as) zijn leiderschap nam meer dan 30 jaar in beslag. Hij had ruim de tijd om de juiste ideeën te verspreiden.
• Het waren zeer turbulente tijden op vlak van kennis, islamitische wetten en leerscholen. Deze periode was ideaal voor onze Imams om dialogen aan te gaan met andere scholen en geleerden. Dankzij deze debatten en dialogen toonden de Imams hun intellectuele superioriteit.
• Er was sprake van een machtsvacuüm. De regering van het islamitisch rijk werd bestuurd door Banu Ummayah. Banu Ummayah kreeg te maken met een nieuwe vijand genaamd Banu Abbas. De Ummayaden richten zich vervolgens volledig op deze nieuwe vijand, waardoor onze Imams konden genieten van meer vrijheid.
Dankzij deze vrijheid had Imam Al Sadiq (as) een grote aanhang verworven. Zo had hij maar liefst 4000 overleveraars die hadith hebben naverteld van onze Imam. Vaak overleverden zij meerdere hadith.
Imam Ja’far Al Sadiq (as) zei: “wanneer je iemand ziet die vroom is, de waarheid zegt, betrouwbaar is en goede manieren heeft noem hem dan een Ja’fari.”
Ja’fari is dus een term die verwijst naar de Ithna Ashari leerschool.


Imam Ja’far en de wetscholen

Imam Al Sadiq (as) zijn boodschap had zich verspreid over heel de Islamitische wereld. Mensen vanuit alle lagen en standen kwamen raad vragen aan onze Imam. Het was ook een periode waarin vele ideeën werden gevormd en geleerden hun ideeën naar voren brachten.
Zo had je de Murji’ah, Mu’tazillah, Zaydi, Khariji, Ash’ari, Hanbali, Maliki, Hanafi, Shafi’i, Batri, Ghulat en Suleymani leerscholen. Het is belangrijk om te weten dat vele mensen zich niet beperkten tot één leerschool. Zo had je bijvoorbeeld mensen met Ja’fari ideeën omtrent de opvolging van RasoolAllah (saws) terwijl ze Abu Hanifa aanhingen op andere vlakken.
Veel van de stichters van deze leerscholen leefden in de tijd van onze Imam en sommigen daarvan hadden zelfs contact met onze Imam. Waaronder Imam Malik, Abu Hanifa en Wasil Ibn Ata.


Imam Ja’far en Abu Hanifa

Abu Hanifa was de stichter van de Hanafi leerschool. Hij was een student van Imam Al Sadiq (as) en dit gedurende 2 jaar. We kunnen vanuit de hadith en geschiedenis zeer duidelijk aantonen dat Abu Hanifa onze Imam als intellectueel superieur zag ten opzichte van zichzelf. Waarom zou hij anders lessen gevolgd hebben bij onze Imam?
We verwijzen naar volgende hadith:

Muhammad Ibn Yazid Al-Albani zei: Ik vergezelde Imam Ja’far (as) toen Umar Ibn Qays Al-Masir, Abu Hanifa en Umar Ibn Dharr samen met hun metgezellen de Imam benaderden. Ze vroegen de Imam over al-Iman (geloof) waarop de Imam zei: De Profeet Muhammad (saws) heeft gezegd:

“Iemand die overspel pleegt kan nooit een moe’min zijn op het moment van de daad. En een dief steelt niet wanneer hij een moe’min is en je kan nooit een moe’min zijn terwijl je alcohol drinkt”.
Hierop vroeg Umar Ibn Dharr: Als ze geen Mo’mineen zijn, wat zijn ze dan wel?
De Imam antwoorde: “Vernoem ze naar hun daden zoals Allah ( azza wa djal) in de Koran doet.

Na dit voorval vroeg Umar Ibn Dharr aan Abu Hanifa: “ Waarom vroeg je niet naar de overleveraars van de hadith die de Imam vertelde?”
Waarop Abu Hanifa zei: ”Wat kan ik zeggen tegen een man die zo zeker en duidelijk zegt: “De Profeet Muhammad(saws) zei”?
-al Amali, Sheikh Al Mufid


Imam Malik

Imam Malik, de stichter van de Maliki leerschool had ook enorm veel respect voor Imam Al Sadiq (as). Hij heeft ook les gevolgd bij onze Imam. We verwijzen naar volgende hadith:

Malik Ibn Anas:

“Geen enkel oog heeft ooit gezien, geen oor gehoord en geen enkel hart is geraakt door iemand hoger dan Imam Ja’far Al Sadiq (as) op het vlak van kennis, aanbidding en wijsheid.”

Bihar-ul-Anwar, vol. 47, p. 28

 

Malik Ibn Anas:

“Ik ontmoette Ja’far Ibn Muhammad (as) geregeld. Hij glimlachte en had een gevoel voor humor. Toen de naam van de profeet viel, werd hij bleek . Wanneer ik hem bezocht deed hij één van deze 3 dingen: bidden, vasten of koran reciteren. Hij deed altijd wudhu voor hij over de profeet (saws) sprak. Hij sprak nooit over dingen waar hij niets mee te maken had.”


Imam Ja’far en wetenschap.

De kennis die Imam Al Sadiq (as) predikte was niet beperkt tot strikt islamietische onderwerpen. Hij gaf ook les over onderwerpen zoals fysica, chemie, wiskunde, geneeskunde, het universum en meer. Eén van de grootste wetenschappers aller tijden was een leerling van Imam Al Sadiq (as), zijn naam was Jabir Ibn Hayyan. Hij verwees altijd naar Imam Al Sadiq(as) wanneer hij over wetenschap sprak.
Onze Imam beschikte over kennis die in het westen slechts enkele honderden jaren geleden werd bevestigd. Zo had onze Imam al een zeer duidelijk beeld over de stadia van de ontwikkeling van een mens, gaande van de embryo tot de geboorte.
In de tijd van onze Imam geloofden de mensen dat de zon, maan en sterren rond de aarde draaiden. Dit model noemt men het geocentrisme. Imam Al Sadiq (as) verworp dit idee op 11 jarige leeftijd. Onze Imam was ook van mening dat de aarde zelf rond zijn eigen as draait. Dit idee werd 100 jaar geleden nog in twijfel getrokken door de wiskundundige Henri Poincaré. Als men in de 20ste eeuw nog twijfelde over deze theorie, hoe was het dan mogelijk voor de Arabieren van de eerste en tweede eeuw A.H om deze theorie te kunnen bevatten?
(bron: bihar-ul-anwar volume1, blz 203)

Cellarius_ptolemaic

[Geocentrisme theorie in middeleeuwen]

Imam Al Sadiq (as) en Abu Shakir:

Abu Shakir was een vijand van Imam Al Sadiq (as). Hij geloofde niet in Allah en had een discussie met Imam Al Sadiq(as). Abu Shakir was een ongelovige die deels atheist was en deels polytheïsme aanhing.

Abu Shakir vroeg: “Mag ik je wat vragen stellen Abu Abdillah (as)?”

Imam(as): “Dat is geen probleem”.

Abu Shakir: “Is het geen mythe dat Allah bestaat? Jij wilt dat de mensen geloven in iets dat niet bestaat. Want, als Allah zou bestaan, dan moesten we in staat zijn om hem te voelen en op te merken via onze zintuigen. Je zou kunnen zeggen dat we Allah kunnen aanvoelen met onze innerlijke zintuigen. Maar wat we voelen met onze innerlijke zintuigen hangt ook af van onze 5 zintuigen. Wij als mensen zijn niet in staat een beeld te vormen van iets dat we niet gezien hebben. We kunnen ons geen stem herinneren als we die nooit gehoord hebben . We kunnen hem dus nooit aangevoeld hebben als we hem nooit hebben gehoord of gezien. Of als we hem nooit hebben aangeraakt.

Je zou kunnen stellen dat we Allah niet moeten aanvoelen maar kunnen vaststellen door onze intelligentie. Maar ook onze intelligentie steunt op onze 5 zintuigen, zonder deze 5 zintuigen kan onze intelligentie niet normaal functioneren. We kunnen dus absoluut geen conclusie maken zonder de hulp van onze zintuigen.

Met je inbeelding heb je iets gecreëerd dat sterk lijkt op jezelf. Iets dat ziet, praat, hoort, rust en werkt. Net zoals jij.

Je laat Allah aan niemand zien. Mensen geloven dat je Allah niet kan zien, hierdoor hou je de mensen onder controle. Je beweert ook dat Hij niet geboren is zoals elke mens. Hij plant zich niet voort en kan niet sterven. Er is een standbeeld in India dat ze achter een gordijn plaatsen. Ze zeggen dat niemand het standbeeld mag zien omdat je meteen zou sterven.

Allah is net zoals dat standbeeld. Wanneer Allah zich toont, dan zouden we meteen sterven. Je zegt dat het heelal is gecreëerd door Allah, dat Hij tot niemand sprak, enkel tot de Profeet (saws). Het heelal is niet gecreëerd, het is uit zichzelf ontstaan. Is er iemand die gras creëert? Het groeit toch op de velden? Het groeit toch vanzelf en wordt toch groen? Wie creëert de mieren en muggen? Zij onstaan toch vanuit zichzelf?

Ik moet je iets vertellen, je beweert een geleerde te zijn en de opvolger van de Profeet (saws) maar ik heb nog nooit zo een zwak verhaal gehoord. Allah, die je niet kan zien. Er doen veel verhalen de ronde die zwak zijn. Maar die verhalen zijn vaak gebaseerd op echt gebeurde feiten en vermelden bepaalde personen. Vaak zijn die personen verzonnen maar hun daden zijn zoals die van ons. Ze eten, drinken, praten, slapen en ze tonen ons liefde. Als men die verhalen leest, dan geniet men ervan. We weten dat ze verzonnen zijn maar we herkennen mannen en vrouwen die lijken op ons. Daarentegen geloof jij in Allah, die we niet kunnen zien, voelen of aanraken. Al ons logisch denkvermogen dat afhangt van onze zintuigen wijst erop dat er geen Allah kan zijn.

Ik weet dat sommige mensen, die je misleid hebt, geloven in je onzichtbare Allah. Maar je kan mij niet misleiden. Ik aanbid een god, die van hout en steen gemaakt is. Mijn god praat niet, maar ik kan hem zien met mijn ogen en aanraken met mijn handen.

Je zegt dat de god die ik heb gemaakt niet aanbeden mag worden, omdat hij het niet waard is. Terwijl je vraagt aan de mensen of ze Allah aanbidden, die je vanuit je inbeelding hebt gemaakt. Je misleid de mensen door te zeggen dat Allah het heelal heeft gemaakt, maar ik misleid niemand . Niemand heeft het heelal gecreëerd, het is vanzelf ontstaan. Er was geen nood aan een God om het heelal te maken. Jij zelf hebt Allah gecreëerd, met je inbeelding. Maar mijn god heb ik zelf gemaakt met mijn handen, niet met mijn inbeelding.”

Imam Al Sadiq (as) liet Abu Shakir uitspreken. Zijn studenten wilden hem soms onderbreken maar de Imam liet dit niet toe. Toen Abu Shakir uitgesproken was vroeg de Imam of hij nog iets te zeggen had.

Abu Shakir zei: “Aan de hand van je onzichtbare Allah wil je geld en macht verwerven. Zo kan je een comfortabel leven leiden. Dit zijn mijn laatste woorden, meer heb ik niet te zeggen.

Imam: “Ik wil graag het laatste deel van je toespraak toelichten. Je beweert dat ik geld, macht en een comfortabel leven wil. Dit zou enkel juist zijn als ik als een Khalief leefde. Ik heb vandaag slechts een paar stukken brood gegeten, meer niet. Ik nodig je uit om mijn thuissituatie te komen bekijken. Zo kan je zelf zien hoe ik leef.

Abu Shakir, als ik geld en een comfortabel leven wou, dan zou ik niet prediken en lesgeven. Ik zou mijn kennis van chemie gebruiken om rijk te worden. Een andere manier om rijk te worden is door handel te drijven. Ik heb meer kennis van buitenlandse markten dan alle handelaars van Medina. Ik weet waar producten worden gemaakt en waar ik ze kan verkopen met winst. Ik weet ook hoe ik ze op een goedkopere manier naar Medina kan importeren. Onze handelaars importeren goederen van Syrië, Irak en Egypte. Maar ze weten niet welke goederen er beschikbaar zijn in Isfahan, Rasht en Rome.

Abu Shakir , je zei dat ik de mensen vraag om Allah te aanbidden zodat ik ze kan misleiden en geld kan verdienen. Ik moet je vertellen dat ik nooit iets heb aanvaard van niemand, behalve fruit als geschenk. Een vriend van me stuurt me verse dadels en een andere vriend stuurt me pompelmoezen. Ik aanvaard deze giften omdat ik ze niet wil beledigen.

Ik heb gehoord, Abu Shakir, dat je vader parels verkocht. Ik neem aan dat je kennis hebt over parels. Maar ik weet alles over parels en edelstenen. Ik weet ook hoeveel ze zouden opbrengen. Als mijn doel, geld was, dan had ik al lang gehandeld in edelstenen. Weet jij hoe je een edelsteen kan herkennen? Weet je hoeveel soorten smaragden en  robijnen er bestaan?

Abu Shakir: “Ik heb geen idee”.

Imam: “Weet je hoeveel soorten diamanten er zijn en welke kleuren?”

Abu Shakir: “Ik heb geen idee.”

Imam: “Ik ben geen juwelier, maar ik weet alles over parels en edelstenen. Ik weet van waar ze komen. Alle juweliers weten wat over edelstenen, maar praktisch niemand weet waar je ze kan vinden.

Weet je waarom een diamant blinkt?”

Abu Shakir: “Ik ben nooit een diamanthandelaar geweest, mijn vader ook niet. Hoe kan ik dan weten waarom diamanten blinken?”

Imam: “Diamanten kan je vinden op de bodem van rivieren en beekjes. Ongeslepen diamanten worden geslepen door specialisten. Diamanten hebben hun schoonheid te danken aan het slijpen. Het slijpen kan enkel worden uitgevoerd door specialisten die sinds hun jeugd bezig zijn met dit beroep. Het slijpen van diamanten is zeer moeilijk en is een specifiek beroep. Een diamant kan je enkel slijpen met een andere diamant.

Abu shakir: als ik rijk wilde worden, dan had ik dit gedaan met mijn kennis van juwelen. Ik heb al je beschuldigingen weerlegd. Nu kunnen we overgaan naar je argumenten.

Abu Shakir: je hebt gezegd dat ik verhalen heb verzonnen en de mensen vraag om Allah te aanbidden, die onzichtbaar is. Je ontkent het bestaan van Allah, omdat je hem niet kan zien. Kan je de binnenkant van je lichaam zien?”

Abu Shakir: “Nee, dat kan ik niet.”

Imam: “Als je dat wel kon, dan had je het bestaan van Allah niet ontkent.”

Abu Shakir: “Wat is het verband tussen het niet kunnen zien van de binnenkant van je lichaam en Allah, die onzichtbaar is?”

Imam: “Je beweert dat het ongeziene en ongehoorde niet kan bestaan.”

Abu Shakir: “Ja dat is mijn idee.”

Imam: “Kan je het stromend bloed in je lichaam horen?”

Abu Shakir: “Neen, dat kan ik niet. Beweegt het bloed door het lichaam?”

Imam: “Ja zeer zeker. Het circuleert volledig doorheen je lichaam. Als je de bloedcirculatie voor slechts een paar minuten stopt ,dan sterf je.”

Abu Shakir: “Ik kan niet geloven dat bloed in het lichaam circuleert.”

Imam: “Het is je eigen onwetendheid die je niet in staat stelt om het te geloven. Diezelfde onwetendheid laat je niet toe om in de Onzichtbare Allah te geloven.”

De Imam vraagt vervolgens aan Abu Shakir of hij op de hoogte is van de kleine levende organismen aanwezig in het lichaam.

Imam: “Dankzij deze kleine organismen en hun taak in het lichaam blijf je in leven. Ze zijn zo klein dat je ze niet kan zien. Vermits je een slaaf van je zintuigen bent kan je ze niet waarnemen. Zou je je kennis vergroten en je onwetendheid verkleinen , dan zou je te weten komen dat deze kleine organismen even talrijk zijn als alle zandkorrels in een woestijn. Deze kleine organismen ontstaan in je lichaam, vermenigvuldigen zich in je lichaam, voeren hun taak uit in je lichaam en sterven in je lichaam. Maar je krijgt ze nooit te zien, je kan ze nooit voelen, proeven of horen.

Het is waar dat degene die zichzelf kent, Allah kent. Zou je kennis hebben over wat er zich afspeelt in je lichaam, dan zou je nooit gezegd hebben dat je niet in Allah geloofde, zonder hem gezien te hebben”.

Vervolgens wees onze Imam naar een kolossale steen en zei: “Abu Shakir, zie je die steen aan de ingang? Je kan er geen leven in waarnemen omdat je de dynamische beweging niet kan zien aan de binnenkant van de steen. Het is je onwetendheid die je niet in staat stelt om te geloven dat er beweging binnenin de steen plaatsvind. Er zal een tijd komen dat de geleerden de beweging binnenin de steen zullen kunnen waarnemen.

Abu Shakir, je hebt gezegd dat het heelal geen Schepper heeft en uit zichzelf is ontstaan. Je beweert dat het gras uit zichzelf groeit en groen wordt. Je moet weten dat gras niet kan groeien zonder zaden en die zaden zouden nooit ontkiemen zonder vochtige aarde. En er zou geen vochtige aarde zijn zonder regen. Regen valt ook niet vanzelf. Eerst moet water verdampen, deze waterdamp gaat stijgen tot het de atmosfeer bereikt. Hier vormt de waterdamp wolken. De wind voert wolken aan en dan condenseert de waterdamp en krijgen we regen. De regen moet ook op het juiste tijdstip vallen of er zou geen groen gras zijn. Neem 10 verschillende soorten zaden en plaats ze in een pot met genoeg water maar geen lucht. Zouden ze ontkiemen? Neen, zaden hebben ook lucht nodig. Het is mogelijk om gras, kruiden en fruit te kweken in serres als het zeer koud is. Dit gaat enkel door de aanwezigheid van lucht. Zonder lucht zou er geen gras groeien. Als er geen lucht was zouden alle planten, dieren en mensen sterven.

Abu Shakir, kan je lucht zien? Je hangt af van de lucht. Je kan de lucht voelen wanneer ze beweegt. Ontken je het bestaan van lucht? Kan je ontkennen dat graszaden, bodem, water, lucht en een juist klimaat vereist zijn om gras groen te laten worden? Ga je ontkennen dat al deze cruciale elementen geregeld en geordend worden door Allah?

Je beweert dat alles uit zichzelf is ontstaan, omdat je geen wetenschapper bent. Een wetenschapper zegt zoiets niet. Alle wetenschappers geloven in het bestaan van een Schepper. Ze hebben verschillende namen voor de Schepper en zelfs degene die niet geloven in Allah, geloven in een heersende macht.

Abu Shakir, het is nooit de kennis die je bezit, die je het bestaan van Allah laat ontkennen. Het is je onwetendheid. Als een wijze man nadenkt over zichzelf, dan realiseert hij zich, dat zijn lichaam een heerser nodig heeft zodat al zijn organen en lichaamsfuncties goed kunnen functioneren. Vervolgens komt hij tot de conclusie dat het heelal ook een heerser nodig heeft zodat alles vlot kan verlopen.

Je hebt net gezegd dat wij allebei onze eigen god hebben gecreëerd, jij met je handen en ik met mijn inbeelding. Er is een groot verschil tussen jouw god en Allah. Jouw god bestond niet voor je hem hebt gecreëerd met je handen. Maar Allah bestond al voor ik in staat was om te kunnen denken. Ik heb Allah niet gecreëerd met mijn handen of hersenen. Ik probeer altijd om hem beter te leren kennen en zijn Grootheid te bewonderen. Als je een berg ziet en je wilt meer weten over die berg dan creëer je geen berg door je inbeelding. Die berg stond daar voor je hem zag en zal daar blijven staan als je er niet meer bent.

Je kan niet veel te weten komen over die berg door je beperkte kennis. Hoe meer je te weten komt, des te meer je zal leren over die berg. Het is onmogelijk om te weten te komen wanneer en hoe die berg is ontstaan en wanneer die berg zal verdwijnen. Je kan nooit te weten komen wat er zich binnenin die berg bevind en welke mineralen er binnenin of onder die berg zitten.

Weet je Abu Shakir dat de steen die je hebt gebruikt om je standbeeld te maken duizenden jaren geleden is ontstaan en zal blijven bestaan voor duizenden jaren. Deze stenen komen van een verre plaats. Deze stenen konden die lange weg afleggen omdat verschillende delen van de aarde altijd in beweging zijn. Maar deze beweging is zeer traag, zo traag dat je ze niet kan waarnemen. Alles dat aanwezig is in het heelal is in beweging. Rust of stilstand is zinloos. We rusten zelfs niet wanneer we slapen. We zijn in beweging door de aarde, die altijd in beweging is. Er is zelfs beweging in ons lichaam.

Abu Shakir, had je enige kennis gehad over dat stuk steen, dan zou je het bestaan van Allah niet ontkent hebben. Je weet niet wat een steen is en hoe stenen ontstaan. Vandaag de dag kan je steen bewerken en gebruiken, maar er was een tijd dat die steen vloeibaar was. Die steen is systematisch afgekoeld en Allah heeft de steen gehard.  In het begin was die steen zeer poreus en zou die meteen breken net zoals dat stuk glas in je hand”.

Abu Shakir: “Was die steen vloeibaar?”

Imam : “Ja.”

Abu Shakir lachtte luid. Eén van de studenten van de Imam werd kwaad en wou iets zeggen maar de Imam hield hem tegen.

Abu Shakir” Ik lach omdat je beweert dat stenen gemaakt zijn van water”.

Imam: “Ik heb nooit beweerd dat stenen gemaakt zijn van water. Wat ik zei is dat stenen in het begin vloeibaar waren.”

Abu Shakir: “Wat is het verschil? Vloeistoffen en water zijn hetzelfde.”

Imam: “Er zijn veel vloeistoffen die niet hetzelfde zijn als water. Melk en azijn zijn vloeistoffen maar niet hetzelfde als water. Ze bevatten een hoeveelheid water. Vroeger waren de stenen vloeibaar net zoals water en nam het ook dezelfde eigenschappen aan. Systematisch zijn ze afgekoeld en gehard.  Je kan ze nu bewerken en er standbeelden van maken. Als je steen verwarmt kan je het terug vloeibaar maken”.

Abu Shakir: “Als ik thuis aankom ga ik controleren of je de waarheid verkondigt. Ik ga een steen in mijn open haard plaatsen en zien of ze vloeibaar wordt.”

Imam: “Je kan stenen niet laten smelten in een open haard. Kan je ijzer smelten in je open haard? Je hebt zeer hoge temperaturen nodig om steen te smelten.”

Versta je waarom je standbeelden kan maken? Allah heeft steen gemaakt. Allah heeft je de handen en vingers gegeven zodat je de steen kan bewerken. En Allah heeft je ook intelligentie gegeven die je hebt gebruikt om dat standbeeld te maken.

Abu Shakir, wat is een berg? Denk je dat een berg enkel uit steen bestaat? Allah heeft ze gecreëerd omdat ze nuttig zijn. Ze zijn niet gecreëerd voor standbeelden te maken. Bergen zorgen voor vloeiend water. Regen en sneeuw vallen op de bergtoppen en hierdoor vloeit er vers water naar beneden. Het vloeibaar water van de bergen vormt samen rivieren waar we de velden en akkers mee kunnen irrigeren. Mensen die in een dal wonen, hebben altijd water. Sommige mensen trekken de bergen in tijdens de zomer om aan de warmte te ontsnappen.

Bergen zijn ook een vorm van bescherming voor steden en dorpen, die zich in de valleien bevinden en zo kunnen ze stormen ontkomen. Bergen met veel vegetatie zorgen voor weidegronden voor schapen. Het gebeurd wel vaker dat de warmte van het platteland al de vegetatie doet uitdrogen en er geen voeding voor de dieren overblijft. De herder leid zijn schapen dan naar de bergen tot het einde van de zomer. Bergen worden ook bewoond door bepaalde dieren en vogels. Sommige zijn eetbaar en een voedingsbron. Ook bergen zonder vegetatie zijn zeer nuttig. Als mensen zouden proberen, dan zouden ze ongetwijfeld zeer veel mineralen en metalen vinden die zeer nuttig zijn voor de mensheid.

Abu Shakir, Ik ben te zwak en te klein om Allah met mijn hersenen gecreëerd te hebben. Allah is degene die mijn hersenen gecreëerd heeft, zodat ik kan denken aan hem en hem kan leren kennen,mijn schepper. Hij bestond voor ik geboren werd en hij zal blijven bestaan na mijn bestaan. Ik wil niet zeggen dat ik na mijn dood volledig zal verdwijnen. In ons heelal gaat niets volledig verloren. Alles veranderd van vorm, behalve Allah.

Abu Shakir, kan je me vertellen aan wie je hulp vraagt wanneer je problemen hebt? Geloof je dat het standbeeld dat je zelf hebt gemaakt je gaat redden? Kan het standbeeld je ziekten genezen? Kan het standbeeld je redden van ongeluk of van uithongering of van financiele schulden?

Abu Shakir: “Ik verwacht niet dat een steen mij zal redden, maar ik geloof dat er iets is in die steen die me zal helpen. Ik voel dat ik dat standbeeld moet aanbidden.

Imam: Wat zit er in dat standbeeld? Nog meer steen?

Abu Shakir: Ik weet niet waarom, maar het kan me niet helpen als het standbeeld alleen uit steen en hout bestaat.

Imam: Abu Shakir, Hetgene dat in die steen zit en niet uit steen bestaat is Allah, en die kan je wel degelijk helpen als je in nood bent.

Abu Shakir was in gedachte verzonken en toen vroeg hij: Zit Allah in die steen?

Imam: Hij is overal

Abu Shakir: Ik kan niet aanvaarden dat Allah overal is terwijl hij onzichtbaar is.

Imam: Lucht is ook overal, kan je lucht zien?

Abu Shakir: Ik geef toe dat ik lucht niet kan zien, ik kan lucht daarentegen wel voelen als het beweegt. Maar ik kan geen Allah zien of aanvoelen.

Imam: Je kan lucht niet voelen als het niet beweegt. Lucht is een creatie van Allah. Hij is overal, maar je kan hem niet zien of niet aanvoelen met je zintuigen. Je hebt toegegeven dat je gevoel je vertelt dat er iets in die steen ziet, terwijl het niet uit steen bestaat. Dat is Allah Abu Shakir. Je gevoel vertelt je dat je niet zonder Allah kan leven en niet kan leven zonder hem te aanbidden.

Abu Shakir: Inderdaad, Ik kan niet leven zonder standbeelden van steen te aanbidden.

Imam: zeg niet standbeeld, zeg Allah. Hij is degene die het waard is om aanbeden te worden. Net zoals jij is iedereen verplicht hem te aanbidden. Degene die Allah niet aanbid heeft geen beschermer en geen gids.Hij is net zoals degene zonder zicht, zonder gehoor en zonder gevoel en zonder intelligentie. Hij weet niet waar hij naartoe moet en op wie hij moet steunen in tijden van nood. Het aanbidden van Allah is een deel van het leven. Alle levende wezens aanbidden hem. Zelfs dieren, kunnen niet in leven blijven zonder hem te aanbidden. We kunnen dit niet aan dieren vragen maar hun geordend leven is een bewijs dat ze wel degelijk Allah aanbidden.

Wat ik wil zeggen is dat dieren ook in Allah geloven en hem aanbidden, net zoals ons. Er is geen twijfel dat zij de wetten die Allah heeft voorgeschreven trouw volgen.

Voor het begin van de lente zien we dat de mees (vogelsoort) altijd op hetzelfde tijdstip tevoorschijn komt en zingt, het lijkt alsof de mees ons wilt duidelijk maken dat het bijna lente gaat worden. De reisroute en plan van deze vogels is zo accuraat dat ze altijd op tijd komen. Zelfs wanneer het nog zeer koud is. De chinchilla keert terug na het afleggen van zeer grote afstanden waarop het op exact zelfde plaats zijn nest bouwt. Zou het mogelijk geweest zijn voor deze vogels om zo een georganiseerd leven te leiden zonder de wetten van Allah?

Abu Shakir; ook planten gehoordzamen de wetten van Allah. We hebben 150 soorten planten die verder zijn onderverdeeld in honderden onderverdelingen en je zou nooit één plant tegenkomen die de wetten van Allah niet volgt en in wanorde leeft

Abu Shakir, de planten zien Allah niet maar ze gehoorzamen hem en aanbidden hem instinctief.

Ik weet dat je het niet wilt accepteren of misschien versta je niet wat ik wil zeggen. De mens moet genoeg kennis hebben over gecompliceerde zaken.

Abu Shakir, niet alleen dieren en planten gehoorzamen Allah en aanbidden hem. Levenloze voorwerpen doen dit ook. Als dit niet het geval was dan zouden hun atomen uiteenvallen en zouden ze vernietigd worden.

Het licht dat afkomstig is van de zon gehoorzaamt ook bepaalde wetten, hierdoor doet het ook aan aanbidding. De zon zelf moet ook gehoorzamen aan bepaalde wetten, want anders zou er geen licht geproduceerd worden.

Abu Shakir, zou er geen Allah geweest zijn dan zou er geen heelal geweest zijn en geen Abu Shakir en ik zou er ook niet zijn. De zin: Er is geen Allah, is zinloos. Het bestaan van Allah is een essentieel onderdeel. Zou Allah zijn aandacht verliezen over het heelal, zelfs voor een fractie van een seconde, dan zou alles uiteenvallen. Alles in het heelal gehoorzaamt zijn wetten, die permanent en oneindig zijn. Door zijn oneindige kennis en wijsheid was hij in staat alle wetten te creëeren die nooit zullen verdwijnen. Elke wet die hij heeft gecreëerd is nuttig.

Onze geliefde Imam was bijna klaar met spreken en je kon duidelijk merken dat Abu Shakir in gedachte was verzonken. Hij leek geïnspireerd door onze Imam.

De Imam vroeg: geloof je nu in Allah, die niet kan gezien worden, zijn bestaan en ga je hem aanbidden?

Abu Shakir: Ik ben nog niet overtuigd, Ik ben een beetje beschaamt. Ik heb zeer veel twijfels over mijn geloofsovertuiging

Onze Imam zei tenslotte: Twijfel over polytheïsme is het begin van de aanbidding van Allah subhana wa ta’alla.

(Al-Ihtijaaj Al-Tabrisi by Allamah Abu-Mansoor Ahmad-ibne-Ali-ibne-abi-Talib Al-Tibrisi.)

 

Het martelaarschap van Imam Ja’far Al-Sadiq (as).

 

imam-sadiq

Tegen het einde van zijn leven werd de Imam onderworpen aan strenge beperkingen door de Abbasieten kalief Mansoer. Mansoer gaf opdracht tot marteling en meedogenloze slachting van veel shia afstammelingen van de Profeet (vzmh), in die mate dat ze zelfs de wreedheden van de Oemayaden overtroffen. Onder zijn bevel werden de shia in groep gearresteerd, sommigen werden in ondergrondse gevangenissen geworpen en gemarteld tot de dood erop volgde, terwijl anderen werden onthoofd of levend begraven of zelfs ingemetseld.

Hisham, de Oemayaden kalief, had het bevel gegeven om de zesde Imam te arresteren en naar Damascus te brengen. Later werd de Imam gearresteerd door Saffah, de Abbasieten kalief en naar Irak gebracht. Uiteindelijk hield Mansoer hem weer aan en bracht hem naar Samarrah waar hij Imam Al Sadiq(as) onder supervisie plaatste, hem hard en onbeschoft behandelde en hem verschillende keren wou vermoorden.

Uiteindelijk mocht de Imam terugkeren naar Medina waar hij de rest van zijn leven verborgen leefde tot hij door een complot van Mansoer werd vergiftigd en martelaar werd.

Toen Mansoer het nieuws van het martelaarschap van Imam Al Sadiq (as) vernam schreef hij naar de goeverneur van Medina met de opdracht naar het huis van de Imam te gaan onder het voorwendsel zijn medeleven te betuigen aan de familie en om te vragen naar het testament van de Imam en het te lezen. Eender wie er was aangeduid als opvolger van de Imam zou onmiddellijk onthoofd worden. Natuurlijk was het doel van Mansoer om een einde te stellen aan de ganse kwestie van het Imamaat en de sjia verwachtingen. Toen de goeverneur van Medina de laatste wil en testament van de Imam las, zag hij dat Imam Al Sadiq (as) vier mensen had uitgekozen om zijn laatste wil uit te voeren: de kalief zelf, de goeverneur van Medina, Abdallah Aftah, de Imams oudere zoon en Musa, zijn jongere zoon. Op deze manier faalde het complot van Mansoer.

 

Een paar gezegden en overleveringen.

Imam Jafar Al Sadiq (as) zei : “Wanneer Fatima (as) bad, straalde ze voor de hemelen zoals sterren schijnen voor de mensen op aarde.”

Imam Jafar Al Sadiq (as): “Het verlangen naar wereldlijke geneugten veroorzaakt verdriet. Onthouding van wereldlijke geneugten brengt rust in hart en lichaam.”

Ref . : Tuhaf alUqoul, The Masterpieces of the Intellects; Maxims of Imam Al-Sadiq ‘as), pp. 426-429.

Imam Jafar Al Sadiq (as): “Wanneer de bezoekers van Imam Husain (as) ziek worden, bezoeken de engelen hen ‘s morgens en ‘s avonds. En wanneer hij sterft, nemen ze deel aan zijn begrafenis en tot aan de Dag des Oordeels bidden ze voor zijn vergiffenis. Deze engelen wachten op de komst van Imam Mehdi (atfs).”

Imam Jafar Al Sadiq (as): “Het hart is het heiligdom van Allah, plaats er daarom niets anders dan Allah in.” (De gezegende plaats van het hart behoort toe aan Allah alleen. Hou daarom de liefde voor de wereld er buiten.)

Ref. : Bihar-un-Anwar, vol. 70, p. 25..

 


Bronnen:

http://www.maaref-foundation.com/english/index.htm
http://www.al-islam.org/masoom/bios/6thimam.html
http://www.imamreza.net/eng/imamreza.php?id=3749
http://www.imamreza.net/eng/imamreza.php?id=8128

Discussie tussen Imam al-Sadiq (as) en Abu-Shakir:

The Great Muslim Scientist and Philosopher.
Vertaald en gepubliceerd bij Kaukab Ali Mirza
ISBN: 0969949014

Share.

About Author

Wij zijn tot uw dienst! Deel deze informatie a.u.b. met uw vrienden en familie. Heeft u een vraag, opmerking of een klacht? Stuur ons via de contactformulier een email. Wij zullen het snel beantwoorden, Dank U!

Comments are closed.