Biografie Imam al-Mahdi (aj)

0

Naam: Mohammed
Titel: Al-Mahdi
Agnomen: Abul Qasim
Vader: Imam Hasan al–Askari (as)
Moeder: Narjis
Geboortedag: 15e Shaban 255 AH (Arabische kalender maanden)
Geboorteplaats: Samerra
Leiderschap periode: begonnen vanaf 260 AH (Arabische kalender maanden)
Huidigesituatie: In ghaibatal kubra (in verduistering en wachtend op zijn verschijning).


In de naam van Allah (swt), de Barmhartige de Genadevolle.

Er bestond een groot deel van harmonie en uniformiteit tussen de aspecten met betrekking tot de geboorte van de Profeet Mohammed (vzmh), de laatste boodschapper van Allah en Imam al-Mahdi (aj), de laatste Imam. De komst van de heilige profeet (vzmh) werd vooraf door voorgaande profeten voorspeld, en zo werd ook de gracieuze geboorte van Imam al-Mahdi (aj) door de Profeet Mohammed (vzmh) voorspeld. Er bestaan talloze tradities in dit verband, direct geciteerd van de Heilige Profeet (vzmh), uit vele boeken van Masanid, Sihah en Akhbar, en boeken van de sjiitische geleerden (‘ulama’). Veel soennitische geleerden hebben deze tradities bij één gebracht in complete boekdelen, bijvoorbeeld: al-Bayan fi Akhbar Sahibi’z-Zaman door al-Hafiz Muhammad ibn Yusuf as-Shafi’i en Dhikriyyatu’l-Mahdi al-Hafiz Abu Nu’aym al-Isfahani als as-Sahih van Abu Dawud en as-Soenan van Ibn Majah.


Biografie

Imam al-Mahdi (aj), die meestal wordt genoemd met de titel ‘Sahibal-Zaman’ (de Heer van de Eeuw), is de zoon van de elfde Imam. Hij werd geboren in Samarah in 255 na Hijrah (868). Imam al-Mahdi (aj) heeft 4 jaar onder de opvoeding en zorg van zijn vader geleefd tot zijn vader Imam Hassan al Askari (as) in het jaar 260 na Hijrah (872) vermoord werd. Na het martelaarschap van zijn vader, werd hij benoemd tot de volgende Imam. Imam al-Mahdi (aj) was bij Allah’s (swt) bevel ‘verborgen’ uit de ogen van gewone mensen (verduistering (ghaybat)). Niemand kon hem zien, behalve door een speciale groep van een aantal metgezellen, waaronder Othman ibn Sa’eed Omary. Omdat Imam al-Mahdi (aj) verborgen was benoemde hij Othman ibn Sa’eed als zijn tussenpersoon. Hiermee wordt bedoeld dat als er vragen vanuit het sjiitishe volk waren, Imam al-Mahdi (aj) deze beantwoordde door het antwoord aan Othman te geven, waarna Othman het antwoord aan het volk doorgaf. Othman was uit de vaderlijke stam van Imam al-Mahdi (aj) en was een betrouwbare persoon voor hem. Nadat Othman ibn Sa’eed overleed, benoemde Imam al-Mahdi (aj), de zoon van Othman, Mohammed ibn Othman Omary als zijn plaatsvervanger. Waarna Abul Qasim Hossein Ibn-e Ruh Nobakhti en Ali Ibn Mohammad Samary volgden.

Een aantal dagen voordat Ali ibn Mohammad Samary stierf in 329 na Hijrah (939), vertelde de Imam dat Ali ibn Mohammad Samary binnen 6 dagen zal sterven, hij vertelde ook dat de kleine verdwijning zal eindigen en de grote verdwijning (ghaybat al Kubra) zal beginnen. Deze zal voortduren tot de dag Dat Allah (swt) toestemming verleent aan de Imam om zich te openbaren.

De verdwijning van de Twaalfde Imam is daarom verdeeld in twee delen: het eerste, de kleine verdwijning (ghaybat al Sughra), die in 260 na Hijrah (872) begon en in 329 na Hijrah (939) eindigde, die ongeveer zeventig jaar duurde. En het tweede, de grote verdwijning ( ghaybat al Kubra) die begon in 329 na Hijrah (939) en zal zo lang duren als Allah (swt) wil. In een hadith waarvan iedereen het eens is met de authenticiteit, heeft de Heilige Profeet (vzmh) gezegd: “Als er in het leven van de wereld één dag overblijft, zou Allah (swt) die dag zo verlengen tot dat Hij een man uit mijn gemeenschap en mijn huishouden stuurt. Zijn naam zal hetzelfde zijn als mijn naam. Hij zal de aarde vullen met rechtvaardigheid en recht, zoals het werd gevuld met onderdrukking en tirannie.”

Beschrijvingen:

De schittering van imamaat en de adembenemende gloed van de profeten was perfect zichtbaar in het gezicht van de Heilige Imam. Zijn beschrijving en de details over zijn uiterlijk luiden als volgt:

-Abu Saeed Khudri overlevert vande Boodschapper van Allah (vzmh) dat hij zei:“Inderdaad, de Almachtige Allah zal een man heffen van mijn nageslacht en Ahlalbayt, wien een spleet tussen zijn voortanden heeft en een helder voorhoofd. Hij zal de aarde vervullen met rechtvaardigheid, welzijn en economische gelijkheid.
(bron)
Iqdud Durar fi Akhbar-e-Muntazar, Pg. 101

Talrijke overleveringen van hetzelfde type zijn opgenomen door de geleerden en de vertellers van Ahle Sunnat van de Heilige Profeet (vzmh), waar een beschrijving gegeven wordt van de verschillende kenmerken van Imam al-Mahdi (aj), de afstammelingen kleinzoon van de Profeet (vzmh).

Abu Ja’far, Imam Muhammad al-Baqir (a.s.) door middel van zijn voorvaderen heeft overgeleverd van de leider van onze Ahlalbayt, Amirul Momineen (a.s.): “In de laatste eeuw zal er een man uit mijn nageslacht verschijnen, met een blanke huid en een rode tint, hij zal een duidelijke en brede schouders hebben en zijn dijen zullen breed zijn en zijn beenderen dienen lang (groot) en opvallend te zijn. En hij zou beschikken over twee moedervlekken, één heeft de zelfde kleur als zijn huid en één zal dezelfde zijn als die van de Profeet (vzmh). Hij zal (op) komen.”

In een andere overlevering, vermeldt Imam Ali (as) weer over Imam al-Mahdi (aj) de volgende woorden:

“Hij heeft een breed voorhoofd en grote ogen en een duidelijke en brede schouders, brede dijen, zijn voortanden zullen sprankelend zijn en er is een moedervlek op zijn rechter dij.
(bron) Yanabiul Mawaddah, Pg. 423

Hudhaifa zei, de Boodschapper van Allah (saw) zei: “Zelfs als niet meer dan een dag blijft
van deze wereld, Allah (swt) zal een man wiens naam, mijn naam is en wiens lichaamsbouw mijn
lichaamsbouwen zijn vaders naam is Aboe ‘Abdillah.”

 

Over de verschijning van Imam al-Mahdi (AJ)

In de discussie over profeetschap en de imamat werd aangegeven dat als gevolg van de wet van de algemene leiding die de hele schepping regeert, de mens verrijkt is met de kracht van het ontvangen van openbaringen door profeetschap, wat de mens leidt naar de perfectie van de menselijke norm en het welzijn van de menselijke soort.

Uiteraard, als deze perfectie en geluk niet mogelijk waren voor de mens, wiens leven een sociaal aspect bezit, zou het feit dat hij is verrijkt met deze kracht zinloos en nutteloos zijn. Maar er is niks nutteloos in de schepping van Allah (swt). Met andere woorden, sinds de mens de aarde bewoond heeft, heeft de mens de wens gehad om een sociaal leven te leiden vol geluk in de ware zin en heeft in de richting van dit doel gestreefd tot het einde.

Indien een dergelijke wens geen ​​objectief bestaan ​​zou hebben, zou het nooit ​​in de innerlijke natuur van de mens worden bestempeld, op dezelfde manier dat als er geen eten is er geen honger zou zijn. Of, als er geen water is er geen dorst zou zijn, en als er geen reproductie is er geen seksuele aantrekkingskracht tussen de seksen zou zijn. Daarom zal op grond van innerlijke noodzaak en vastberadenheid, de toekomst een dag zien dat de menselijke samenleving vol zal zijn met rechtvaardigheid en wanneer iedereen in vrede en rust zal leven, wanneer mensen volledig in bezit zullen zijn van deugd en perfectie. De oprichting van een dergelijke samenleving zal plaatsvinden door menselijke handen, maar met Goddelijke hulp. En de leider van een dergelijke samenleving, wie de redder van de mensheid zal zijn, wordt in ahadith de Mahdi genoemd.

In de verschillende religies die in de wereld voorkomen, zoals het hindoeïsme, boeddhisme, jodendom, christendom, Zoroastrische-isme en de Islam zijn er verwijzingen naar de kenmerken van een persoon die zal komen als de redder van de mensheid. Deze religies hebben meestal blije berichten gegeven over zijn komst, maar er zijn natuurlijk bepaalde verschillen in detail die kunnen worden onderscheiden wanneer deze geloofsleren zorgvuldig worden vergeleken. De hadith van de Heilige Profeet (vzmh) waarover alle moslims het erover eens zijn: “De Mahdi is van mijn nageslacht,” verwijst naar dezelfde waarheid. Er zijn tal van hadiths aangehaald in soennitische en sjiitische bronnen van de Heilige Profeet (vzmh) en de Imams (aj) met betrekking tot de verschijning van de Mahdi, zoals dat hij van de nakomelingen van de Profeet (vzmh) is en dat zijn verschijning de samenleving in staat zal stellen om de echte perfectie te bereiken en de volledige realisatie van het spirituele leven. Daarnaast zijn er tal van andere tradities met betrekking tot het feit dat de Mahdi de zoon is van de elfde Imam, Hasan al-Askari (as).

Zij zijn het met elkaar eens dat na de geboorte en het ondergaan van een lange verdwijning de Mahdi weer zal verschijnen, om de wereld te vullen met rechtvaardigheid omdat die nu is beschadigd door onrecht en ongerechtigheid. Als voorbeeld, Ali ibn Musa ar-Reza (de achtste Imam) zei, in de loop van een hadith, “De imam na mij is mijn zoon, Mohammed, en na hem zijn zoon Ali, en na Ali zijn zoon, Hasan, en na zijn zoon Hujjat al-Qa’im, op wie wordt gewacht tijdens zijn verdwijning en die wordt gehoorzaamd tijdens zijn manifestatie. Als er uit het leven van de wereld, maar een enkel dag over zal zijn, zal Allah (swt) die dag verlengen totdat hij zich manifesteert, en hij zal de de wereld vullen met rechtvaardigheid op dezelfde manier als dat het was vervuld met onrecht. Maar wanneer? Wat betreft het nieuws over ‘het uur’ vertelde mijn vader, die het het gehoord had van zijn vader, die het gehoord had van zijn vader die hoorde het van zijn voorouders, die het gehoord hadden van Imam Ali (as), dat hij de Heilige Profeet (vzmh) vroeg: “O Profeet van God, wanneer zal de” ondersteuning “(al-Qa’im), die van uw familie is verschijnen?’ Hij zei: “Zijn zaak is als dat van het uur (van de dag des oordeels).

Saqr ibn Abi Dulaf zei: “Ik hoorde van Abu Ja’far Muhammad ibn Ali ar-Reza (de negende Imam) die zei:’ De Imam na mij is mijn zoon, Ali, zijn bevel is mijn bevel; zijn woord is mijn woord; als je hem gehoorzaamt, hoorzaam je mij. De Imam na hem is zijn zoon, Hassan. Zijn bevel is het bevel van zijn vader; zijn woord is het woord van zijn vader, als je hem gehoorzaamt, hoorzaam je zijn vader. Na deze woorden zweeg de Imam. ‘ Ik zei tegen hem: “O zoon van de Profeet, wie is de Imam na Hasan? ‘ De Imam huilde hard en zei toen: “Voorwaar, na Hasan komt zijn zoon, de verwachte Imam die” al-Qa’im bil-Haqq “(Hij die wordt ondersteund door de Waarheid)” wordt genoemd.

Musa ibn Ja’far Baghdadi zei: “Ik hoorde van Imam Abu Muhammad al-Hasan ibn Ali (de elfde Imam), die zei: ik zie dat na mij verschillen zullen ontstaan onder jullie met betrekking tot de Imam na mij. Wie de Imams na de Profeet van God aanvaardt, maar mijn zoon ontkent is als de persoon die alle profeten aanvaardt, maar het profeetschap van Mohammed (vzmh) ontkent. En wie (Mohammed) de profeet van God ontkent is als iemand die alle profeten van God ontkent, want het gehoorzamen van de laatste van de profeten is als het gehoorzamen van de eerste. En om de laatste van de profeten te ontkennen is als het ontkennen van de eerste profeet. Maar pas op! Voorwaar, voor mijn zoon is er een verduistering waarbij alle mensen zullen twijfelen, behalve degenen die Allah beschermt. ”

De tegenstanders van Shi’isme betuigen dat volgens de opvattingen van deze school de Verborgen Imam nu bijna twaalf eeuwen oud moet zijn, terwijl dit niet mogelijk is voor elke mens. Als antwoord moet er worden gezegd dat het betoog slechts gebaseerd is op de onwaarschijnlijkheid van een dergelijke voorval en niet de onmogelijkheid ervan. Uiteraard is een lange levensduur onwaarschijnlijk. Maar degenen die de hadiths van de Heilige Profeet (vzmh) en de Imams (as) bestudeert, zal zien dat ze verwijzen naar dit leven als een bezit van wonderbaarlijke kwaliteiten. Wonderen zijn zeker niet onmogelijk, noch kunnen ze teniet worden gedaan door middel van wetenschappelijke argumenten. Het kan nooit bewezen worden dat de oorzaken en de middelen die in de wereld functioneren alleen maar degene zijn die we weten of kunnen zien, en andere oorzaken die we niet weten of waarvan de effecten en acties we niet hebben gezien noch hebben begrepen niet bestaan. Het is op deze manier mogelijk dat in één of meer leden van de mensheid er bepaalde oorzaken en middelen kunnen zijn, die ze een zeer lange levensduur van een duizend of duizenden jaren schenken. Geneeskunde heeft de hoop nog niet opgegeven om een manier te ontdekken om een zeer lange levensduur te bereiken. In ieder geval, zulke betogen van “volkeren van het Boek” zoals joden, christenen en moslims is het meest vreemde omdat ze de wonderen van de profeten van God accepteren op basis van hun eigen heilige geschriften.

De tegenstanders van Sjiisme betogen ook dat, hoewel Sjiisme van mening is dat de Imam van uiterst belang is om de bevelen en de waarheden van religie uit een te zetten en om de mensen te begeleiden, de verduistering (ghaiba) van de Imam een ontkenning is van dit doel, omdat een Imam in verduistering (ghaiba) die niet kan worden bereikt door de mens op geen enkele wijze nuttig of effectief is. De tegenstanders zeggen dat als God een Imam wil voort brengen om de mensheid te hervormen, Hij in staat is om hem te scheppen op de nodige moment en hem niet duizenden jaren eerder hoeft te scheppen.

In antwoord moet er worden gezegd dat zulke mensen niet echt de betekenis van de Imam begrepen, want de taak van de Imam is niet alleen de formele uitleg van de religieuze wetenschappen en externe begeleiding van de mensen. Op dezelfde manier als dat hij de plicht heeft van het begeleiden van mensen extern, draagt ​​de Imam ook de functie van wilayah en de innerlijke begeleiding van de mensen. Hij is het die het spiritule leven van mannen leidt en het innerlijke aspect van het menselijk handelen in de richting van God oriënteert. Het is duidelijk dat zijn fysieke aanwezigheid of afwezigheid geen effect heeft in deze zaak.

Imam al-Hujjah (as) zei:

“Wees gerust dat niemand een speciale relatie met Allah (swt) heeft. Wie mij ontkent is niet mijn volgeling. De verschijning van de verlosser (al-Faraj) is volledig afhankelijk van Allah (swt); iemand die er een bepaalde tijd voor bepaalt is een leugenaar. Wat betreft het voordeel van mijn bestaan ​​in Verduistering (ghaiba), het is als het voordeel van de zon achter de wolken, die de ogen niet kunnen zien. Inderdaad, mijn bestaan ​​is een amnestie voor de mensen op aarde. Bid veel tot Allah (swt) om de komst van de verlosser te haasten, want daarin ligt ook de verlossing van uw lijden.”


De Heilige Quran en de komst van Imam al-Mahdi (aj)

In de Koran wordt een tijd beloofd, waar de aanbidders van de Waarheid, de mensen van gerechtigheid, de kracht over nemen van de regering van de wereld. De islam zal dan regeren. Er zijn talloze verzen geopenbaard die wijzen op de komst van Imam al-Mahdi (aj).

-Allah heeft aan degenen onder u die geloven en goede werken verrichten beloofd, dat Hij hen voorzeker tot stedehouders op aarde zal stellen, zoals Hij degenen die voor hen waren tot stedehouders maakte en dat Hij de godsdienst, die Hij voor hen heeft gekozen, zeker zal bevestigen, en dat Hij hun na hun vrees, vrede en veiligheid zal geven; Mij zullen zij aanbidden en niets met Mij vereenzelvigen. Maar wie daarna het geloof verwerpen, zullen overtreders zijn. (24:55)

-En voordien hebben Wij na de Vermaning in de geschriften geschreven dat Mijn rechtvaardige dienaren de aarde zullen erven. (21:105)

-Hij is het Die Zijn boodschapper heeft gezonden met leiding en de godsdienst der Waarheid, opdat hij deze moge doen zegevieren over alle andere godsdiensten, al zijn de afgodendienaren er afkerig van. (61:9)

-En Wij wensten hun die op aarde als zwak beschouwd werden een gunst te bewijzen door hen tot erfgenamen en leiders te maken. (28:5)

-En er is onder hen die Wij hebben geschapen een volk, dat de mensen met waarheid leidt en rechtvaardig oordeelt. (7:181)

Uit de bovenstaande verzen blijkt duidelijk dat het einde van de wereld zal vallen in de handen van waardige en rechtschapen dienaren van Allah(swt). Zij zullen de leiders worden van de mensen van de wereld en dan zal de islam zegevieren (overwinnen) over alle godsdiensten.

 

Profeet Jezus (vzmh)

Na de verschijning van Imam al-Mahdi (aj) en die van de Dajjal, zal Profeet Jezus (vzmh) naar beneden komen om Imam al-Mahdi (aj) te helpen. Moslims geloven dat Jezus (vzmh) werd neer gezonden als een Profeet van God, maar hij (Jezus) is niet God of Heer, noch de zoon van God. Moslims geloven in tegendeel van onze christelijke broeders niet dat Jezus dood is of ooit gekruisigd is. Wij (moslims) zijn van mening dat hij naar de hemel is verheven, en dat hij zal neerdalen in de tijd van de laatste Imam al Mahdi (aj) om samen met hem alle oorlogen te beëindigen, en vrede en gerechtigheid te brengen in de wereld.

De Profeet van de Islam (vzmh) zei: “Isa bin Maryam zal naar de aarde dalen in de vroege ochtend, versierd in Maharen Deen. Maharen Deen zijn twee stukken kleding van saffraan. Hij heeft een normale huidskleuren zijn haar zal rood, glanzenden dun zijn. Het zal lijken alsof er olie uit zijn haar druipt. Hij zal in het bezit zijn van een wapen waarmee hij het kruis zal breken, een varken zal doden en de Dajjal zal vernietigen. Hij zal de eigendommen van de Imam (aj) herstellen en de mensen zullen hem volgen en hij (Jezus (vzmh)) zal het vizier, de rechterhand, de bewaker en beschermer van de Qaim (aj) van de Nakomelingen van Profeet Mohammed (vzmh) zijn. Hij zal vrede verspreiden in het Oosten en het Westen.“

Na de beschrijving van de plaag van de Dajjal, zegt imam Ali (as): “Op een vrijdag, wanneer de mensen zich klaar zouden maken voor het gebed, zal Isa bin Maryam naar de wereld dalen. Hij zal twee stukken heldere kleding dragen. Zijn haar zal eruit zien alsof er olie vanaf druipt. Hij heeft een elegante gezicht en hij zal enorm lijken op Profeet Ibrahiem (as). Imam al-Mahdi (aj) zal een blik op hem werpen en zeggen: “O Zoon van de kuise dame (Maryam)! U leidt het gebed. Jezus (vzmh) zou antwoorden:’Het leiden van de gebeden is uw goed recht’. Imam al-Mahdi (aj) zal op dat moment naar voren treden en het gezamelijke gebed leiden en Jezus (vzmh) zal achter hem bidden. Jezus (vzmh) zal trouw aan de Imam (aj) toe beloven en wanneer Jezus (vzmh) komt, zal hij de Dajjal zien honen waarna hij (Dajjal) zou smelten als lood“.

Said bin  Jubair heeft overgeleverd van Ibne Abbas dat de Boodschapper van Allah (vzmh) zei: “Mijn kaliefen en opvolgers zijn twaalf personen, de eerste van hen is mijn broer en de laatste van hen mijn over kleinzoon.” Hij werd gevraagd: “O Boodschapper van Allah (vzmh)! Wie is u broer? “Hij antwoordde:”Ali bin Abi Talib (as). “Hij werd gevraagd:” Wie is uw over kleinzoon Hij antwoordde:” Mahdi (aj), wie de aarde zal vullen met rechtvaardigheid en gelijkheid in de tijd wanneer het beladen is met onrecht en onderdrukkingBij Degene in Wiens hand mijn leven is! Zelfs als er één dag over blijft voor de aarde, De Almachtige Allah (swt) zal deze dag verlengen tot mijn zoon, Mahdi (aj) zal verschijnenen Isa (as) bin Maryam zal dalen en het gebed voldoet achter Zijne Eminentie (Imam al-Mahdi (aj). De aarde zal verlicht worden van het oosten naar het westen.“[3]

Abu Amama Bahili vertelde dat de Boodschapper van Allah (vzmh) ons een preek gaf en sprak over de Dajjal en de ellende die hij mee bracht. Toen zei hij: “En de Imam van de mensen is een rechtvaardig en waardig persoon, wie de Mahdi zal zijn. Het zou hem worden verteld om het Fajr (ochtend) gebed te leiden, als hij de Takbir (Allaaho Akbar) reciteert en begint het gebed, zal Isa (Jezus) Ibne Maryam (vzmh) neerdalen. Als Imam al-Mahdi (aj) hem ziet, zal hij hem herkennen. Hij zou langzaam naar achter bewegen tot Isa bin Maryam voor hem zal komen te staan. Maar Isa (vzmh) zal zijn hand op de schouder vam Imam al-Mahdi (aj) leggen en zeggen: “U leidt het gebed, zoals de vestiging van het gebed de jouwe is.”

Isa (vzmh) zal bidden achter Imam al-Mahdi (aj) en na afloop zal hij zeggen: “Open de poorten,” de poorten zullen worden geopend en de Dajjal zal samen met 70000 gewapende Joden verschijnen. Wanneer de Dajjal Profeet Isa (vzmh) zal zien, zal hij (Dajjal) smelten zoals lood smelt in brand of als het ijs, dat oplost in water.”

Muhiyyuddin Arabi zegt: “Weet dat als Imam al-Mahdi (aj) weer verschijnt, alle moslims zullen in een welvarende staat zijn en het volk van God zullen zijn uitnodiging accepteren. Zij zullen hem helpen en zij zullen zijn plaatsvervangers zijn. Verantwoordelijk zijn voor belangrijke functies van zijn regering. Isa bin Maryam (vzmh) zal neerdalen op de witte minaret in het oosten van Damascus, er zal een engel aan zijn rechterhand en een andere op zijn linker meedalen en hij zal Imam al-Mahdi (aj) ontmoeten. ”

Tig overleveringen bewijzen dat Profeet Jezus (vzmh) uit de hemel zal dalen. Hij zal de eed van trouw aflossen in de handen van Imam al-Mahdi(aj) en hem bijstaan ​​in waarheid en rechtvaardigheid.

Andere tekenen en wonderen, zoals de komst van Yamani, het doden van de zuivere ziel (Nafs-e-Zakiyyah), het rijzen van de zon uit het westen, enz. zijn opgenomen in de traditionele bronnen.

Wij hebben afgezien om ze hier te vermelden. Degenen die willen, kunnen verwijzen naar de betrokken boeken.

Hieronder zijn een aantal overleveringen waarvan bijde stromigen, het er met elkaar over eens zijn. Over de komst van Al Mahdi (aj), Profeet Jezus (vzmh) en het gebed wat er zal volgen:

Abu Huraira zei dat de Heilige Profeet zei: Wat zal je conditie zijn wanneer de zoon van Maria (Jezus) zal neerdalen en de Imam (aj) in jullie midden zal zijn.
(Bukhari, Kitab Ahadithil Anbiya, Babu Nuzule Isa; Muslim Babu Nuzu1e Isa; Musnad Ahmad bin Hanbal Marwiyyatu Abi Huraira).

Imam al-Mahdi (aj) zal Profeet Jezus (vzmh) uitnodigen om het gebed te leiden, Profeet Jezus (vzmh) zal het aanbod afslaan en hierop zeggen …
Het is een eer van deze Ummah, om een leider (Imam) te zijn over een natie.
Imam al-Mahdi (aj) zal dan terug gaan, Jezus (vzmh) zal zijn hand op de Imam’s rug leggen en zeggen dat hij (Imam Mahdi) het ​​gebed moet leiden.

Want de iqama is gereciteerd voor jou. Imam al-Mahdi (aj) zal het gebed dan leiden.

Dit reflecteerd op het feit dat Profeet Jezus (vzmh) het gebed niet zal leiden. Imam al-Mahdi (aj) zal het gebed leiden en Profeet Jezus (vzmh) zal hem hierin volgen.

Ja-bir ibn ‘Abdillah zegt: Ik hoorde dat de Boodschapper van Allah (vzmh) zei: “Een samenstel van mijn Oemmah zal onophoudelijk oorlogen voeren in de zaak van rechtvaardigheid en zuiverheid tot de Dag van des Oordeel. Vervolgens zal Jezus (vzmh), de zoon van Maria naar beneden komen. Hun leider zal tegen hem zeggen: ‘Kom en leid ons gebeden. ‘Hij zal zeggen: “aanschouw, iemand van jullie zelf is de leider voor de rest, als een symbool van waardigheid van Allah(vzmh) voor deze Ummah. ”

Al-Sheikh Abu ‘Abdillah Mohammed ibn Yusuf ibn Mohammed al-Sha-fi’i-zegt, Dit is een hasan en sahih traditie, overgeleverd door Muslim in zijn Sahih. Indien de voormalige traditie is onderworpen aan een verschillende interpretatie, is het niet mogelijk om deze traditie te interpreteren op een andere manier, omdat het nadrukkelijk verklaart dat Jezus (as) zal instemmen met de leiding van de Imam van de moslims, die op die dag de Mahdi (aj) zal zijn.

 

Tekenen van Imam al-Mehdi’s (aj) terugkomst

Ontelbare verhalen bevatten de tekens en symbolen van de terugkeer van Imam al-Mahdi (aj) de veel geprezen Sjia geleerden hebben deze overleveringen beschreven onder de tekens en symbolen van de verschijning van Imam al-Mahdi (aj). Hier zullen we dit onderwerp bespreken vanuit een literair oogpunt.

 

1. Belang van tekens en symbolen van het opnieuw verschijnen van Imam (as):
Sinds lange tijd kijken alle moslims in het algemeen ende sjiieten in het bijzonder uit naar de terugkeer van de Imam al-Mahdi (aj). Het is ongetwijfeld een vaststaand feit, zoals de Dag des Oordeels waarvoor geen vasttijdstip of periode is bepaald. Alleen Allah (swt) weet dit, en wij zijn onwetend. Wij als mensheid moeten onze aandacht richten op de tekens die kenmerkend zijn voor de komst van onze Imam (aj)Het is immers van belang om te onderzoeken en om uiteindelijk uit te vinden wat de onderscheidingen zijn tussen deze signalen voor de terugkeer van Imam (aj). We kunnen aannemen op basis van de bovengenoemde indicatie (niet zeker) dat de tijdenperiode niet ver zullen zijn. Doordat de komst van imam al-Mahdi (aj) nabij is, is het van groot belang om onze aandacht te schenken aan deze tekenen:

2. Twee-verdeling signalen

Er zijn twee soorten groepen signalen, die kenmerkend zijn voor de komst van de Imam (aj). Sommige van de tekenen verteld door de afstammelingen van de Heilige Profeet(vzmh) zijn onveranderlijk, terwijl sommige van hen onbestandig zijn. Tekenen die zeker zullen gebeuren worden ‘hatmiyat’ genoemd, deze zijn door de voorvaderen van Imam al-Mahdi (aj) overgeleverd.

Imam Jafar al-Sadiq(as) heeft gezegd dat vijf tekens voor de verschijning van Hazrat alQaim (aj) zullen verschijnen:

1-Het verschijnen van Yemani,
2-Opstand van Sufyani,
3-Geheimzinnige stem,
4-Moord opeen vroom man tussen Safah en Marwa,
5-Het zinken van het leger van Sufyani’s tussen Mekka en Medina op een plaats die bekend staat als Baiza.(1)

Volgense en andere overlevering zijn er volgens Imam Jafar al-Sadiq (as) andere tekenen, zoals de verdeling van de Bani Abbasin verschillende groepen en mysterieuze handen vanuit de hemel die te zien zullen zijn (2). Dit zijn niet Hatmiat, wat inhoudt dat deze tekens waarschijnlijk zullen gebeuren maar dat er ook een mogelijkheid is dat ze niet zullen gebeuren. Er moet dus niet op gerekent worden dat de ‘niet hatmiyat’ moeten plaatsvinden voordat Hujet al-Mahdi (aj) zal terugkeren.

(1) Behaarul Anwaar, vol. 52, pg. 254
(2) Behaarul
Anwaar, vol 52, pg 206

Veel van deze ‘niet hatmiyat’ hebben tegewoordig al plaatsgevonden. Hieronder is een lijst vermeld met een aantal ‘niet hatmiyat’:

*Het gebed zal worden verwaarloosd.
*Vertrouwen zal worden geschonden.
*Mensen zullen plotseling sterven.
*Leugens zullen worden beschouwd als waarheid.
*Het spreken van een leugens zal vaak voorkomen.
*
Oplichters zullen worden vertrouwd.
*Het leven zal niks waardig worden.
*Religie 
zal worden verkocht voor deze wereld.
*
Familiebanden zullen worden verbroken.
*Geduld zal verloren gaan.
*Linnen kleding zal worden gedragen door mannen.
*Bedrogen fraude zal veelvoudig voorkomen.
*
Echtscheidingen zal dagelijks voorkomen.
*
Mensen zouden doel bewust zichzelf betrekken bij gevaarlijke sporten en activiteiten.
*Schaamteloze en naakte mensen zullen als leiders worden beschouwen.
*Mannen zullen vrouwen beginnen te imiteren.
*Vrouwen zullen mannen beginnen te imiteren.
*Zakaat zal worden beschouwd als een belasting.
*Kinderen zullen ongehoorzaam zijn naar hun ouders toe.
*Moeders zullen hard worden behandeld.
*De Koran zou worden gereciteerd in zingende tonen.

 

Dajjal

De Dajjal word beschreven als een individu waarvan de Profeet (vzmh) heeft gezegd: hij zal verschijnen als het einde van de wereld nadert.

Het volgende verhaal over Dajjal (antichrist) is van Shaykh Saduq’s Kamaaluddin wa Tamaamun Ni’ma.(hoofdstuk 47)

1. Overgeleverd aan ons door Mohammed bin Ibrahim bin Ishaq (ra) dat hij zei: Overgeleverd aan ons bij Abdul Aziz bin Yahya Jaludi in Basra: Overgeleverd aan ons bij Husain bin Maaz: Overgeleverd aan ons bij Qais bin Hafs: Overgeleverd aan ons bij Yunus bin Arqam van Abi Yasar Shaibani van Zahhak bin Muzahim van Nazaal bin Sabra dat hij zei: ··”Amirul Momineen Ali Ibne Abi Talib (a.s.) gaf ons een preek, hij prees Allah, de Almachtige en Sublieme, aanroep zegeningen van de Heilige Profeet en zijn nageslacht (a.s.). Toen zei hij drie keer:

‘Vraag me, o mensen, voordat jullie me verliezen.’

Sa’sa bin Sauhan stond op en vroeg met respect, ‘O Amirul Momineen, wanneer zal de Dajjal verschijnen?’ Imam (as) zei: ‘Ga zitten, de Almachtige Allah heeft je gehoord en de Almachtige is op de hoogte van je intentie. Bij Allah, degene die hier gevraagd wordt heeft niet meer kennis dan de vrager. Er zijn een aantal tekenen en aspecten die één voor één achter elkaar zullen komen, als een stap die na de andere volgt. Als je wilt kan ik u hierover informeren. “Ja, graag, O Amirul Momineen (a.s,)”, aldus de verteller.

De Imam (as) zei: “Weet dat deze tekens als volgt zijn:

Wanneer mensen het gebed zullen vergeten, wanneer vertrouwen word geschonden, liegen zou worden beschouwd als rechtmatig en wanneer Woekerwinst (rente) alledaags gaat worden. Wanneer smeergeld zal heersen, Hoge gebouwen zullen worden gebouwd, Religie zal worden verkocht in ruil voor wereldse winsten, Dwazen zullen aan de macht komen, Advies zal worden ingewonnen bij vrouwen, Huwelijken zullen gemakkelijk worden afgebroken, Seksuele verlangens zullen treden op grote schalen, Bloedvergieten zal worden beschouwd als een kleine zaak. Verdraagzaamheid zal worden gezien als zwakte en onderdrukking zal worden beschouwd als een kwestie van trots. Koningen en heersers zullen zondaars en overtreders zijn. Ministers zullen leugenaars zijn. Het publiek zal oneerlijk zijn. De reciteurs van de Koran zullen zondaars zijn. Vals getuigenis zal aanvaardbaar worden. Zonden zouden openlijk worden vastgelegd. Het leggen van valse beschuldigingen zal een allerdaagse zaak zijn. Het begaan van zonde’s en rebelie zal zijn alledaags zijn. Er zal neer worden gekeken op de Koran. Moskeeën zullen gedecoreerd worden. Minaretten zullen worden verhoogd. Slechte mensen zullen gezien worden als eerwaardig. Harten zullen ver van elkaar zijn. Eden en beloften zullen gemakkelijk gebroken worden. Dat wat is beloofd zal voorspoedig komen. Zucht naar rijkdom zal mannen dwingen om vrouwen als partners in hun business te laten deelnemen. Stemmen van de zangers zullen ​​hoog klinken en zij zullen veel publiek hebben. Het lagere volk zal leiding hebben over de gemeenschap. Zangers en zangeressen zullen worden geboekt tegen betaling. De mensen van die tijd zullen de mensen uit het verleden(geschiedenis) vervloeken. Vrouwen zullen paard rijden. Vrouwen zullen lijken op mannen en mannen zullen lijken op vrouwen. Getuigen zullen getuigen zonder dat erom gevraagd wordt, andere mensen zullen zonder erkenning van de waarheid (en in andere dan religieuze zaken) deelnemen en getuigen. Deze wereld zal voorrang krijgen boven het hiernamaals. Blijkbaar zullen de mensen als wolven zijn, maar hun harten zullen rotter zijn dan een lijk. Ze zullen stinken en bitter zijn dan aloë. Op dat moment zal een ieder roepen: ‘Schiet op, schiet op.’ Op dat moment zal de Baitul Maqdas de beste plek zijn om te wonen. Er zal een tijd aanbreken dat iedereen zal wensen om te wonen in de Baitul Maqdas. ”

Sabah bin Nubatah stond op en zei: O Maula! Wie zou de Dajjal zijn? Hij antwoordde: ‘De naam van de Dajjal is Saeed bin Saeed. Het is een zonde voor degene die zijn komst zullen ondersteunen en geluk voor degene die zich tegen zijn komst zullen verzetten. Hij zal komen uit Yahoodiya, een dorp in Isfahan. Hij zal blind zijn aan zijn rechteroog. Het linkeroog zit op zijn voorhoofd als een bebloed stuk, dat glinstert als de ochtendster. Op zijn voorhoofd zou: ‘Kafir’ (ongelovige) staan. Dit zal zowel voor alfabeten als voor de analfabeten leesbaar zijn. Hij zal in de zeeën springen, de zon zal hem volgen, een berg van rook zal aan hem vooraf gaan en een witte berg zal hem volgen. In die tijden (van hongersnood) zal deze berg verward worden met een berg van voedsel (brood). Hij zal een witte ezel bereiden. Een stap van de ezel zal een mijl zijn. Alle bronnen of putten die hij bereikt, zullen voor altijd opdrogen. Hij zal hardop roepen en dit zal hoorbaar zijn voor alle mensen, duivels en djins in het oosten en het westen. Hij vertelde zijn vrienden: Ik ben degene die alles geschapen heeft en toen gevormd. En ik schatte en begeleidde. Ik ben uw Heer. Die vijand van Allah zal een leugenaar zijn. Hij is een eenogige man met menselijke behoeften die op deze wereld rond zal lopen terwijl uw Heer niet eenogig is noch behoefte heeft aan voedsel(menselijke behoeftes). Bij Allah is lopen niet van toepassing noch zal Hij achteruit gaan. Hij staat boven alles. Weet dat het grootste deel van zijn volgelingen personen zullen zijn met onwettige geboorte en ze zullen een groen hoofddeksel dragen. De Almachtige Allah zal hem verdrijven op een vrijdag op de Uqbah Afeeq. (Drie uren zullen verstreken zijn na de avond.) In de handen van een persoon achter wie Profeet Isa (vzmh) zal bidden. Weet dat! Nadat dit gebeurd is, zal er een grote gebeurtenis plaatsvinden. ”

Dus vroegen we: O Amirul Momineen (as), wat zou dat zijn? Hij antwoordde: “Daabbatul Arz zal ​​vanuit Mt. Safa komen. Hij zal in het bezit zijn van de (gelakte) ring van de Profeet Sulaiman (vzmh). Wanneer de ring het gezicht van een ware gelovige aanraakt, zal de ring de persoon markeren als een ware gelovige en wanneer het een gezicht van een ongelovige aanraakt zal dezelfde ring merken dat dit een ongelovige is en de persoon bestempelen als een ongelovige. Zelfs zo dat de gelovige zal zeggen tegen de ongelovige, “De hel is gewijd voor u, o ongelovige.” En de ongelovige zal zeggen tegen de gelovige, “Tooba (vergiffenis) is gewijd voor u, o gelovige. Helaas! Was ik maar net als jou zo succesvol en enthousiast op deze dag. ”

Dus toen de Daabba zijn hoofd omhoog heft zou hij, met de toestemming van Allah, de Almachtige en Sublieme kunnen zien wat aanwezig is tussen het oosten en het westen. Nog een teken van het einde van de wereld is het moment dat de zon zal stijgen van het westen (ipv het oosten). Op dat moment zal de tijd voor berouw voorbij zijn, er zal geen enkel berouw meer geaccepteerd worden. Noch zou een (goede of slechte) daad stijgen naar de hemel zoals vermeld: Zijn geloof zal elke ziel raken, zelf diegene die voorheen niet geloofden.

Toen zei Amirul Momineen (as): “Vraag me niet naar de voorwaarden. Dit is een bezworen verklaring dat ik gemaakt heb met mijn geliefde, ik zou hier niemand over informeren behalve mijn nakomelingen (Ahlalbayt (as)). ”

Nazaal bin Sabra zegt dat hij Sa’sa bin Sauhan vroeg wat Amirul Momineen (a.s.) bedoelde met dit. Hij antwoordde: “O Ibne Sabra, hij is dezelfde persoon achter welke profeet Jezus (vzmh) zou bidden.Hij zal de twaalfde afstammeling zijn (van de Ahlalbayt (as)) en hij zou de negende afstammeling van Husein bin Ali (as) zijn.Hij zou degene zijn voor wie de zon zou stijgen van uit het westen en hij zal verschijnen tussen de Rukn en Maqaam. Hij zal de aarde zuiveren en hij zal de rechtvaardigheid in deze wereld stabiliseren. Niemand zou meer in staat zijn om een ander te onderdrukken.

Dus geliefde van Amirul Momineen(as), de Boodschapper van Allah(vzmh) hadeen eed dat hij niemand zal informeren over degebeurtenissen, behalve aan zijn gezuiverd nakomelingen (Ahlalbayt ((as)).

Abu Bakr Muhammad bin Umar bin Uthman bin Fadl Uqaili Faqih vertelde ons dat: Overgeleverd aan ons Abu Amr Mohammed bin Ja’far bin Muzaffar, en Abdullah bin Mohammed bin Abdur Rahman ar-Raazi, en Abu Saeed Abdullah bin Mohammed bin Musa bin Kaab Saidani, en Abul Hasan Muhammad bin Abdullah bin Subaih Jauhari, dat zij zeiden: Overgeleverd aan ons door Abu Yaala bin Ahmad bin Muthanna Mausili van Abdul Ala bin Hammad Narsi van Ayyub van Nafe van Ibne Umar dat de Boodschapper van Allah (vzmh) de zelfde traditie vertelde.

2. Overgeleverd aan ons door Aboe Bakr Mohammed bin Umar bin Uthman bin Fadl Uqaili Faqih via deze keten van overleveraars van zijn Mashayakhs van Abi Yala Musili van Abdul Alaa bin Hammad Narsi van Ayyub van Nafe van Ibne Umar dat hij zei:

“Op een dag bad de Boodschapper van Allah (vzmh) het ochtendgebed met zijn metgezellen. Daarna stond hij op, vergezeld door zijn metgezellen bereikten ze een huis in Medina en klopte ze op de deur. Een dame opende de deur en vroeg: Wat wilt u, Abul Qasim? De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: O Abdullah’s moeder sta mij toe om naar Abdullah gaan. Ze zei: “O Abul Qasim, wat wilt u van Abdullah? Bij Allah, hij heeft zijn verstand verloren en hij praat tegen zichzelf. Hij werkt me tegen in een zeer belangrijke zaak.” De Heilige Profeet (vzmh) zei: “Laat mij hem zien.” Abdullah’s moeder zei:” Bent u bereidt om hem te ontmoeten op eigen risico?” Hij antwoordde positief. Ze zei: “Kom.” Dus hij ging het huis binnen en trof Abdullah bedekt met een sjaal, rillend en in zichzelf mompelend aan. Ze vertelde hem stil te zijn en te gaan zitten. Toen zei ze: “Dit is Mohammed. Hij is gekomen voor jou.” Dus hij zweeg en ging rechtop zitten. De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: “Wat is er mis met hem?” Waarop Abdullah riep:” Moge Allah’s vloek op hem zijn. Als hij me laat kan ik u vertellen of hij dezelfde is.” Na dit gehoord te hebben zei de Heilige Profeet (vzmh): “Wat kan je zien?” Hij antwoordde: “Ik kan waarheid en leugens zien en ik kan een troon op het water zien.” De Boodschapper van Allah (vzmh) zei:” Getuig je de eenheid van Allah en dat ik de boodschapper ben?” Abdullah antwoordde:”In plaats hiervan, getuig jij de eenheid van Allah en dat ik de boodschapper ben! Allah (swt) heeft jou niet meer waardig gemaakt dan ik voor dit!”

De volgende dag bad de Boodschapper van Allah (vzmh) weer het ochtendgebed met zijn metgezellen. Daarna stond hij op en zijn ze weer naar een huis gegaan, daar klopten ze weer een deur. Een vrouw opende de deur en zei: “Kom binnen.” Ze zagen dat hij op de top van een dadelpalm, een lied aan het zingen was. Zijn moeder zei: “Hou je mond en kom naar beneden! Dit is Mohammed en hij is gekomen om je te ontmoeten.” De man zweeg. De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: “Wat is er met hem gebeurd?” Waarop de man antwoorde:” Moge Allah’s vloek op hem zijn. Als hij me laat kan ik u vertellen of hij dezelfde is.”

Op de derde dag bad de Boodschapper van Allah ( vzmh ) weer het ochtendgebed met zijn metgezellen. Daarna stond hij op en ze kwamen naar het huis. De Profeet ( v.z.m. ) zag dat hij bad met een schaap. Zijn moeder zei: Houd het stil. Dit is Mohammed ( vzmh ) en hij is gekomen om je te ontmoeten. Hij werd rustig en ging zitten. Op die dag werden er enkele verzen van Surah Dukhan (Vers ‘Rook’) geopenbaard. De Profeet ( vzmh) had de verzen gereciteerd in het gebed die dag. De Profeet ( vzmh ) vroeg hem nogmaals:” Getuig je de eenheid van Allah en dat ik de boodschapper ben?” De man antwoordde: ”In plaats hiervan, getuig jij de eenheid van Allah en dat ik de boodschapper ben! Allah(swt) heeft jou niet meer rechtvaardiger gemaakt dan ik voor dit!”

De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: Ik heb iets voor je verzwegen. Vertel me wat is het? Hij antwoordde: “Rook. Rook.” De Heilige Profeet (v.z.m.) zei: “Houd het stil, en vergeet niet dat je niet verder kan gaan voordat jouw tijd aanbreekt en je zult niet reiken naar het geen waar toe u streeft. En u zult alleen krijgen wat voor u is verordend”.

Toen vertelde hij zijn metgezellen: O mensen, Allah, de Almachtige en Sublieme zou niet een profeet sturen zonder dat hij zijn volk voor Dajjal zal waarschuwen en Allah, de Almachtige en Sublieme houdt hem in leven tot jullie tijd. Als je twijfelt over hem, onthoud dat uw Heer niet eenogig is. Inderdaad de Dajjal zou schrijlings zitten op een ezel en de afstand tussen de twee oren van de ezel zal een mijl zijn. Hij wordt vergezeld met het Paradijs en de Hel en een berg van brood en een stroom van water. De meeste van zijn volgelingen zullen Joden, vrouwen en onwetenden zijn. Hij zal over de hele aarde zwerven, behalve voor de Heilige Kaaba in Mekka en de Moskee van de Profeet in Medina. ”

 

Wat er gebeurt met de Imam (aj) na zijn komst

Het is niet duidelijk hoe Imam al-Mahdi (aj) zal sterven. Sommige verhalen geven aan dat een bebaarde vrouw uit Bani Tamim, met de naam van “Saeeda” uiteindelijk de Imam (aj) zal vermoorden. Het blijkt, uit een aantal overleveringen, dat de tijd tussen de terugkeer en martelaarschap van de Imam (aj) 9 jaar zal bedragen. Andere verhalen/overleveringen zeggen dat hij ongeveer negentien of zeventig jaar na zijn komst vermoordt zal worden. De overleveringen waarin staat dat de Imam (aj) na negentien jaar vermoordt zal worden zijn het meest betrouwbaar verklaard. Zodra de Imam (aj) gemarteld zal worden, zal zijn voorvader Imam Husain (as) opgewekt worden en hij zal het gebed dat geboden wordt voor het overlijden van Imam al-Mahdi (aj) leiden. Dit is wanneer de “Raj’ah” (terugkeer) begint.

Hoe dan ook, de geleerden moeten al deze overleveringen onderzoeken en bepalen welke echt zijn en welke niet. Op deze manier zullen we een duidelijker beeld van de gebeurtenissen die zullen plaatsvinden en de details die Imam al-Mahdi (aj) omringen krijgen. In de tussentijd moeten we ons voorbereiden op zijn terugkeer door vast te houden aan ons geloof, het creëren van een relatie met onze geliefde Imam (aj), en de voorbereiding van de voorwaarden voor zijn terugkeer.

 

Tekenen voor Qiyamah (Dag Des Oordeels)

De Heilige Profeet (vzmh) heeft gezegd dat tien tekens zullen verschijnen voor Qiyamah.

Hudhaifa bin Usaid al-Ghifari zei:” De Heilige Profeet (vzmh) kwam een keer naar ons toe terwijl wij aan het praten waren. Hij vroeg ons waar we het over hadden. Wij zeiden: “We hebben het over Qiyamah”. De Heilige Profeet (v.z.m.) zei: “Voorwaar, de Qiyamah) zal niet komen totdat je de tien tekenen zult zien. De Heilige Profeet (vzmh) beschreef de tekenen als volgt:

(1) De Rook
(2) Dajjal
(3) Dabbat’ul-Ardh​ (neergaan van de aarde)
(4) De opkomst van de zon vanuit de plaats waar de zon normaal gesproken onder gaat;
(5) De terugkomst van Jezus (vzmh), zoon van Maria
(6) Gog en Magog
(7) Drie Land scheuren, één in het oosten
(8) Één andere in het Westen
(9) En één in het Arabische schiereiland
(10) en de laatste van de tekens zal een Vuur zijn, dat zal verschijnen uit Jemen, dit vuur zal de mensen leiden naar hun Mahshar (de verzamelplaats in de Qiyamah)”.

[su_divider]

Bronnen:

al-islam.org

maaref-foundaton.com

duas.org

discovershiaislam.blogspot.co.uk

ziaraat.org

theyamaniark.com

 

Boeken en Geleerden:

-A brief history of the fourteen infallibles, p. 159-166

-The Life of Imam al-Mahdi By: Allama Baqir Sharif al-QarashiTranslation by: Sayyid Athar Husain S.H. Rizvi

-Shaykh Saduq’s Kamaaluddin wa Tamaamun Ni’ma. Chapter 47 Narration regarding Dajjal (anti-Christ)

-Kamaaluddin by Shaykh Saduq, Vol 2, Ch 47, Hadith 1

-Ghayatul Maraam, Pg. 697 quoted from Tafsir of Thalabi
-Iqdud Durar, Tradition 352
-Faraidus Simtain, Ghayatul Maraam, Pg. 43

-Al-Mahdi al-Maood, 2/236, quoted from Al-Malahim wal Fitan 2/110
-Al-Futuhat-e-Makkiyyah

-Sayed Mohammad Baqer Al-Qazwini

Bronnen van ahlu-soennah broeders:

Sahih al-Tirmidhi, v2, p86, v9, pp 74-75

Sunan Abu Dawud, v2, p7

Musnad Ahmad Ibn Hanbal, v1, pp 84,376; V3, p63

al-Mustadrak ala al-Sahihayn, by al-Hakim, v4, p557

Jami’ al-Saghir, by al-Suyuti, pp 2,160

al-Urful Wardi, by al-Suyuti, p2

al-Majma’, by al-Tabarani, p217

Tahdhib al-Tahdhib, by Ibn Hajar al-Asqalani, v9, p144

Fat’h al-Bari fi Sharh Sahih al-Bukhari, by Ibn Hajar Asqalani, v7, p305

al-Sawa’iq al-Muhriqah, by Ibn Hajar al-Haythami, Ch. 11, section 1, p249

al-Tathkirah, by al-Qurtubi, p617

al-Hawi, by al-Suyuti, v2, pp 165-166

Sharh al-Mawahib al-Ladunniyyah, by al-Zurqani, v5, p348

Fat’h al-Mugheeth, by al-Sakhawi, v3, p41

Kanz al-Ummal, v7 P186

Iqd al-Durar Fi Akhbar al-Mahdi al-Muntadhar, v12, Ch. 1,

al-Bayan fi Akhbar Sahib al-Zaman, By Ganji al-Shafi’i, Ch. 12

al-Fusool al-Muhimmah, by Ibn Sabbagh al-Maliki, Ch. 12

Arjahul Matalib, by Ubaidallah Hindi al-Hanafi, p380

Muqaddimah, by Ibn Khaldoon, p266

Share.

About Author

Wij zijn tot uw dienst! Deel deze informatie a.u.b. met uw vrienden en familie. Heeft u een vraag, opmerking of een klacht? Stuur ons via de contactformulier een email. Wij zullen het snel beantwoorden, Dank U!

Comments are closed.