Waarom werd Sayyeda Fatima(A) in de nacht begraven?

0

In de naam van Allah (swt), de Barmhartige de Meest Genadevolle,

Waarom werd Sayyeda Fatima(A) in de nacht begraven?
Een Soenni:
De reden dat Sayyeda Fatima(A) in de nacht werd begraven was omdat ze aan
Asma’ Bint Umays had gezegd dat zij niet wilt dat de lengte van haar lijk door ‘’Niet-
Mahram’s’’ gezien wordt!
Antwoord:
Begraven worden in de nacht zonder Abu Bakr en Umar te informeren, en een
geheime graf, zijn verborgen waarheden die vele boodschappen in zich heeft. Wat was er
gebeurd dat Sayyeda Al-Zahra(A) haar historische testament met zo een boodschap
eindigde?! Het is niets anders dan het uiten van woede tegen haar vijanden, en in feite het
stellen van een aantal vragen voor de ogen van historici en de toekomstige mensen zodat ze
zich afvragen; Waarom is de graf van Sayyeda Fatima(A) geheim en verborgen? En Waarom
werd de dochter van de heilige Profeet(S) in de nacht en in het geheim begraven?! En waarom
ging Imam Ali(A) voor haar lichaam bidden (Salat al Mayyit) zonder Abu Bakr en Umar te
informeren? En zo veel andere vragen..
Hoe kan het dat iemand die de opvolger en Khaliefa van de Profeet(S) claimt te zijn, niet
waardig is om voor haar (Salat al Mayyit) te bidden? Voorwaar Sayyeda Al-Zahra(A) heeft in
haar testament aangegeven om in de nacht begraven te worden zonder ook maar Een van die
personen die haar onderdrukt hebben te informeren. En dit is het beste bewijs voor de Shi’ah
om te bewijzen dat
As-Siddieqah Ash-Shahiedah(A)
deze wereld verliet terwijl zij onderdrukt
was, en dat ze nooit tevredenheid heeft getoond over degenen die haar onderdrukt hebben.
Er zijn vele overleveringen van Shi’ah en Soenni om dit te bewijzen, wij zullen maar een aantal daarvan citeren.
Begrafenis in de nacht in de Soenni overleveringen
Al-Bukhari schrijft:
وَعَاشَتْ بَعْدَ النبي صلى اﷲ علیه وسلم سِتَّ ةَ أَشْھُرٍ فلما تُ
وُفِّ یَتْ دَفَنَھَا زَوْجُھَا عَلِيٌّ لَیْلًا ولم يُؤْذِنْ بھا أَبَا بَكْرٍ وَصَلَّ ى علیھا
.
Sayyeda Fatima(A) leefde tot zes maanden na de Profeet(S). Wanneer ze overleed, begraafde
haar echtgenoot Ali(A) haar in de nacht en hij informeerde Abu Bakr NIET hierover.
– Sahih Al-
Bukhari V. 4, P. 1549, Hadith 3998, Kitab al Maghazi, Bab Ghazwat Khaybar, onderzocht door Dr. Mostafa Dib Al Bagha, Uitgever: Dar
Ibn Kathir, Al Yamamah in Beirut, 3
e
Print in 1987.

Ibn Qutaybah Al-Dynawari schrijft:
وقد طالبت فاطمة
رضي اﷲ عنھا أبا بكر رضي اﷲ عنه بمیراث أبیھا رسول اﷲ صلى اﷲ علیه وسلم فلما لم يعطھا إياه حلفت
لا تكلمه أبدا وأوصت أن تدفن لیلا لئلا يحضرھا فدفنت لیلا
.
Fatima(A) eiste van Abu Bakr haar vaders erfenis op, hij accepteerde dit niet. Zij zwoer niet
meer met hem (Abu Bakr) te praten en maakte een testament om in de nacht begraven te
worden zodat hij (Abu Bakr) bij de begrafenis niet aanwezig kan zijn.
– Al-Dynawari, Abu Muhammad
Abdullah Ibn Muslim Ibn Qutaybah (Overleed in 276 Hijri), Ta’wil Mukhtalif Al-Hadith, V. 1, P. 300, Onderzoeker: Muhammad Zuhri Al-
Najjar, Uitgever: Dar Al-Jyl in Beirut, 1393 Hijri – 1972.
Abdul-Razzaq Al-San’ani schrijft:
عن بن جريج وعمرو بن دينار أن حسن بن محمد أخبره أن فاطمة بنت النبي صلى اﷲ علیه وسلم دفنت باللیل قال فرَّ بِھَا
علـــي مـــن أبـــي بكـــر أن يصـــلي علیھـــا كـــان بینھمـــا شـــيء
Fatima(A) dochter van de Profeet(S) werd in de nacht begraven zodat Abu Bakr niet voor
haar kon bidden, Omdat er iets aan de hand was tussen hun.
Verder schrijft hij:
عبد الرزاق عن بن عیینة عن عمرو بن دينار عن حسن بن محمد مثله الا أنه قال اوصته بذلك
Van Hassan Ibn Muhammad is het zelfde overgeleverd; behalve dat er in deze overlevering
staat dat Fatima(A) dit zelf in haar testament wilde.
– Al-San’ani, Abu Bakr Abdul-Razzaq Ibn Hammam
(Overleed in 211 Hijri), Al-Musannaf, V. 3, P. 521, Hadith 6554 en Hadith 6555, Onderzoeker: Habib Al-Rahman Al-A’dhami, Uitgever:
Al-Maktab Al-Islami in Beirut, 2
e
Print, 1403 Hijri.
Ibn Battal in de Sharh (Uitleg) van Al-Bukhari schrijft:
أجاز أكثر العلماء الدفن باللیل
ودفن علىُّ بن أبى طالب زوجته فاطمة لیلاً، فَرَّ بِھَا من أبى بكر أن يصلى علیھا، كان بینھما شىء
Meeste geleerden hebben toegestaan om een lijk in de nacht te begraven. Ali Ibn Abi Talib(A)
heeft haar echtgenoot Fatima(A) in de nacht begraven zodat Abu Bakr niet voor haar kon
bidden; Want er was iets aan de hand tussen hun.
– Ibn Battal Al-Bakri Al-Qurtubi, Abul-Hassan Ali Ibn Khalf Ibn
Abdul-Malik (Overleed in 449 Hijri), Sharh Sahih Al-Bukhari, V. 3, P. 325, Onderzoeker: Abu Tamim Yaser Ibn Ibrahim, Uitgever:
Maktabat Al-Rushd in Riyadh van Saudi Arabie, 2
e
Print 1423 Hijri – 2003.
Ibn Abil-Hadid Al-Mu’tazili in overlevering van Jahiz (Overleed in 255 Hijri) schrijft:
وظھــرت الشــكیة، واشــتدت الموجــدة، وقــد بلــغ ذلــك مــن فاطمــة
)
علیھــــا الســــلام
(
أنھــــا أوصــــت أن لا يصــــلي علیھــــا أبوبكــــر
De aanklacht en ontevredenheid van Fatima(A) was in die mate dat ze in haar testament zei
dat Abu Bakr niet voor haar mag bidden.
– Ibn Abil-Hadid Al-Mada’ini Al-Mu’tazili, Abu Hamed Izzuddin Ibn
Hibbatullah Ibn Muhammad Ibn Muhammad (Overleed 655 Hijri), Sharh Nahjul Balagha, V. 16, P. 157, Onderzoeker: Muhammad Abdul-
Karim Al-Namri, Uitgever: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah in Beirut – Libanon, 1
e
Print 1418 Hijri – 1998.

En op een andere plaats schrijft hij:
وأما إخفاء القبر، وكتمان الموت، وعدم الصلاة، وكل ما ذكره المرتضى فیه، فھو الذي يظھر ويقوي عندي، لأن الروايات به أكثر
وأصح من غیرھا، وكذلك القول في موجدتھا وغضبھا
.
Verborgen houden van de graf en geheimhouding van haar dood en het niet bidden (door Abu
Bakr en Umar), en alles wat Al-Sayyed Al-Murtadha heeft gezegd bevestig ik; Omdat de
overleveringen als bewijs hiervoor meer en naukeriger zijn, verder zijn de gezegdes over haar
woede volgens mij juister dan andere gezegdes.
– Sharh Nahjul Balagha, V. 16, P. 170.
Begravenis in de nacht in de Shi’ah overleveringen
Alhoewel de reden voor de testament van Sayyeda Al-Zahra(A) voor de Shi’ah duidelijk is en
hierover een consensus bestaat, zullen we het houden op een overlevering en een gezegde.
Sheikh Al-Sadouq(RA) over de reden van de begrafenis in de Nacht:
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ هِ علیه السلام لِأَيِّ عِلَّ ةٍ
دُفِنَتْ فَاطِمَةُ
علیھا السلام
بِاللَّ یْلِ وَ لَمْ تُدْفَنْ بِالنَّ ھَارِ قَا
لَ لِأَنَّ ھَا أَوْصَتْ أَنْ لا يُصَلِّ يَ عَلَیْھَا رِجَالٌ
الرَّ جُلانِ
Ali Ibn Hamza vroeg aan Imam al-Sadeq(A): Waarom werd Fatima(A) in de nacht begraven
en niet in een dag? Imam(A) zei: Fatima(A) had een testament gemaakt om haar in de nacht te
begraven zodat die twee (Abu Bakr en Umar) voor haar niet kunnen bidden.
– Al-Sadouq, Abu Ja’far
Muhammad Ibn Ali Ibn Al-Husayn (Overleed in 381 Hijri), Ilaal Al-Sharaye’, V. 1, P. 185, Onderzoeker: Al-Sayyed Muhammad Sadeq
Bahr Al-Ulum, Uitgever: Manshurat Al-Maktabat Al-Haydariya Wa Matba’atiha in Al-Najaf Al-Ashraf, 1385 Hijri – 1966.
De auteur van Al-Madarek zegt:
إنّ سبب خفاء قبرھا
علیھا السلام
ما رواه المخالف والمؤالف من أنھا
علیھا السلام
أوصت إلى أمیر المؤمنین
علیه السلام
أن
يدفنھا لیلا ل
ئلا يصلي علیھا من آذاھا ومنعھا میراثھا من أبیھا
صلى اﷲ علیه وآله وسلم
De reden voor het geheim zijn van de graf van Fatima(A) zoals overgeleverd door opponenten
en voorstanders is omdat zij(A) in haar testament aan Amir Al-Mu’mineen(A) wilde om haar
in de nacht te begraven, zodat degenen die haar gekweld hadden en van de erfenis van haar
vader hadden beroofd, voor haar niet kunnen bidden.
– Al-Musawi Al-Ameli, Al-Sayyed Muhammad Ibn Ali
(Overleed in 1009 Hijri), Madarek Al-Ahkam Fi Sharh Sharaye’ Al-Islam, V. 8, P. 279, Onderzoek en Uitgave: Mo’asssasat Al Al-Bayt(A)
Li Ehya’ Al-Turath, 1
e
Print, 1410 Hijri.
Conclusie
Gezien de bestaande documenten en de bekentenissen van grote Soenni geleerden, was de
begrafenis in de nacht een testament van Sayyeda Fatima Al-Zahra(A) zodat degenen die haar
onderdrukt hadden niet voor haar konden bidden, en hiermee dus haar woede tegen de
berovers van de Khilafah onsterfelijk gemaakt.
Share.

About Author

Comments are closed.