De geschiedenis van de begraafplaats van Jannat Al-Baqi (Medina)

0

In de Naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle,

 

Op de achtste dag van Shawwal, woensdag, in het jaar 1345 AH (21 april 1925), werden de mausolea in Jannatul Al-Baqi (Medina) gesloopt door  koning Ibn Saud.

In 1925, sloopte de koning Ibn Saud  ook de graven van de heilige personen in Jannat Al-Mualla (Mekka). In Jannat Al-Mualla zijn de moeder, vrouw, grootvader en andere voorouders van Heilige profeet (vrede zij met hem) begraven.

De vernietiging van de heilige plaatsen in Hijaz (Arabië)  zet zich vandaag de dag voort door de Saoedische wahhabisten.  Het Wahabisme is een en extreme sekte die de islam wilt vertegenwoordigen en  bekend staat in het steunen van terrorisme. Het idee achter deze operatie is om de islamitische erfenis uit te roeien en het systematisch  te verwijderen van al zijn sporen. De reden voor dit idee is dat moslims in de toekomst geen band meer moeten hebben met hun religieuze geschiedenis.

 

De oorsprong van Al-Baqi

Letterlijk betekent Al-Baqi : de tuinboom. Het staat ook wel bekend als Jannat Al-Baqi vanwege zijn heiligheid. Veel familieleden en metgezellen van de Heilige Profeet (vrede zij met hem) zijn in Jannat Al-Baqi begraven. In Baqi zijn Imam Hasan ibn Ali (2e Imam), Imam Ali Ibn Al-Hussein (4e imam), Imam Muhammad ibn Ali (5e Imam) en Imam Ja’far ibn Muhammad (6e imam), vrede zij met hen, begraven.

De eerste metgezel die begraven is in Al-Baqi was Uthman Ibn Madhoon (ra). Hij overleed op de derde dag van de islamitische maand shabaan in het derde jaar van Hijrah (immigratie). De profeet beval om een paar bomen te kappen en in het midden van Al-Baqi begroef de Heilige profeet (vrede zij met hem) zijn geliefde metgezel.

11781712_1602536956662072_2692849549180593099_n

De jaren daarop overleed de zoon van de Heilige profeet (vrede zij met hem) Ibrahim op jonge leeftijd. Hij werd door de profeet (vrede zij met hem) ook in Al-Baqi begraven. De mensen van Medina begonnen die plaats te gebruiken om hun eigen doden te begraven. De profeet (vrede zij met hem) begroette de mensen die in Al-Baqi werden begraven door te zeggen:

‘Vrede zij met u, O verblijfplaats van de gelovigen! Als Allah het wil, moeten we u binnenkort toetreden. O Allah, vergeef de volgers van Al-Baqi’.

De begraafplaats werd geleidelijk uitgebreid. Bijna zevenduizend metgezellen van de Heilige Profeet (vrede zij met hem) werden in Al-Baqi begraven.

De andere familieleden van de Profeet (vrede zij met hem) die werden begraven op al-Baqi zijn:  de tantes Safiya, Aatika en Fatima Bint Al-Asad (de moeder van Imam Ali a.s.). De derde kalief Uthman werd begraven buiten Al-Baqi maar vanwege uitbreidingen viel zijn graf later in het gebied van Al-Baqi. In de latere jaren werden ook grote islamitische geleerden als Malik Ibn Anas en vele anderen in Al-Baqi begraven. Zo werd Al-Baqi een bekende plaats met een grote historische betekenis voor alle moslims.

 

Al-Baqi bekeken door historici

Umar ibn Jubair beschrijft Al-Baqi, tijdens zijn reis naar Medina, als volgt:

‘Al-Baqi ligt ten oosten van Medina. U komt binnen door de poort die bekend staat als de poort van Al-Baqi. Als je binnenkomt, het eerste graf die u aan uw linkerhand is dat van Safiya, de tante van de profeet (vrede zij met hem) en nog verder is het graf van Malik bin Anas, de imam van Medina. Aan de voorzijde ligt het graf van Ibrahim met een witte koepel over het graf en aan de rechterkant ligt het graf van Abdul-Rahman, de zoon van Omar bin Al-Khattab, in de volksmond bekend als Abu Shahma. Tegenover deze graven zijn de graven van Aqeel bin Abi Talib en Abdullah bin Ja’far Al-Tayyar. Tegenover deze graven liggen de graven van de vrouwen van de profeet (vrede zij met hem), gevolgd door het heiligdom van Abbas bin Abdul Muttalib. Het graf van Hasan bin Ali (a), ligt dichtbij de poort aan de rechterkant, heeft een verhoogde koepel over het graf. Zijn hoofd ligt aan de voeten van Abbas bin Abdul Muttalib, en beide graven zijn hoog boven de grond verhoogd. De muren zijn bekleed met gele borden en bezaaid met prachtige stervormige nagels. Achter het heiligdom van Abbas is er een huis dat toegeschreven is aan Fatima, dochter van onze Profeet (vrede zij met hem), dat bekend staat als ‘Bayt Al-Ahzaan’ (het huis van rouw). Het huis heeft deze naam gekregen omdat Fatima (s.a.) meerdere malen in dat huis heeft gerouwd om de dood van haar vader. Aan einde van Al-Baqi is het graf van de kalief Uthman, met een kleine koepel over het graf en naast dat graf ligt het graf van Fatima bint Asad, moeder van Imam Ali (a.s.)’.

Anderhalve eeuw later kwam de beroemde reiziger Ibn Batuta naar Al-Baqi om de plaats te beschrijven. Zijn beschrijvingen weken niet af van de beschrijvingen van Ibn Jubair. Hij voegde eraan toe dat in Al-Baqi vele graven van talrijke Moehadjirien, Ansar en vele metgezellen van de Profeet (s) liggen, met dien verstande dat de meeste van hun namen onbekend zijn.

Door de eeuwen heen bleef Al-Baqi een heilige plaats waar renovaties werden uitgevoerd wanneer dat nodig was. Dit werd gestopt toen de wahhabisten aan de macht kwamen in de negentiende eeuw. De wahhabisten ontheiligden de graven en toonden geen respect aan de martelaren en de metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem) die daar begraven waren. Moslims die het met hen oneens waren, werden als ongelovigen bestempeld en  werden vervolgens gedood.

 

De eerste vernietiging van Al-Baqi

De wahhabisten geloven dat een bezoek aan de graven en de heiligdommen van de profeten of de imams een vorm van afgoderij is. Degenen die het oneens waren met hun geloofsleer werden gedood en hun bezittingen in beslag genomen. Uiteraard benaderde de rest van de islamitische wereld de graven met diepe eerbied. Als dat niet zo geweest zou zijn, dan zouden de twee kaliefen Aboe Bakr en Umar niet hebben verlangd om dichtbij de profeet (vrede zij met hem) begraven te worden.

Van 1790 tot 1802,  probeerden wahhabisten een ​​voet aan de grond te krijgen in Hijaz maar dat mislukte. In 1218 AH, kwamen zij Mekka binnen en vernietigden ze alle heilige plaatsen en koepels.

In 1806 kwamen wahhabisten Medina binnen om Al-Baqi te ontheiligen en zelfs alle moskeeën die zij tegenkwamen. Er werd ook een poging gedaan om het graf van de profeet (vrede zij met hem) te slopen maar om een ​​of andere reden werd dit niet gedaan. In de jaren daarop mochten moslims uit Irak, Syrië en Egypte Mekka niet binnentreden voor hadj. Koning Al-Saud stelde een voorwaarde dat degenen die de bedevaart wilden uit te voeren, het wahhabisme moesten accepteren of anders ben je een niet-moslim waardoor men de toegang werd geweigerd tot Mekka.

Op de begraafplaats van Al-Baqi werd niets heel gehouden. Alle tekenen van de heiligdommen werden vernietigd. Maar de Saoediërs waren nog niet tevreden. Hun koning beval de drie zwarte bedienden, die bij het heiligdom van de profeet (vrede zij met hem) stonden, om hem te laten zien waar de schat van waardevolle geschenken waren opgeslagen. De wahhabisten plunderden de schat voor eigen gebruik.

Duizenden moslims vluchtten uit Mekka en Medina in een poging om hun levens te redden en te ontsnappen aan de toenemende druk en vervolging van door de wahhabisten. De moslims uit de hele wereld stelden de Saoedische wreedheid aan de kaak en moedigden het kalifaat van het Ottomaanse Rijk de heiligdommen te redden van de totale vernietiging.

Muhammad Ali Basha viel Hijaz aan met de steun van de lokale stammen en zo slaagde hij erin om de orde te herstellen in Medina en Mekka. De gehele moslimwereld vierde deze overwinning met veel blijdschap. In Cairo duurde deze viering vijf dagen lang. Er is geen twijfel dat de vreugde te wijten viel aan het feit dat pelgrims weer met vrijheid naar Hadj konden gaan en dat de heiligdommen werden hersteld.

In het jaar 1818  zorgden de Ottomaanse kaliefen Abdul Majid en zijn Abdul Hamid en Mohammed voor de reconstructie van alle heilige plaatsen. De meeste kosten voor renovatie werden bekostigd door de donaties verzameld bij het heiligdom van de profeet (vrede zij met hem).

 

De tweede buit door wahhabis.

Het Ottomaanse Rijk voegde glans aan Medina en Mekka toe door het bouwen van religieuze structuren van grote schoonheid en architectonische waarde. Richard Burton, die de heiligdommen in het jaar 1853 bezocht, vermomd als een Afghaanse moslim, sprak over 55 moskeeën en heiligdommen. Een andere Engelse avonturier die Medina in 1877-1878 bezocht, beschreef het als een kleine mooie stad zoals Istanbul. Hij schreef over de witte muren, gouden slanke minaretten en groene velden.

In 1924 kwamen de wahhabisten voor een tweede keer in Hijaz en voerde een genadeloze plundering en moord uit. Mensen in de straten werden gedood. Huizen werden vernietigd. Vrouwen en kinderen werden ook niet gespaard.

Awn bin Hashim (Shairf van Mekka) schreef het volgende: “Tegenover  mij, een vallei leek te zijn geplaveid met lijken, overal gedroogde bloedvlekken. Er waren bijna geen bomen waar geen dode lichamen lagen’.

In 1925 vielen wahhabisten Medina aan. Al het islamitische erfgoed werd vernietigd. Alleen het heiligdom van de profeet (vrede zij met hem) werd intact gehouden.

Graven van Hamza en andere martelaren werden vernietigd in Uhud. De moskee van de profeet (vrede zij met hem) werd gebombardeerd. Vanwege de protesten van de moslims, werden garanties gegeven door Ibn Saoed dat het zal worden hersteld, maar de belofte is tot heden niet nagekomen. Ook werd er beloofd dat Hijaz een islamitische multinationale regering zal krijgen. Die belofte is ook nooit nagekomen.

In 1925 werden Jannat Al-Mu’alla (de heilige begraafplaats in Mekka) en het huis waar de Heilige profeet (vrede zij met hem) werd geboren, vernietigd. Sinds die gebeurtenis is die dag, een rouwdag voor alle moslims in de wereld.

Valt het u niet op dat het wahhabise erg afkeurend zijn tegenover de graven en heiligdommen ,terwijl de overblijfselen van hun Saoedische koningen worden bewaakt ten koste van miljoenen dollars?

 

Protest van Indiase moslims

In 1926 werden protestbijeenkomsten gehouden door geschokte moslims over de hele wereld. Resoluties werden doorgegeven en een verklaring waarin onder andere de volgende misdaden van wahhabisten aan de kaak werden gesteld:

 

 1. De verwoesting en ontheiliging van de heilige plaatsen zoals de geboorteplaats van de Heilige Profeet (vrede zij met hem), de graven van Banu Hashim in Mekka en in Jannat al-Baqi (Medina). Het verbod dat moslims niet Ziyarah of Surah Al-Fatiha mogen reciteren bij die graven.

 

 1. De vernietiging van de gebedshuizen zoals Masjid Hamza, Masjid Abu Rasheed en in aanvulling op de graven van Imams en Sahaba (metgezellen van profeet (vrede zij met hem).

 

 1. Verstoring in de uitvoering van de Hadj rituelen.

 

 1. Dwingen de moslims om de wahhabistische innovaties te volgen en hun eigen geloofsleer te verlaten.

 

 1. Het bloedbad van sayyids in Taif, Madina, Ahsa en Qatif.

 

 1. De sloping van het graf van de imams op Al-Baqi waardoor alle sijieten diep beledigd en bedroefd zijn geworden.

 

 

Protest uit andere landen

Vergelijkbare protesten werden ingediend door moslims uit Iran, Irak, Egypte, Indonesië en Turkije. Allemaal veroordeelden zij de wahhabisten met hun barbaarse daden. Sommige geleerden schreven boeken om de wereld te vertellen dat wat er gebeurde in Hijaz.

 

Een gedeeltelijke lijst van de gesloopte graven en heiligdommen

 • Al-Mualla kerkhof in Mekka waarin de graven van Sayyida Khadija bint Khuwailid (a), (de vrouw van de Profeet), Amina bint Wahab (de moeder van de Profeet), Abu Talib (de vader van Imam Ali) en Abdul Muttalib (grootvader van de Profeet) liggen.
 • Het graf van Hawa (Eva) in Jeddah
 • Het graf van de vader van de Profeet (vrede zij met hem) in Madina
 • Het huis van smarten (Bayt Al-Ahzan) van Sayyida Fatima (a.s) in Madina
 • De Salman al-Farsi moskee in Madina
 • De Raj’at ash-Shams moskee in Madina
 • Het huis van de Profeet (vrede zij met hem) in Medina, waar hij woonde na de migratie van Mekka
 • Het huis van Imam Ja’far Al-Sadiq (a) in Madina
 • Het complex (mahhalla) van Banu Hashim in Madina
 • Het huis van Imam Ali (a.s.) waar de Imam Hasan (a.s.) en Imam Husayn (a.s.) werden geboren
 • Het huis van Hamza en de graven van de martelaren van Uhud (a.s.)

al_baqi___by_muslima78692

Share.

About Author

Comments are closed.